Kategoria: Roboty budowlane

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia inwestora na wykonanie domu - czy obowiązuje rękojmia na budynek?

Jako wykonawca robót wykonałem budynek jednorodzinny wraz z materiałem (stan surowy), po roku zadzwonił właściciel, że wykrył jakieś wady, przyjechałem i poprawiłem te, na które się zgodziłem, na pozostałe się nie zgadzam. Inwestor obecnie ocieplił budynek i wykończył w środku. Posiadam umowę o roboty oraz pierwszy i trzeci (ostatni) protokół odbioru częściowego robót podpisany przez inwestora wraz ze wszystkimi podpisanymi fakturami (na FV jest adnotacja, że to jest data wykonania usługi). Kierownik budowy też wcześniej nic nie zgłaszał. Czy w takiej sytuacji inwestor może mieć do mnie jeszcze roszczenia z tytułu krzywej ściany (którą już dawno wykończył)? Czy obowiązuje rękojmia na budynek?

Montaż metalowych schodów zewnętrznych

Mam pytanie w związku z montażem metalowych schodów zewnętrznych do budynku. Czy będzie potrzebne pozwolenie i projekt, czy wystarczy tylko zgłoszenie? Zamierzamy do balkonu na piętrze zamontować schody metalowe. Jest tam okno balkonowe, więc nie ma potrzeby poszerzania otworu – wystarczy wymienić je na drzwi.

Droga gminna wybudowana ze szkodą dla sąsiednich działek

Urząd gminy wyremontował drogę gminną gruntową (droga polna). Nawierzchnia jest wykonana z tłucznia i gliny. Wzdłuż drogi zrobiono odwodnienie – rów głębokości 0,5 m wyłożony betonowymi płytami. Z tego wynikł problem. Odwodnienie i część drogi nie mieści się w pasie drogowym. Według pomiarów geodety część mojej działki została zabrana pod budowę. W jednym miejscu jest to 2 m, w innym 1,5 m. Zostałam całkowicie odcięta od swojej działki przez rów odwadniający. Dodatkowo w poprzek drogi położono kręg, poprzez który odprowadza się wodę na moją drugą działkę, podtapiając ją, a tam znajduje się las. To teren górski, gdzie przy każdej burzy rów odwadniający (znajdujący się na mojej działce) zamienia się w rwący potok, a w moim lesie obsuwa się ziemia. Nigdy nie odprowadzano tu wody tylko w innym miejscu, ale zostało zasypane. Prace wykonano bez mojej wiedzy i zgody. Co mogę z tym zrobić? To miała być ścieżka rowerowa, ale urząd gminy nie potrafi określić, czym jest obecnie ta droga. Czy gmina może przekształcić bez żadnych pozwoleń drogę gminną w ścieżkę pieszo-rowerową? Na dołączonych zdjęciach widać m.in. oberwany fragment mojej działki i szkody wyrządzone przez wodę. Kto odpowiada za taki stan rzeczy, urząd gminy czy wykonawca drogi?

Wysokość ułożenia kostki wzdłuż granicy z sąsiadem

Czy istnieje przepis, który reguluje wysokość ułożenia kostki wzdłuż granicy z sąsiadem? Sytuacja wygląda tak, że dotychczas woda od sąsiada spływała na moją stronę, ułożyłem więc murek oporowy z krawężnika i kostki na całej długości granicy z sąsiadem wyżej o około 10 cm od posesji sąsiada. Sąsiad nie zgadza się na takie rozwiązanie i zgłosił to w urzędzie gminy.

Rekompensata dla właściciela nieruchomości za korzystanie przy budowie drogi

Budowniczy drogi użytkują moje działki budowlane na potrzeby budowy. Rozjeździli grunt, składują tam materiały, parkują samochody. Nie pytano mnie o zgodę na użytkowanie terenu. Mój brat, który jest prawnie uprawniony do reprezentowania mnie, kontaktował się z wykonawcą, a ten napisał „notatkę służbową”, że w związku z tym, że wykonawca nasypał ziemi na teren prywatny (o innych rzeczach nie wspomniał), zobowiązuje się wyrównać teren. Natomiast właściciel działki wyraża na to zgodę i nie będzie rościł dodatkowych roszczeń. Mój brat to podpisał. Czy taka notatka ma rangę umowy? Czy można ją anulować lub od niej odstąpić, bo nie zawiera dokładnie warunków umowy, czasu ani adresu właściciela? Jakie kroki podjąć, by uzyskać odszkodowanie? Za jaki okres – od momentu jak zaczęli budowę, czy od momentu podpisania tej notki? Jak obliczyć, ile powinnam od nich zażądać? Dla jasności dołączam zdjęcia z budowy, mapkę i tę notatkę.

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Zgodnie z umową z głównym wykonawcą wykonaliśmy usługę wyprodukowania i zamontowaniu rolet w obiekcie użyteczności publicznej należącym do gminy miejskiej. Po odbiorze prac przez kierownika budowy wystawiliśmy fakturę zgodnie z umową. Trzy miesiące bez skutku czekaliśmy na zapłatę (główny wykonawca ma problemy finansowe), potem udaliśmy się do zarządu infrastruktury miejskiej (ZIM) – inwestora budowy. ZIM odpowiedział, że wszystkie pieniądze zostały już wykorzystane i nie ma środków na uregulowanie płatności za naszą usługę. W jaki sposób i od kogo żądać uregulowania faktury? W przypadku gdy użytkownik obiektu składa reklamację na jedną z rolet, czy my jako dostawca tej usługi jesteśmy zobowiązani wykonać naprawę?

Czy odkopanie i zabezpieczenie fundamentu wieży wymaga pozwolenia?

Czy odkopanie fundamentu wieży wolnostojącej o wysokości 30 m (fundament posadowiony na poziomie -2 m, tj. 1,80 m pod poziom terenu) oczyszczenie i zabezpieczenie go izolacją z masy bitumicznej, następnie zasypanie piaskiem i zagęszczenie gruntu wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę? Prace realizowane poszczególnymi ścianami bez odkopania całego fundamentu jednocześnie. Czy jest to remont? Roboty ziemne? Jak to kwalifikować?

Zaniżenie wartości działki przeznaczonej pod budowę drogi

Przed 18 laty kupiliśmy działkę w pełni budowlaną, co potwierdza zarówno zaświadczenie z gminy od sprzedającego, jak i uzyskane przez nas pozwolenia na budowę domu. Dotychczas nie podjęliśmy się budowy tego domu. W międzyczasie uchwalono nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który objął naszą działkę, wydzielając z niej pas 304 m2 pod drogę gminną. Teraz gmina podjęła decyzję o budowie tej drogi i zaprosiła nas do rokowań. Nie jesteśmy przeciwni drodze, problem jednak polega na tym, że ceny rynkowe kształtują się obecnie na poziomie 600 zł/m2, a gmina zaproponowała nam 50 zł/m2 – bo takie są ceny działek drogowych. Jest to cena zaniżona o 100% w stosunku do tej, za jaką przed latu kupiliśmy ten grunt. Boli nas to, że poniesiemy tak duże straty na skutek zmiany planu. Uważamy, że powinniśmy otrzymać godziwe odszkodowanie, gdyż kupując działkę, kupiliśmy grunt jako budowlany, a nie drogowy. Czy prawo nas jakoś chroni przed negatywnymi skutkami obniżenia wartości naszej nieruchomości, bo wójt gminy twierdzi, że jeśli nie zgodzimy się na 50 zł/m2, to i tak zostaniemy wywłaszczeni? Czy mamy szansę na uzyskanie godziwego odszkodowania uwzględniającego teren budowlany a nie drogowy?

Samowolne utwardzanie drogi gminnej

Mieszkaniec samowolnie, bez zgłoszenia i jakiegokolwiek pozwolenia utwardził odcinek drogi. Jest to droga gminna, wytyczona kilkanaście lat temu, ale nigdy nie była użytkowana (to po prostu łąka), ponieważ wjazdy do posesji wszyscy mieszkańcy mają od innej drogi, która jest aktualnie w budowie. Gmina ze względu na bezcelowość i koszty nie miała i nie ma zamiaru tej drogi utwardzać, więc ów człowiek robi to na własną rękę. Stosuje przy tym materiały nienadające się do utwardzenia, nie spełnia to żadnych wymogów technicznych. Podniósł jednak poziom tej drogi i przy większych opadach zalewa sąsiednie działki i utrudnia dojście do nich. Co chwilę dodatkowo nawozi „coś” na tę drogę i przez wiele godziny ubija zagęszczarką. Czy jest to zgodne z prawem? Jeżeli nie, to jak go powstrzymać?

Jak zagwarantować dostęp do drogi publicznej?

Posiadam działkę, która zgodnie zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Przylega do projektowanej drogi, w chwili obecnej nie ma zagwarantowanego dostępu do drogi publicznej. Jaka jest możliwość rozpoczęcia budowy na działce i zagwarantowania dostępu do drogi publicznej zgodnie z obowiązującym planem? Jakie działania należy podjąć?

Nakaz przyłączenia do sieci wodociągowej

Gmina wydała warunki zabudowy dla mojej inwestycji na budowę domu jednorodzinnego, ale zaznaczyła, że muszę podłączyć się do sieci wodociągowej. Sprawa jest dla mnie dziwna, bo punkt możliwego przyłącza, którego właścicielem są wodociągi miejskie, jest oddalony o 100 m i nie mam w planach ponoszenia kosztów budowy przyłącza  w zgłoszeniu do gminy mam budowę studni i szamba – na szambo jest zgoda). W drodze natomiast, tuż przy granicy mojej działki, jest rura z wodą, ale właścicielem jej jest mieszkaniec domu oddalonego od mojej działki o 50 m, który poprowadził ją aż od punktu, o którym napisałem powyżej. Czy gmina może żądać ode mnie, abym podłączył się do sieci wodnej, jeżeli nie ma poprowadzonej rury przez wodociągi miejskie do mojej działki, a właściciel przecież nie musi wyrazić zgody na moje podłączenie się do wybudowanej przez niego instalacji? Czy istnieje przepis prawny nakazujący przyłączenie?

Albo nieodpłatne przekazanie przyłącza kanalizacyjnego, albo utrudnianie inwestycji

Od dłuższego czasu walczę z gminą o wybudowanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem (nie chcemy przekazywać sieci gminie za darmo, a gmina na nas to wymusza). Mam aktualne pozwolenie na budowę, jednak kiedy złożyłam wniosek o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas robót – urzędnik stwierdził, że nie wyda nam pozwolenia, bo nie mamy ważnych warunków technicznych na przyłączenie sieci. Gdy chcieliśmy dostać nowe warunki techniczne, urzędnik z zakładu gospodarki komunalnej oznajmił, że nam ich nie wyda, dopóki nie podpiszemy umowy o przyłączenie z przekazaniem nieodpłatnym gminie. Czy zarządca drogi ma prawo odmówić nam wydania decyzji na zajęcie pasa, skoro mamy pozwolenie na budowę? Skoro już raz mieliśmy wydane warunki techniczne z ZGK na podstawie oświadczenia o samodzielnym sfinansowaniu wybudowania sieci, to gdy wnosimy o nie ponownie możemy otrzymać odmowę? Jeśli tak, to jaka jest ścieżka odwoławcza od takiej decyzji (skarga, zażalenie)?

Dobudowanie schodów zewnętrznych do domu

Problem dotyczy dobudowy schodów zewnętrznych do domu, którego ja i były mąż jesteśmy współwłaścicielami. Jestem w trakcie podziału majątku i będą 2 oddzielne wejścia do domu. Powiedziano mi, że żeby dobudować kilka stopni do domu muszę przejść całą procedurę, jaką przechodzi się przy budowie domu, włącznie z projektem schodów. Jestem ogromnie zaskoczona tak skomplikowanymi procedurami, a przede wszystkim dużymi kosztami. Zależy mi na jak najmniejszych kosztach, ponieważ posiadam niewielkie dochody. Czy żeby dobudować kilka stopni schodów do domu potrzebna jest cała skomplikowana i kosztowna procedura włącznie z projektem schodów?

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »