Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wybicie drzwi w ścianie nośnej w mieszkaniu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-26

Przed zakupem mieszkania jego poprzedni współwłaściciel dokonał remontu. Obecnie jeden sąsiad napisał skargę, że jego zdaniem zmieniłem otwory okienne (to zrobiono przede mną) i wybiłem drzwi na ścianie nośnej (po prostu zamurowaliśmy jedne drzwi w pokoju przechodnim). Czy czekają mnie przez to jakieś konsekwencje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wybicie drzwi w ścianie nośnej w mieszkaniu

Kto odpowiada za samowolę budowlaną?

Zgodnie z Prawem budowlany za samowolę odpowiada właściciel. Nie ten, kto ją wykonał, ale zawsze właściciel w dniu wydania decyzji o istnieniu samowoli i nakazaniu – doprowadzenia do stanu poprzedniego czy procedurze naprawczej.

Ale aby mogło to nastąpić, musi być stwierdzone, że prace są samowolą budowlaną. Ogólna zasada Prawa budowlanego zgodnie z treścią art. 28 stanowi, że roboty budowlane można rozpocząć tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątkiem od tej zasady jest wykonywanie remontu na podstawie zgłoszenia. Nie jest to jednak wyjątek jedyny. W art. 29 zamieszczono listę nieskomplikowanych pod względem technicznym obiektów i robót budowlanych, które można wykonać bez pozwolenia.

Czy wymiana stolarki okiennej wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?

Zgodnie z treścią ustawy wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej bez ingerencji w ściany, bez powiększenia lub zmniejszenia otworów nie wymaga z formalności Natomiast zmiana wielkości lub wybicie nowych otworów okiennych albo drzwiowych – wymaga pozwolenia na budowę To może okazać się kłopotliwe.

Wyburzenie ścian działowych w mieszkaniu

Roboty w części dotyczącej wykonania czy wyburzenia ścianek działowych nie stanowią ani budowy, ani montażu, ani remontu (rozumianego jako odtworzenie stanu pierwotnego), ani wreszcie rozbiórki. Zakwalifikowanie tych robót do robót budowlanych polegających na przebudowie wymaga ustalenia, czy wykonane czynności mieszczą się w zawartej w art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane definicji legalnej. W myśl tej definicji przez przebudowę rozumieć należy wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. W konsekwencji nie stanowią przebudowy roboty nie powodujące zmiany parametrów.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 października 2004 r., sygn. akt II CK 98/04, takie elementy jak ściany zewnętrzne, dach i klatkę schodową uznaje za elementy współwłasności koniecznej. Jakiekolwiek inwestycje w tym zakresie nie są zwolnione od uzyskania zgody.

Wyburzenie ścianki działowej w mieszkaniu czy też budowa ścianki działowej w mieszkaniu, wykucie otworu drzwiowego, zamurowanie otworu drzwiowego nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia – o ile nie dotyczą ściany nośnej. Ale wymagają zgody współwłaściciela.

Niezależnie od postępowania administracyjnego, które niestety będzie dotyczyło Pani osoby, w razie stwierdzenia samowolnego wykonania robót przez sprzedającego – może Pani dochodzić od niego roszczeń z tytułu rękojmi – obniżenia ceny – np. o wartość procedury naprawczej, ewentualnie – odstąpienia od umowy.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z w wyroku z dnia 2 lutego 2012 r. (sygn. akt I ACa 1394/11) stwierdził, że „podstępne zatajenie wady, w rozumieniu art. 564 k.c., to takie umyślne działanie sprzedawcy, które ma na celu utrudnianie wykrycia wady przez kupującego. Będzie to zatem ukrycie lub zamaskowanie wadliwości, a co najmniej sytuacja, w której sprzedawca, wiedząc o istnieniu wady, nie poinformował o niej kupującego. Przesłankę podstępnego zatajenia wady może też już stanowić sama wiedza sprzedawcy o istnieniu wady”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozbudowa dwurodzinnej kamienicy

Jestem właścicielem wyodrębnionego mieszkania i połowy przyziemia w dwurodzinnej kamienicy. Moja własność obejmuje 40% udziału w kamienicy,...

 

Mieszkanie mniejsze niż w umowie z deweloperem

Deweloper wybudował mieszkanie mniejsze niż w umowie. Różnica w powierzchni wynosi ponad 3%. Czy można uznać, że to istotne odstępstwo od projektu...

 

Projektowanie zabudowy zagrodowej na terenach wiejskich

Czy w przypadku projektowania zabudowy zagrodowej na terenach wiejskich konieczne jest projektowanie domu mieszkalnego, czy może to również być budynek...

 

Rozbudowa mieszkania komunalnego bez pozwoleń

Mój problem dotyczy rozbudowy mieszkania komunalnego, które zostało wykupione na własność. Niestety jego rozbudowa rozpoczęła się bez jakichkolwiek...

 

Zakup mieszkania w kamienicy i podzielenie go na dwa lokale

Zakup mieszkania w kamienicy i podzielenie go na dwa lokale

Zamierzam kupić mieszkanie w kamienicy, podzielić je na dwa lokale i sprzedać odrębnie. Chciałbym się dowiedzieć, jak przebiega taki proces. Co...

Zmiana budynku jednorodzinny na wielorodzinny

Czy zmiana z budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny jest zmianą sposobu użytkowania w świetle obowiązujących przepisów prawa?

 

Czy mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien?

Czy mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien?

Sąsiedzi mają wybudowany ok. 20 lat temu dom w odległości mniejszej niż 4 m od granicy z naszą działką. W ścianie są okna. Czy jak...