Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot kosztów za doprowadzenie kanalizacji

Autor: Wioletta Dyl

Sąsiad kilka działek dalej od mojej działki zrobił kanalizacje, która przebiega przez wspólną drogę dojazdową do wszystkich działek, domaga się teraz zwrotu kosztów. Na własnoręcznym rozliczeniu, które mi pokazał, nie uwzględnił jednej ze swoich działek, twierdząc, że jedna z jego działek jest na końcu drogi i nie można się z tej działki podłączyć do kanalizacji (kanalizacja jest podciągnięta pod samą działkę). Dowiedziałem się również, że sąsiad podpisał umowę z przedsiębiorstwem usług komunalnych i otrzymał dofinansowanie (o tym nikogo wcześniej nie poinformował i jak mu to powiedziałem, twierdził, że PUK nie wypłacił mu dofinansowania, które było zawarte w umowie, argumentując to brakiem pieniędzy). Mam wrażenie, że sąsiad próbuje mnie oszukać, zawyżając kwotę, jaką mam mu zapłacić. Co mam w takiej sytuacji zrobić, czy w przyszłości sąsiad może zabronić mi podłączenia do kanalizacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot kosztów za doprowadzenie kanalizacji

Przejęcie sieci kanalizacyjnej przez gminę

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że gmina ma obowiązek przejęcia sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez prywatnego inwestora. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z 13 września 2007 r. na gminie (lub przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym) ciąży obowiązek odpłatnego przejęcia wybudowanych przez prywatnych inwestorów urządzeń kanalizacyjnych (wodociągowych), innych niż przyłącza wodociągowe, zaś osoba, która je wybudowała – ma roszczenie o takie przejęcie. Roszczenie to aktualizuje się najpóźniej w chwili połączenia wybudowanego fragmentu z gminną siecią wodociągową. Przejęcie to odbywa się w drodze odpłatnej, zatem gmina ( czy też PUK) jest zobowiązana zwrócić Pana sąsiadowi koszty wybudowania sieci. Zgodnie bowiem z art. 49 § 2 w związku z § 1 Kodeksu cywilnego „osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, służących m.in. do doprowadzania wody, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej”. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca. Jeśli funkcję przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego pełni bezpośrednio gmina (PUK), wynikające z przywołanego przepisu żądanie można kierować bezpośrednio do niej.

Zatem można zwrócić się do PUK-u z pytaniem, czy przejęła od sąsiada wybudowaną przez niego sieć kanalizacyjną za zwrotem kosztów jej budowy. Dotacja, o której Pan wspomina, mogła dotyczyć raczej wykonania przyłączy, ponieważ, jak pisałam, wybudowaną sieć gmina (PUK) winna przejąć od sąsiada za zwrotem kosztów jej budowy.

Zobacz też: Utwardzenie drogi gminnej na własny koszt

Przyłączenie się do doprowadzonej kanalizacji

Jeżeli sieć została przejęta przez gminę (PUK), to winien Pan przyłączyć się do sieci, a ewentualna zgoda sąsiada nie ma tu nic do rzeczy, bo nie jest już jej właścicielem. Natomiast jeżeli sieć nie została przejęta to należy zapytać sąsiada kiedy zamierza wystąpić do gminy o jej przejęcie, ponieważ nie ma żadnego uzasadnienia dla żądania zwrotu części kosztów od sąsiadów chcących się przyłączenia do sieci , w sytuacji, gdy i tak ma się ona stać własnością gminy (PUK). Co najwyżej tylko w tej części, której nie pokryje gmina tytułem zapłaty za wykonaną sieć. Sąsiad jednak winien wykazać poniesione koszty stosownymi fakturami oraz stanowisko PUK, na które się powołuje, to, że PUK obecnie nie ma środków na zwrot kosztów, nie oznacza, że w przyszłości ich nie przekaże. Zatem sąsiad pisemnie powinien się zobowiązać, iż w przypadku, gdy inni właściciele działek oddadzą mu stosowną część poniesionych kosztów budowy sieci, to w sytuacji przejęcia jej przez gminę (PUK) i zapłaty odpowiednio podzieli między osobami uczestniczącymi w koszcie otrzymany zwrot należności za budowę sieci od gminy.

Z kolei na Panu ciąży obowiązek wykonania przyłącza do sieci, jeżeli już zostanie ona przejęta przez gminę (PUK). Zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłączy. Skoro ustawa wskazuje jednoznacznie i w sposób wyczerpujący, za co ubiegający się o przyłącze do sieci jest zobowiązany zapłacić, to nie można tego katalogu w drodze umowy poszerzać o dodatkowe opłaty z innych tytułów, czyli za budowę sieci.

Przeczytaj też: Obowiązek przyłączenia do sieci wodociągowej

Własność kanalizacji

Dopóki zaś sieć nie została przejęta, jej właścicielem pozostaje Pana sąsiad. Niemniej jednak art. 48 Kodeksu cywilnego stanowi, że „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”. Natomiast zgodnie z art. 49 ust. 1 „urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa”. Powyższe oznacza, że sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wybudowana przez Pana sąsiada na będącej współwłasnością drodze wspólnej, stanie się częścią składową tej działki (chyba że sieci te zostaną przekazane gminie). Co za tym idzie, pozostali współwłaściciele drogi będą stawać się jednocześnie współwłaścicielami kanalizacji, wobec czego nie musi Pan płacić sąsiadowi za możliwość przyłączenia się. Oczywiście może Pan zapłacić, jeżeli się Państwo porozumiecie w tej sprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »