Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nawiezienie ziemi i podniesienie poziomu gruntu na działce

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-05-22 • Aktualizacja: 2021-03-31

Mamy z żoną działkę graniczącą z jeziorem. Granicą jest lustro wody. Wiosną zawsze podnosi się poziom wody i zalewa łąkę, woda czasami podchodzi pod sad. Zacząłem w pobliże nawozić ziemię by podnieść poziom gruntu, ale „życzliwi” nasłali na nas policję. Chciałbym wiedzieć, czy mogę nawieźć ziemi i podnieść poziom działki, aby woda z jeziora nas nie zalewała. Wszystko oczywiście w granicach naszej działki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nawiezienie ziemi i podniesienie poziomu gruntu na działce

W opisanej sprawie są dwa aspekty – żaden nie jest przedmiotem zainteresowania policji:

  1. wykonanie prac bez pozwolenia czy zgłoszenia,
  2. nawiezienie materiału, który może zostać uznany za odpad i wymaga uzyskania zezwolenia.

Pozwolenie na nawiezienie ziemi

Pozwolenie na nawiezienie ziemi na działkę budowlaną (nie rolną) nie jest wymagane, jeżeli nie jest związane z robotami budowlanymi. Prace polegające na wyrównaniu terenu nie są robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane. Z wyroku NSA z dnia 5 listopada 2003 r. (sygn. akt IV SA 1131/2002) wynika, że niwelacja terenu, wyrównanie poziomu gruntu czy też jego podwyższenie nie stanowią robót budowlanych, które podlegają regulacji prawa budowlanego. Mogą natomiast być przedmiotem oceny w postępowaniu dotyczącym naruszania stosunków wodnych. Tu nie widzę zagrożeń.

Zgoda wodnoprawna

Jednak prace polegające na wykonaniu urządzenia wodnego (służącego kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich) bądź kształtowaniu koryta wody (jego przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego) wymagają uzyskania zgody wodnoprawnej w formie decyzji o pozwoleniu albo zgłoszenia (zależnie od rodzaju robót).

Tu – z uwagi na miejsce ułożenia płyty – linia brzegowa – może okazać, że roboty wymagały zgłoszenia wodnoprawnego. Może Pan zostać zobligowany do usunięcia płyty i nawiezionego żwiru

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., zwalnia się z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, wykorzystującą odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 u.o. W myśl art. 28 ust. 8 u.o. wskazane podmioty mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.

Gospodarowanie odpadami

Problematyka związana z gospodarowaniem odpadami została uregulowana w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy posiadaczem odpadów jest ich wytwórca lub osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca w posiadaniu odpadów, przy czym domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Wprowadzone domniemanie skutkuje u władających gruntem koniecznością dbałości o porządek na swoich nieruchomościach oraz ich odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka za działania osób trzecich prowadzące do zanieczyszczenia posesji.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nie przeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami. Obowiązek ten ciąży na posiadaczu nieruchomości z mocy samego prawa, bez konieczności jego precyzowania w drodze decyzji administracyjnej. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, w przypadku nie usunięcia odpadów, wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji wydawanej z urzędu nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r. sygn. akt II OSK 1918/16 – w świetle art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach nie ma znaczenia fakt, że nawiezione odpady mogą się przyczynić do lepszego zagospodarowania gruntu i do uregulowania stosunków wodnych.

Może niestety pojawić się problem, bowiem składowanie ziemi i mieszanki może być uznane przez ustawę z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) za ODPADY, a Pan zobowiązany o uzyskania zezwolenia.

Jednak zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 „z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się: osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8”.

Z tym, że rozporządzenie ogranicza i ilość i wykorzystanie.

Gleba i ziemia z wykopów budowlanych jest odpadem, jeżeli nie pochodzi z terenu budowy i nie jest wykorzystana na terenie budowy. Taki odpad należy kwalifikuje się na podstawie katalogu odpadów jako grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów, budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) podgrupa 17 05 – Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania), oznacza symbolem 17 05 03 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB), 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03.

Warunki odzysku odpadów

Zgodnie z treścią poprzednio obowiązującego (do maja 2015 roku) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49/2006 r., poz. 356) określa warunki odzysku odpadów o kodzie 17 05 04, pod warunkiem m.in.:

  • wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk);
  • utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny;
  • do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku .

Cytowane rozporządzenie określa w pozycji 40. listy stanowiącej załącznik do niego, że dopuszczalne jest magazynowanie przez osoby fizyczne odpadów klasyfikowanych pod kodem 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 – w ilości 0,2 mg/dm² (200 kg na m²), zaś celem magazynowania powinno być m. in. utwardzenie powierzchni; magazynowanie takie wymaga zgodności z przepisami prawa budowlanego i prawa wodnego.

W załączniku do powołanego rozporządzenia, stanowiącym listę rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, warunków magazynowania niektórych odpadów przeznaczonych do wykorzystania i dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku lub sposobów określenia tych ilości dla niektórych rodzajów odpadów – pod pozycją 40 wskazano, że odpady o kodzie 17 05 04 stanowi gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03.

Ilość odpadu możliwa do przyjęcia bez zezwolenia

Wykaz określa rodzaj odpadu i ilość jaką można rocznie przyjąć bez zezwolenia. Każdy odpad ma swoje własne ilości i warunki.

„§ 1. 1 Rozporządzenie określa:

1) listę rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami, zwane dalej „podmiotami”, mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku;

2) warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku, lub sposób określenia tych ilości, dla niektórych rodzajów odpadów, o których mowa w pkt 1. 2.

Listę rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody ich odzysku, warunki magazynowania niektórych odpadów przeznaczonych do wykorzystania i dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku, lub sposób określenia tych ilości dla niektórych rodzajów odpadów określa załącznik do rozporządzenia”.

Jeśli nie przekroczy Pan tej ilości – to także nie ma zagrożeń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »