Art. 29 Prawo budowlane


Art. 29.

 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
  1. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  2. sieci:
   1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
   2. wodociągowych,
   3. kanalizacyjnych,
   4. cieplnych,
   5. gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
  3. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  4. obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
  5. oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
  6. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
  7. tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale zgruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
  8. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
  9. instalacji zbiornikowych na gaz płynny zpojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
  10. kanalizacji kablowej;
  11. zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
  12. obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
  13. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
  14. wolno stojących:
   1. parterowych budynków gospodarczych,
   2. garaży,
   3. wiat – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  15. przydomowych:
   1. ganków,
   2. oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  16. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, opowierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
  17. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
  18. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
  19. stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
  20. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
  21. ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
  22. przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
  23. przyłączy:
   1. elektroenergetycznych,
   2. wodociągowych,
   3. kanalizacyjnych,
   4. gazowych,
   5. cieplnych,
   6. telekomunikacyjnych – z zastrzeżeniem art. 29a;
  24. kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;
  25. stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
  26. niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
  27. podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
  28. obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
  29. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
   1. płyt do składowania obornika,
   2. szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
   3. naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności i wysokości nie większej niż 7 m,
   4. silosów na kiszonkę; do 30 m3
  30. stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3. 2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
   1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
    1. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
    2. suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
   2. wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
   3. wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
   4. altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
   5. wiat przystankowych i peronowych;
   6. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000;
   7. stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
   8. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
   9. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
   10. parkometrów z własnym zasilaniem;
   11. zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
   12. przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;
   13. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
   14. obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
   15. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
   16. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
   17. telekomunikacyjnych linii kablowych;
   18. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
    1. posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
    2. punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
    3. piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
   19. obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
   20. ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
   21. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
   22. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
   23. 23) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
   24. 24) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;
   25. obudowy ujęć wód podziemnych;
   26. punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
   27. urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
    1. służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,
    2. służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    3. o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
   28. bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie;
   29. obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:
    1. elektroenergetycznymi,
    2. wodociągowymi,
    3. kanalizacji sanitarnej,
    4. cieplnymi – lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;
   30. naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;
   31. przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
   32. stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. 3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
    1. przebudowie:
     1. przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
     2. obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11–13 oraz 30,
     3. sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i e,
     4. dróg, torów i urządzeń kolejowych,
     5. polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,
     6. instalacji odnawialnych źródeł energii ołącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695 i 1086);
    2. remoncie:
     1. budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
     2. budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – wzakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
    3. instalowaniu:
     1. na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m,
     2. krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
     3. tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
     4. wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
     5. mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
    4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
     1. przebudowie:
      1. budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,
      2. obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2,
      3. polegającej na dociepleniu budynków owysokości nieprzekraczającej 12 m,
      4. urządzeń budowlanych;
     2. remoncie:
      1. obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:
       • budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
       • budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
      2. urządzeń budowlanych;
     3. instalowaniu:
      1. na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m,
      2. krat na obiektach budowlanych, zwyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
      3. pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności zwymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,
      4. wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych;
     4. utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.
     5. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1, lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
     6. Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17–19.
     7. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1–4, wykonywane:
      1. przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę,
      2. na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania zgłoszenia – przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
     8. Przepisów ust.6 i7nie stosuje się do przedsięwzięć, októrych mowa w ust. 1 pkt 7, polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych, wprzypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z2019r. poz.2460 oraz z2020r. poz. 374, 695 i 875).

 

Art. 29a.

 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 3. Przepisów ust.1 i2nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.


Zalegalizowanie dobudówki

Zalegalizowanie dobudówki

Rodzice byli właścicielami domu jednorodzinnego wybudowanego 1972 r. W 1993 r. decyzją burmistrza uzyskali pozwolenie na nadbudowę budynku mieszkalnego i dobudowę budynku gospodarczego z garażem. W 1994 r. dobudówka została ukończona i zamieszkana (budynek gospodarczy graniczy z sąsiadami). Jeżeli sąsiedzi się zmienili, to czy...

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach jest obiektem budowlanym?

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach jest obiektem budowlanym?

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach betonowych, niezwiązany trwałe z podłożem, jest obiektem budowlanym? Oraz czy zadaszona przestrzeń między dwoma kontenerami (ok. 4 m) jest też obiektem budowlanym? Czy spawanie pękniętego, uszkodzonego zawiasu kontenera, w sytuacji awaryjnej, która groziła odpadnięciem drzwi tego kontenera, możemy uznać za...

Remont stodoły - pozwolenie czy zgłoszenie?

Remont stodoły - pozwolenie czy zgłoszenie?

Posiadam gospodarstwo rolne, w którym mam zamiar wyremontować stodołę, która posadowiona jest na fundamencie – ściany murowane, konstrukcja dachu drewniana pokryta eternitem. Mam zamiar zmienić konstrukcję dachu na kratownicę i pokryć go blachą trapezową. Czy potrzebne są jakieś pozwolenia? Czy wystarczy zgłosić remont budynku?

Prace remontowe zgodne z nowym Prawem budowlanym 2020

Prace remontowe zgodne z nowym Prawem budowlanym 2020

Proszę o poradę prawną dotyczącą Prawa budowlanego. Prace planowane są na październik, więc rozumiem, że do remontu należy przygotować się zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego z 06.03.2020 r. We własnościowym domu jednorodzinnym planowany jest remont – odświeżenie mieszkania. Planowe jest powiększenie okien – na chwilę...

Garaż blaszany na działce rolnej - czy potrzebne zgłoszenie?

Garaż blaszany na działce rolnej - czy potrzebne zgłoszenie?

Chciałbym postawić garaż blaszany 35 m 2 na działce rolnej. Działka ma około 1200 m 2 . Na działce znajduje się dom mieszkalny około 100 m 2 . Działka ma status Br RV (działka rolna zabudowana). Nie jesteśmy rolnikami, ale wszyscy na wsi mają taki sam status działki i ludzie normalnie blaszaki i wiaty stawiają....

Przebudowa domu bez zgłoszenia

Przebudowa domu bez zgłoszenia

Chcę przebudować dom bez zgłoszenia. Powiększam powierzchnię zabudowy o 25 m 2 i chcę zabudować taras. Powierzchnia użytkowa zwiększy się o 50 m 2 . Jaka będzie opłata legalizacyjna? Budynek jest objęty planem zagospodarowania, a zmiana jest z nim zgodna. Powodem działania są protesty sąsiada.

Domek letniskowy postawiony bez pozwolenia

Domek letniskowy postawiony bez pozwolenia

Zakupiłem działkę budowlaną, która kiedyś była działka rekreacyjna. Postawiono na niej domek letniskowy ok. 45 m 2 , z drewna, bez pozwolenia. Ten domek stoi już ze 25 lat. Czy jest możliwość, aby zalegalizować taki budynek w jakiś sposób?

Przyłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Przyłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Czy zgodne z prawem jest zrobienie przyłącza kanalizacji do istniejącej już studzienki na posesji sąsiedniej, gdzie mieszka rodzina? Jakie warunki prawne należy spełniać poza oczywiście zgodą sąsiadów, by nie skutkowało to problemami w przyszłości?

Wykucie otworu na drzwi wyjściowe z piwnicy

Wykucie otworu na drzwi wyjściowe z piwnicy

Wykułem otwór na drzwi wyjściowe z piwnicy bez zezwolenia; ściana nie jest nośna. Czy grozi mi kara?

Kiedy kontener jest budynkiem gospodarczym?

Za 3-4 lata rozpocznę budowę domu na swojej działce. Tymczasem chciałem ustawić na niej kontener morski o wymiarach 12 na 2,5 m. Miałbym w nim mały warsztat do majsterkowania i część socjalną – miejsce do wypicia herbaty i zmiany ciuchów. Dowiedziałem się, że nie mogę tego zrobić ot tak. Czy rzeczywiście muszę zgłosić...

Budowa przy drodze wojewódzkiej - pozwolenie na zjazd

Staram się o uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu przy drodze wojewódzkiej. W urzędzie zostałem poinformowany, że aby uzyskać takie pozwolenie, muszę mieć pozwolenie na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej. Posiadam już decyzję zezwalającą na przebudowę zjazdu z drogi (decyzja lokalizacyjna) popartą wcześniej uzgodnioną geometrią...

Garaż niespełniający wymogów odległości od granicy

Dopinam transakcję kupna domu. Sprzedający pokazał mi projekt garażu, który został wybudowany przed laty w odległości 20 cm od budynku gospodarczego sąsiada (nie została zachowana odległość 3 m). Budowa skończyła się w 2001 r. i sąsiad wydał zgodę sąsiedzką na takie usytuowanie. Urząd I instancji nie dochował terminu...

Montaż metalowych schodów zewnętrznych

Mam pytanie w związku z montażem metalowych schodów zewnętrznych do budynku. Czy będzie potrzebne pozwolenie i projekt, czy wystarczy tylko zgłoszenie? Zamierzamy do balkonu na piętrze zamontować schody metalowe. Jest tam okno balkonowe, więc nie ma potrzeby poszerzania otworu – wystarczy wymienić je na drzwi.

Budowa domu na działce rolnej od rodziców

Planuję budowę domu na działce rolnej którą otrzymam rodziców. Rodzice są rolnikami i posiadają wyłącznie działki rolne – ziemie klasy 4 i gorsze. Ja rolnikiem nie jestem. Zatem w jaki sposób mogę rozpocząć budowę domu na działce rolnej? Czy w takiej sytuacji mogę rozpocząć budowę na siebie (zabudowa zagrodowa jako rolnik, tata może przepisać...

Budynek gospodarczy na działce rolnej i donos do starostwa

Budynek gospodarczy na działce rolnej i donos do starostwa

Gospodarstwo rolne ma ok 3,5 ha. W jednym końcu jest siedlisko zabudowane, w drugim – na działce rolnej, przy lesie i łąkach, został postawiony budynek gospodarczy o pow. 23,1 m 2 , drewniany bez trwałego połączenie z gruntem. Składowane są w nim narzędzia, siano, zboże, pasze. Ktoś napisał na mnie donos do...

Naruszenie stosunków wodnych poprzez niwelację terenu, co za to grozi?

Dwa lata temu podwyższyłem moją działkę budowlano-rolną. Teraz sąsiad straszy, że napisze na mnie skargę, że za bardzo podwyższyłem teren. Fakt, że on jest teraz jakby w dołku i twierdzi, że z powodu moich działań woda mu stoi na działce? Czy faktycznie za to podsypanie coś mi może grozić?

Utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej - zgłoszenie robót budowlanych

Chciałabym dokonać zgłoszenia robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej (kruszywo). Nie wiem, na jakiej podstawie tego dokonać po zmianie ustawy.

Czy wzmocnienie posadowienia budynku mieszkalnego wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

Czy wzmocnienie posadowienia budynku mieszkalnego wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

Czy wzmocnienie posadowienia budynku mieszkalnego wymaga pozwolenia na budowę, czy wystarczy zgłoszenie? Roboty obejmują wzmocnienie posadowienia osiadających ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek nie figuruje w rejestrze zabytków. Nie zmieni się zagospodarowanie działki ani wymiary budynku, jak również roboty nie będą miały wpływu na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne - ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »