Budowa farmy fotowoltaicznej - procedury, pozwolenia, przepisy

• Data: 2023-12-01 • Autor: Kinga Karaś

Artykuł omawia wymagane procedury prawne i administracyjne związane z budową farmy fotowoltaicznej w Polsce. Analizuje przepisy z różnych ustaw, takich jak Prawo budowlane, Prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, by odpowiedzieć na pytania dotyczące pozwolenia na budowę, warunków zabudowy oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Czytelnik uzyska kompleksowy przegląd prawnych aspektów budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp w Polsce. Zagadnienia to omówimy na przykładzie sprawy pana Rafała, który również był zainteresowany wybudowaniem farmy fotowoltaicznej na swoich gruntach rolnych.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa farmy fotowoltaicznej - procedury, pozwolenia, przepisy

Pan Rafał posiadał działki rolne w IIIb i IV klasie bonitacyjnej, które były objęte studium uwarunkowań i przeznaczone pod OZE. Na tych gruntach miała powstać farma fotowoltaiczna o mocy 1 megawata (MWp). Pana Rafała interesowała strona formalna tego przedsięwzięcia, chciał wiedzieć, czy musi występować do gminy o warunki zabudowy, następnie do starostwa o pozwolenie na budowę, czy może od razu zwrócić się do dystrybutora energii o warunki przyłącza. Jakie czynności podjąć, aby uzyskać stosowne pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej do 1 MWp. Miał jeszcze pewną wątpliwość, otóż krewny pana Rafała także planował budowę farmy, a znajdowałaby się ona w odległości zaledwie 800 m od gruntów pana Rafała. Stąd pytanie, czy nie będzie problemu z wybudowaniem drugiej elektrowni przez innego właściciela w tym samym czasie i w tak niewielkiej odległości dzielącej obie inwestycje. Na tych terenach i w niedalekim sąsiedztwie funkcjonowały już elektrownie wiatrowe.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w skrócie „Prawo budowlane”), ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( „Prawo energetyczne”), ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii („ustawa OZE”), ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („upzp”), ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku…”), ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych („ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych”).

Czy budowa farmy fotowoltaicznej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Pan Rafał jest zainteresowany realizacją inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp. Zgodnie z art. 28 Prawa budowlane:

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

1a. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630).”

Stosownie do art. 29 ust. 1 Prawa budowlane: „Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.15)) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy”.

Jak wynika z przywołanych przepisów, ze względu na planowaną moc farmy fotowoltaicznej pan Rafał będzie zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy budowa farmy fotowoltaicznej wymaga uzyskania warunków zabudowy przy braku MPZP?

Na gruncie art. 59 upzp:

1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości:

1) wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo

2) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.

 

Natomiast zgodnie z art. 60 upzp:

„1. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.

1a. Do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się art. 53 ust. 5b i 5c.

2.(uchylony)

3. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda.

4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

 

W art. 61 ust. 1 upzp sprecyzowano warunki, których spełnienie determinuje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z tym przepisem:

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 

Zatem ze względu na brak uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwalenie stadium jest tylko jednym z jego elementów) na terenie inwestycji pana Rafała elementem poprzedzającym uzyskanie pozwolenia na budowę będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Należy jednak pamiętać, iż ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 1 upzp).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy dla farmy fotowoltaicznej jest potrzeba decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych?

Dodatkowo należałoby uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Zgodnie z art. 71 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… sprecyzowano, że:

1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669);

(…)

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

(…)

1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

1b. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje również przed podjęciem uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496). Ilekroć przepisy ustawy mają zastosowanie do wszystkich decyzji, o których mowa w ust. 1, mają także odpowiednie zastosowanie do uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym.

Na gruncie art. 75 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…:

1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku:

a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

– dróg,

– (uchylono),

– napowietrznych linii elektroenergetycznych,

– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,

– sztucznych zbiorników wodnych,

– obiektów jądrowych,

– składowisk odpadów promieniotwórczych,

b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej;

c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,

d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,

e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

f) inwestycji w zakresie terminalu,

g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,

h) (uchylona)

i) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

j) przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji,

k) napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

l) (uchylona),

m) przedsięwzięć, o których mowa w pkt 3, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,

n) inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,

o) przedsięwzięć, w odniesieniu do których wniósł sprzeciw, o którym mowa w art. 72 ust. 10,

p) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska,

r) elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961 oraz z 2018 r. poz. 1276),

s) strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,

t) inwestycji w zakresie linii kolejowych,

u) inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

2) starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;

4) wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Mając jednak na uwadze brak uchwalonego MPZP oraz fakt, iż grunty te stanowią nieruchomość rolną, należałoby rozważyć również uprzednie wyłączenie ich z produkcji rolnej. Na gruncie art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1a. Przepisu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do terenów, dla których miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie sporządza się.

2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:

1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,

(…)

– wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;

2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820);

3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191);

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku.

3a. Stroną w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

4. Do wniosku dotyczącego gruntów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, marszałek województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

5. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w ust. 2, może żądać złożenia wniosku w kilku wariantach, przedstawiających różne kierunki projektowanego przestrzennego rozwoju zabudowy. (…).”

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

 

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych – także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Pozwolenia, które należy uzyskać, aby wybudować farmę fotowoltaiczną – podsumowanie

W odniesieniu do odległości pomiędzy takimi dwoma inwestycjami, to nie będą one wzajemnie na siebie oddziaływać. Natomiast mogłoby to służyć jako argument za pozytywnym wydaniem decyzji o oddziaływaniu na środowisko czy też decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast pan Rafał ma kolejno do podjęcia następujące czynności:

  1. wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  2. wniosek o decyzję o warunkach zabudowy
  3. wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  4. wniosek o pozwolenie na budowę.

Przykłady

Przykład z małej miejscowości: W niewielkiej miejscowości na południu Polski rolnik zdecydował się na przeznaczenie części swojego pola pod budowę małej farmy fotowoltaicznej. Zanim jednak rozpoczął inwestycję, musiał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Ponadto, ze względu na planowaną moc instalacji przekraczającą 50 kW, konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zgody na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego.

 

Przypadek przedsiębiorcy z podmiejskiej gminy: Przedsiębiorca z podmiejskiej gminy planował rozbudowę swojego zakładu produkcyjnego o instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MWp. W tym przypadku, oprócz standardowego pozwolenia na budowę, musiał także uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę potencjalne oddziaływanie inwestycji na środowisko. Proces ten wymagał konsultacji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i przeprowadzenia odpowiednich analiz środowiskowych.

 

Sytuacja dewelopera na obrzeżach dużego miasta: Deweloper planujący budowę nowego osiedla mieszkaniowego na obrzeżach dużego miasta postanowił zintegrować z projektem farmę fotowoltaiczną, by zapewnić mieszkańcom dostęp do zielonej energii. Ze względu na brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne było uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Dodatkowo, ze względu na większą moc instalacji, deweloper musiał uzyskać pozwolenie na budowę oraz zgodę na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Podsumowanie

Proces uzyskania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej w Polsce jest wieloetapowy i wymaga uwzględnienia szeregu przepisów prawnych. Od decyzji o warunkach zabudowy, przez zezwolenia środowiskowe, po pozwolenie na budowę – każdy etap jest ważny dla legalności i bezpieczeństwa inwestycji. Ten artykuł w przystępny sposób wyjaśnił te kroki, dostarczając czytelnikom kompletnej wiedzy na temat procedur związanych z budową farm fotowoltaicznych w Polsce.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej? A może masz pytanie związane z inwestycją budowlaną? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne porady prawne online i pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism, dostosowanych do Twoich potrzeb. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz pod tekstem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »