Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę

• Data: 2023-11-21 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Proces ubiegania się o pozwolenie na budowę jest wielowymiarowy, z czym muszą się zmierzyć wszyscy przyszli właściciele domów. Jednym z istotnych aspektów, często niedocenianym na wczesnym etapie, jest szerokość drogi dojazdowej do planowanej inwestycji. Jest to element, który może mieć znaczący wpływ na ostateczne decyzje administracyjne. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie, jak wymogi dotyczące minimalnej szerokości drogi dojazdowej wpływają na proces uzyskiwania pozwolenia na budowę, prezentując przy tym konkretne przypadki i rozwiązania prawne. Analizę tego zagadnienia przeprowadzimy na przykładzie sprawy, z jaką zwrócił się do nas pan Zenon.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę

Sprawa pana Zenona dotyczyła jego planów inwestycyjnych, czyli uzyskania pozwolenia na budowę domu. Problem okazała się być droga dojazdowa do działki, a dokładniej jej zbyt mała szerokość. Działka pana Zenona to działka leśna przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną. Zgodnie z MPZP działka została częściowo odlesiona. Od strony drogi gminnej pozostał las z wydzielonym (odlesionym) pasem 2,5 m szerokości na dojazd do dalszej części odlesionej działki, która znajduje się w głębi. Biuro projektowe twierdzi, że pas ten jest zbyt wąski (2,5 m) do uzyskania w starostwie pozwolenia na budowę i minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki to 3 metry. Pan Zenon chciał się upewnić, czy rzeczywiście takie są przepisy. Poprosił o informacje, jaka jest minimalna szerokość drogi dojazdowej do posesji i co można zrobić, aby w takim jak jego przypadku uzyskać pozwolenie na budowę.

Zgodność projektu zagospodarowania działki w celu zatwierdzenia projektu budowlanego

Projekt zagospodarowania terenu lub działki na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę musi odpowiadać wymogom prawa, tj. przedstawiać rozwiązania komunikacyjne, które świadczą o tym, że planowana inwestycja będzie posiadała dostęp do drogi publicznej, odpowiadający wymogom § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zwanego dalej „warunkami technicznymi”.
Podstawę prawną do żądania przez organ architektoniczno-budowlany spełnienia powyższego wymogu przez projekt budowlany, a w szczególności przez stanowiący jego część projekt zagospodarowania działki lub terenu, stanowi art. 34 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, a także § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

O konieczności zapewnienia dojazdu i dojścia do działek budowlanych, budynków i urządzeń z nimi związanych stanowi § 14 warunków technicznych. Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego – projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (ust. 2). Z kolei ustęp 3 pkt 1 art. 34 Prawa budowlanego zawiera wymagania, jakim powinien odpowiadać projekt zagospodarowania działki w tym w szczególności układ komunikacyjny.

Na obligatoryjną zawartość projektu zagospodarowania działki lub terenu wskazuje § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W myśl tego przepisu część rysunkowa tego projektu powinna określać m.in. usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary.

Zobacz też: Projekt drogi wewnętrznej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę

Ponadto art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego stanowi, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

  1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
  2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
  4. wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

Przeczytaj też: Służebność przejazdu szerokość

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Minimalna szerokość drogi dojazdowej do posesji

§ 14 warunków technicznych wskazuje wprost, iż do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m (ust. 1). Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego pod warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów (ust. 2). Tym samym mając na uwadze treść ust. 1 § 14 powyższego rozporządzenia, podnieść należy, iż przyjęte przez ustawodawcę w omawianym akcie podustawowym pojęcie „jezdni”, odnosi się do każdego pasa, po którym ma odbywać się dojazd, a w konsekwencji, że minimalnym wymaganiem dla takiego pasa jest szerokość 3 m (podobnie w wyroku NSA z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II OSK 2492/14).

Zobacz również: Droga dojazdowa do posesji obowiązek gminy

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

W kontekście problematyki szerokości drogi dojazdowej a uzyskania pozwolenia na budowę, warto przytoczyć rzeczywiste przypadki, które ukazują, jak ten aspekt wpływa na proces budowlany. Przykłady te rzucają światło na różnorodność sytuacji, z którymi mogą zmagać się właściciele działek i inwestorzy.

 

Przypadek z Osiedla Leśnego: Właściciel działki w Osiedlu Leśnym miał plany na budowę domu jednorodzinnego. Droga dojazdowa do działki miała szerokość 2,8 metra, co było niezgodne z przepisami budowlanymi wymagającymi minimum 3 metrów. Inwestor musiał wynegocjować z sąsiadami możliwość poszerzenia drogi, co po wielu miesiącach rozmów i ustaleń prawniczych umożliwiło uzyskanie Pozwolenia na budowę.


 

Działka przy ulicy Wąskiej: Inny przypadek miał miejsce na przedmieściach, gdzie droga dojazdowa do działki miała tylko 2,5 metra szerokości. Właściciel podjął decyzję o zakupie niewielkiego pasma ziemi od sąsiada, aby poszerzyć drogę. Dzięki temu zabiegowi, udało się spełnić wymogi prawne i rozpocząć budowę wymarzonego domu.


 

Inwestycja na obrzeżach miasta: W pewnym mieście inwestor planował budowę kompleksu mieszkaniowego. Problem pojawił się, gdy okazało się, że jedyna droga dojazdowa do planowanej inwestycji była zbyt wąska. Nie udało się dokupić gruntu, w tej sytuacji inwestor zdecydował się na budowę nowej, szerszej drogi, co było znacznie kosztowniejsze, ale niezbędne dla realizacji całego projektu.

 

Wszystkie te przypadki pokazują, jak istotną rolę odgrywa szerokość drogi dojazdowej w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jeśli pojawią się przeszkody, warto wiedzieć, że istnieją praktyczne rozwiązania, które pozwalają sprostać wymogom prawnym i zrealizować plany budowlane.

Podsumowanie

Posiadanie odpowiedniej drogi dojazdowej jest kluczowym elementem w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Problematyka ta obejmuje spełnienie określonych standardów technicznych i prawnych, w tym zapewnienie odpowiedniej szerokości. Jak wykazują przytoczone przykłady, nie zawsze łatwo sprostać wymogom prawnym. Dlatego ważne jest, aby już na etapie planowania inwestycji zwrócić uwagę na ten aspekt – czy nasza działka jest prawidłowo skomunikowana z drogą publiczną. Troska o te aspekty na początku projektu może zapobiec wielu trudnościom i przyspieszyć realizację marzenia o własnym domu.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie pozwolenia na budowę? Skorzystaj z naszych usług online oferujących profesjonalne porady prawne i pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, abyś mógł swoją inwestycję realizować bez przeszkód. Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza umieszczonego pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
2. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133
6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II OSK 2492/14

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »