Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dobudowa garażu do domu bez pozwolenia na zgłoszenie

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-06-26 • Aktualizacja: 2021-06-28

Czy mogę dobudować do istniejącego domu garaż o maksymalnej powierzchni 35 m2? Proszę o informacje jak dobudować garaż do domu bez pozwolenia, tylko na zgłoszenie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dobudowa garażu do domu bez pozwolenia na zgłoszenie

Garaż i wiata – definicje w prawie budowlanym

Aby prawidłowo odpowiedzieć na Pańskie zapytanie, analizę należy rozpocząć od samego pojęcia „garaż”, które w świetle przepisów prawa jest pojęciem bardziej skomplikowanym, niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Same przepisy nie definiują zaś jednoznacznie pojęcia „garaż” lub pojęcia „wiata garażowa”. Pod pojęciem garażu w doktrynie rozumie się budynek lub pomieszczenie przeznaczone do postoju pojazdów. Powinno być ono zamknięte ze wszystkich stron ścianami z otworami wraz z konstrukcją dachu.

Natomiast jeśli chodzi o wiatę, określa się nią konstrukcję otwartą, bez ścian zewnętrznych lub posiadająca ścianę maksymalnie z trzech stron, z zadaszeniem pełnym lub niepełnym. W tym miejscu w przepisach brak jest pojęcia „trwale związany z gruntem”. Powyższe pojęcie znajduje się na samym początku ustawy Prawo budowlane i występuje w tzw. słowniczku ustawy. Obiektami trwale związanymi z gruntem są budynki oraz budowle. Wszystkie instalacje, które nie są ściśle związane z gruntem, kryją się pod pojęciem „tymczasowe obiekty budowlane” – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Warunki konieczne przy budowie garażu

Zgodnie zaś z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „garaż powinien mieć:

1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m;

2) wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle;

3) elektryczną instalację oświetleniową;

4) zapewnioną wymianę powietrza, zgodnie z § 108;

5) wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garażu z instalacją wodociągową lub przeciwpożarową tryskaczową, w garażu podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garażu nadziemnym o pojemności powyżej 25 samochodów;

6) instalację przeciwpożarową, wymaganą przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczoną przed zamarzaniem”.

Budowa garażu wolnostojącego bez pozwolenia

Mając na uwadze powyższe oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, budowa garaży oraz wiat garażowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednakże łączna liczba tego typu obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Także, wiata może być postawiona bez pozwolenia.

Zgłoszenie budowy do odpowiedniego organu

Nie wiem, ile ma Pan budynków na działce oraz jaka jest jej łączna powierzchnia. Jednakże zgodnie z treścią art. 30 ustawy Prawo budowlane fakt budowy zarówno garażu, jak i wiaty garażowej o powierzchni do 35 m2 (powierzchni całkowitej – nie użytkowej) powinien zostać zgłoszony odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jeszcze przed rozpoczęciem prac. Organ po otrzymaniu stosownego wniosku ma 21 dni na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu i może wydać nakaz wstrzymania się od prac. Dopiero w przypadku, gdy tego typu postanowienie nie zostanie wydane – można przystąpić do budowy. Powyższe zgłoszenie ważne jest 3 lata. Po upływie tego terminu należy ponownie zawiadomić organ i odczekać 21 dni. Ww. formalności dotyczą budowy zarówno garażu trwale związanego z gruntem, jak i niezwiązanego, np. ustawionego na bloczkach. W tym miejscu nie ma również znaczenia, czy garaż będzie murowany, czy blaszany – popularny blaszak. Ma jednak znaczenie fakt, czy garaż będzie wolnostojący, czy też dobudowany.

Dostawienie garażu do istniejącego domu – pozwolenie na budowę

W tym miejscu należy wskazać, że przepis pozwala nam jedynie na zgłoszenie dotyczy garaży wolnostojących. Niestety Pan zamierza dobudować go do już stojącego budynku, dlatego też niestety w tym przypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Konsekwencje niezgłoszenia zamiaru prac i budowy garażu

W opisanym przez Pana przypadku niezgłoszenie zamiaru podjęcia prac budowlanych oraz wybudowanie garażu na zgłoszenie bez pozwolenia może skutkować uznaniem jej przez organ kontrolujący za samowolę budowlaną. Jedną z konsekwencji samowoli budowlanej może być nakazanie rozbiórki obiektu. Jednakże najczęściej cała sytuacja kończy się obowiązkiem dokonania legalizacji budowy. Podczas kontroli organ będzie weryfikował, czy budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (o ile taki istnieje) oraz czy nie narusza ona przepisów techniczno-budowlanych. Jeśli inspektor uzna budynek za możliwy do doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, wtedy postanowieniem wstrzyma prowadzenie robót budowlanych. Co ważne – jeśli garaż/wiata garażowa nie spełnia tych warunków – w tym momencie zostanie wydana decyzja o nakazaniu rozbiórki.

Organ w postanowieniu wskaże, jakie warunki należy spełnić, aby budynek został zalegalizowany. Najpewniej będzie to:

  1. Zdobycie zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. zdobycie dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2, tj. oświadczenia o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane oraz najczęściej czterech kopii projektu budowlanego.

Termin na złożenie ww. dokumentów będzie wyznaczony w postanowieniu o wstrzymaniu prac i rozpoczęciu procedury legalizacyjnej.

Następnie organ nadzoru budowlanego bada złożone dokumenty oraz postanowieniem ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Wysokość opłaty legalizacyjnej ma z pewnością skutecznie zniechęcać nowych inwestorów do rozpoczynania budowy bez otrzymania pozwolenia na budowę bądź koniecznego zgłoszenia prac. To, jaką kwotę Pan musiałby zapłacić, zależy zarówno od rodzaju obiektu, jak i jego charakterystyki. W przypadku garażu będzie to kwota rzędu 5 tysięcy złotych.

Dzięki kolejnym nowelizacjom przepisów można ubiegać się o częściowe lub nawet całkowite umorzenie opłaty legalizacyjnej, jej rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności. Stosowny wniosek, odpowiednio umotywowany, należy złożyć do właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

W przypadku wpłaty wymaganej przepisami prawa opłaty legalizacyjnej oraz spełnieniu ww. warunków organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję:

  • o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;
  • o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

Warto przeczytać Garaż i wiata bez pozwolenia - jaka grozi kara?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (27):


Adam - 2020-07-14

Ludzie na własne życzenie pchają się w kłopoty, a wystarczy tylko poczytać, dopytać się i zrobić to zgodnie z prawem. Mój sąsiad dobudował garaż do domu bez pozwolenia i bez zgłaszania prac gdziekolwiek. Mówiłem mu że może mieć z tego powodu problemu, bo to samowola i wcześniej czy później ktoś się do tego przyczepi, a ma z drugiej strony skonfliktowanego sąsiada. Po około 2 miesiącach od dobudowy, życzliwy sąsiad doniósł do PINB i skontrolowano samowolę. Przyjechali dwaj panowie, sprawdzili wszystko i pojechali. Po jakimś czasie sąsiad dostał nakaz rozbiórki garażu. Odwoływał się ale nic to nie dało. Jak dla mnie takie postępowanie jest nieodpowiedzialne, bo zawsze może znaleźć się życzliwy sąsiad który nas podkabluje i mamy kłopoty gwarantowane. Sąsiad musiał rozebrać garaż, później wynajął architekta który zrobił projekt, złożył dokumenty i w tamtym roku legalnie dostawił garaż do domu. Z tego co wiem wszystko odebrano bez problemów.


Basia - 2020-11-02

Mąż w tym roku wylał fundament pod garaż przy domu. Niczego nigdzie nie zgłaszaliśmy tylko miał to zrobić sam. W tym roku nie wyrobił się z budową i ma to robić w następnym roku. I mam tu pytanie, czy rozbierać ten fundament, czy z istniejącym starać się o pozwolenie na dobudowę. Na pewni nie będziemy tego robić nielegalnie, ale czy nikt nie przyczepi się do tego że już zaczeliśmy budowę garażu?


Radek - 2020-11-09

Pani Basiu, osobiście zostawiłbym fundament, ewentualnie zasypać ziemią i składać papiery o pozwolenie. Przed uzyskaniem pozwolenia raczej nikt nie przyjedzie na działkę, i jeżeli nie ma będzie przeciwwskazań dostaniecie pozwolenie i będziecie mogli kontynuować budowę garażu na tych fundamentach.


Krzych - 2021-01-04

Na zgłoszenie to można blaszak postawić, a nie dobudowywać do domu. A jeszcze najlepiej dotknąć granicy z sąsiadem bez jego zgody, wtedy na pewno nikt się nie zainteresuje. Ludzie sami proszą się o problemy


Marek - 2021-02-25

W artykule opisano że garaż wolnostojący do 35 m/2 można postawić na zgłoszenie. A co jeżeli mam blaszaka, to mogę pobudować garaż wolnostojący?


Remek - 2021-03-22

A co w przypadku postawienia garażu na przykład metr, dwa od domu? Czy tu muszą być jakieś zachowane odległości i można to zrobić bez pozwolenia?


Andrzej - 2021-04-30

Mój szwagier dostawił garaż do domu około 15 lat temu, oczywiście bez zgłoszeń i pozwoleń. Sprawa wyszła że to samowola przy pomiarach powierzchni domów, chyba do obliczania podatków. Miał do wyboru rozbiórkę lub legalizację, i za to musiał zapłacić ponad 4 tysiące, około 2 lata temu.


Karol - 2021-05-02

W artykule jasno opisano że dobudowa garażu do domu wymaga pozwolenia na budowę. Akurat to jest rozbudowa domu i trudno traktować taki garaż jako coś odrębnego. Ludzie oczywiście wychodzą z założenia, a co tam dostawię i jakoś to będzie. A później płacz i gdanie głupot że się uwzięli, a przyczyną są oczywiście pieniądze. Oszczędzimy przy budowie, a później i tak odbije się to czkawką i zapłacimy o wiele więcej.


Miłosz - 2021-06-10

Noszę się z zamiarem dobudowy garażu do domu, niestety wcześniej myślałem że samochód na podjeździe będzie dobrym rozwiązaniem, jednak się myliłem. Myślałem też że dobudowa garażu nie wymaga pozwolenia, tylko wystarczy samo zgłoszenie. Ale to już wiem, i lepiej wydać kasę na legalne załatwienie sprawy, niż później płacić za legalizacje lub musieć rozbierać.


Adam - 2021-06-12

Niby wszystko proste, tylko z tym pozwoleniem na dobudowę garażu wcale nie jest to tak pięknie jak opisano w artykule. Złożyłem papiery i zwracano mi dwa razy. Ostatecznie wziąłem architekta który załatwił wszystko i mogłem robić. Cała inewstycja z obiorem trwała ponad rok!


Marian - 2021-06-15

Czyli dobudowa garażu do domu wymaga pozwolenia i rozumiem że nie ważne czy to garaż, dobudówka itp pozwolenie musi być. I jeszcze inne kwestia, w jakiej odległości od domu można postawić garaż bez pozwolenia?


Aneta - 2021-06-18

Odnoście odległości garażu od domu chyba nie ma jakichś norm. Wiem że garaż na zgłoszenie, czy na pozwolenie musi być oddalony od granicy 3 metrów gdy nie ma okien i drzwi w kierunku granicy, lub 1.5 metra gdy działka ma mniej jak 16 metrów szerokości


Rado - 2021-06-20

około 20 lat temu dobudowałem garaż do domu bez żadnych pozwoleń na budowę i zgłoszeń. Teraz chce sprzedać dom i kupujący kapnął się że to samowola budowlana. Chcę abym wypuścił mu cenę o kilkadziesiąt tysięcy bo będzie musiał ten garaż wyburzyć i w jego miejsce postawić nowy po uzyskaniu pozwoleń. Trochę mi to nie na rękę i mam pytanie, czy można jakoś zalegalizować taki garaż dostawiony do domu?


Partyk - 2021-06-21

Ma Pan dwie możliwości, rozebrać garaż lub go spróbować zalegalizować. Moim zdaniem 2 opcja jest korzystniejsza finansowo, bo legalizacja garażu postawionego bez pozwolenia to kilka tys zł, a pisze Pan że kupujący targuje się i kilkadziesiąt tys


Waldi - 2021-06-23

Postawiłem garaż bez żadnego pozwolenia i zgłoszenia, garaż wolnostojący nie dobudowany do domu. Garaż jest z pustaka o wymiarach 6 na 5m. Jak zalegalizować taki garaż?


Bros - 2021-06-25

Ja tam bym nie wnikał i zostawił jak jest. Garaż bez pozwolenia to nie dom i nie powienien się nikt do tego czepnąć, no chyba że życzliwy sąsiad! Możesz iść zalegalizować ten garaż, ale zastanów czy opłaca ci się wydawać na to kasę. Jak nikt Cie nie straszy i nie musisz tego robić, odpusc.


Adek - 2021-06-26

Na zgłoszeni można budować tylko garaże do 35m2 wolnostojące. Jak dobudowuje się garaż do domu potrzebne jest pozwolenie. Z własnych obserwacji jednak widzę że ludzie mają to w nosie i kleją takie ulepy samowolnie, a później jak ktoś doniesie wielkie rozczarowanie i płacz


Tomek - 2021-06-28

A jakbym chciał dobudować do domu wiatę, altanę z zadaszeniem na samochód to też potrzebne jest pozwolenie, czy wystarczy zgłoszenie. Wiata nie miałaby fundamentów, tylko ścianę boczną z desek i dach. Jak wygląda w prawie budowa takiego budynku


Miłosz - 2021-07-23

Kilka lat te mu na etapie projektowania domu nie uwzględniliśmy garażu. Mieliśmy miejsce, ale ze względu n a ograniczony koszt nie chciałem od razu budować garażu. Z racji na to że mamy 3 samochody postanowiłem dobudować dwustanowiskowy garaż do domu. Z początku myślałem że pobuduję bez pozwolenia, jednak szubko pani w urzędzie wybiła mi to z głowy że bez pozwolenia to sobie mogę blaszam postawić na działce. Udałem się do architekta który zrobił projekt, zgromadził dokumenty i złożył o pozwolenie na budowę. Garaż już mam tylko cały koszt z budową wyszedł mi 60 tys, gdzie jak policzyłem z archoitektem w momencie budowy domu jakbym zrobił to razem wyszedłby połowę taniej. Także mam nauczkę na przyszłość


Weronika - 2021-07-30

Niestety według przepisów nie da się dobudować garażu do domu bez pozwolenia. Pozwolenie jest koniecznie co zostało obszernie opisane w tekście powyżej. Osobiście wybrałabym zadaszoną wiatkę, ale zależy do czego garaż komu potrzebny.


Mirek - 2021-08-08

Dobudować garaż do domu można tylko za pozwolenie. Jest to ingerencja w bryłę obiektu budowlanego i wszystko co zostanie dobudowane bez pozwolenia będzie samowolą i trzeba liczyć się z konsekwencjami ze strony PINB


Olek - 2021-08-15

Owszem można pobudować garaż bez pozwolenia, na zgłoszenie, ale nie dobudować do domu. Jak chcemy dobudować garaż do domu potrzebne jest pozwolenie na budowę bo to jest ingerencja w budynek. Także bez pozwolenia budowa garażu nie przejdzie. Trzeba trochę wydać na architekta, papierologia, budowa, odbiór i tyle :)


Arek - 2021-08-29

Garaż bez pozwolenia można sobie pobudować wolnostojący, ale niestety nie można dobudować do domu. Na garaż przy domu musimy mieć pozwolenie. Wszystko jasno jest opisane w artykule, i takie po prostu mamy prawo, bez pozwolenia niestety się nie da.


Edek - 2021-09-06

Dla mnie to bez sensu że nie można pobudować garażu przyległego do domu bez pozwolenia. Jeżeli zachowa się wszystkie odległości od granicy taki garaż powinien być na zgłoszenie a nie pozwolenie. Ale tak to jest że jakby budować garaż bez pozwolenia nie dałoby się zarobić państwu, architektom i reszcie specjalistów, także trzeba płacić, czekać, i jeszcze raz płacić


Irek - 2021-09-14

Tak się zastanawiam żeby postawić garaż bez pozwolenia. Po prostu sam wymuruję z pustaka garaż i nie będę składał dokumentów o pozwolenie, zgłoszenie, czyli zrobię samowole budowlaną. Jakie konsekwencje mogę ponieść za postawienie takiego garażu bez pozwolenia? A może olać temat i postawić garaż i nikt się o niczym nie dowie o ile ktoś mnie nie podkabluje do PINB


Grzesiek - 2021-10-08

Chciałbym postawić garaż bez pozwolenia i zbędnej dokumentacji. Wiem że bez pozwolenia nie da dobudować się garażu do domu. Tylko ja chciałbym pobudować garaż wolnostojący, zachowując odległości od granicy i nie przekreaczając 35m2. Rozumiem że taki garaż mogę postawić bez pozwolenia, na zgłoszenie. Zgadza się?


Weronika - 2021-10-10

Dokładnie, garaż wolnostojący możesz pobudować bez pozwolenia, oczewiście zachowując wszystkie odległości i wymiaruyUwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »