Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-31 • Aktualizacja: 2021-08-01

Sprawa dotyczy szerokości drogi dojazdowej do działki aby uzyskać pozwolenie na budowę. Otóż, jestem właścicielem działki leśnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tym terenie jest możliwość zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie z MPZP działka została częściowo odlesiona. Od strony drogi gminnej pozostał las z wydzielonym (odlesionym) pasem 2,5 m szerokości na dojazd do dalszej części odlesionej działki, która znajduje się w głębi. Biuro projektowe twierdzi, że pas ten jest zbyt wąski (2,5 m) do uzyskania w starostwie pozwolenia na budowę i minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki to 3 metry. Czy rzeczywiście takie są przepisy? Proszę o informacje jaka jest minimalna szerokość drogi dojazdowej do posesji i co zrobić aby uzyskać pozwolenie na budowę w moim przypadku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę

Zgodność projektu zagospodarowania działki w celu zatwierdzenia projektu budowlanego

Jak rozumiem, będzie Pan starał się o pozwolenie na budowę. Projekt zagospodarowania terenu lub działki musi odpowiadać wymogom prawa, tj. przedstawiać rozwiązania komunikacyjne, które świadczą o tym, że planowana inwestycja będzie posiadała dostęp do drogi publicznej, odpowiadający wymogom § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) – zwanego dalej „warunkami technicznymi”.

Podstawę prawną do żądania przez organ architektoniczno-budowlany spełnienia powyższego wymogu przez projekt budowlany, a w szczególności przez stanowiący jego część projekt zagospodarowania działki lub terenu, stanowi art. 34 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a także § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.).

O konieczności zapewnienia dojazdu i dojścia do działek budowlanych, budynków i urządzeń z nimi związanych stanowi § 14 warunków technicznych. Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego – projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (ust. 2). Z kolei ustęp 3 pkt 1 art. 34 Prawa budowlanego zawiera wymagania, jakim powinien odpowiadać projekt zagospodarowania działki w tym w szczególności układ komunikacyjny.

Na obligatoryjną zawartość projektu zagospodarowania działki lub terenu wskazuje § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W myśl tego przepisu część rysunkowa tego projektu powinna określać m.in. usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary.

Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę

Ponadto art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego stanowi, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

4) wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

Minimalna szerokość drogi dojazdowej do posesji

§ 14 warunków technicznych wskazuje wprost, iż do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m (ust. 1). Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego pod warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów (ust. 2). Tym samym mając na uwadze treść ust. 1 § 14 powyższego rozporządzenia, podnieść należy, iż przyjęte przez ustawodawcę w omawianym akcie podustawowym pojęcie „jezdni”, odnosi się do każdego pasa, po którym ma odbywać się dojazd, a w konsekwencji, że minimalnym wymaganiem dla takiego pasa jest szerokość 3 m (podobnie w wyroku NSA z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II OSK 2492/14).

Dojazd o szerokości 2,5 m nie odpowiada tym normom.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (15):


Marek - 2019-06-01

Wszystko dokładnie wyjaśnia paragraf 14, także minimalna szerokość drogi musi mieć 3 metry aby uzyskać pozwolenie na budowę. Spotkałem się z różnymi dywagacjami ludzi, że droga może mieć mniej niż 3 metry, ale to po prostu wynika z niewiedzy ludzi i nieświadomym powtarzaniu głupstw.


Marzena - 2020-03-28

Spotkałam się z opinią że droga musi mieć 5 metrów szerokości. Tu widzę przepis że musi mieć 3 metry. Więc o co tu chodzi?


Jurek - 2020-04-05

Pani Marzeno, droga ma mieć szerokość 5 metrów wtedy gdy ma służyć jako ciąg pieszo-jezdny oraz jako dojazd do działek budowlanych. W normalnych przypadkach szerokość 3 metrów jest wystarczająca


Karol - 2021-03-01

Jasno jest napisane że aby uzyskać pozwolenie na budowę, droga musi mieć co najmniej 3 metry szerokości. Musi przez to właśnie być zapewniony dostęp dojścia i dojazdu do działki. Jeżeli droga jest węższa można zapomnieć że dostanie się pozwolenie.


Aneta - 2021-05-28

Ludzie nie rozumieją pewnych kwestii i wydaję się niektórym że wystarczająca szerokość drogi do działki to szerokość samochodu którym się poruszają, czyli około 2 metrów. Niestety tak nie jest bo jeszcze trzeba uwzględnić wymogi bezpieczeństwa, chociażby przepisy przeciwpożarowe i tak np. jakby po tak wąskiej drodze miała dojechać straż pożarna w przypadku pożaru. Szerokość drogi 3 metrów dotyczy dostępu do działki, a 5 metrów dostępu do działek, kilku. I tu właśnie musi być dostęp jak i miejsce na infrastrukturę typu oświetlenie, postawienie samochodu i tym podobne.


Anna - 2021-06-04

Minimalna szerokość drogi dojazdowej do posesji to 3 metry. Jeżeli szerokość drogi będzie mniejsza zapomnijcie o tym że dostaniecie pozwolenie na budowę. Po to jest ustalone prawo by go przestrzegać. Każdemu komu wydaje się że jak droga ma niecałe 3 metry to przejdzie, jest po prostu w błędzie.


Waldek - 2021-06-12

Miałem jedną dużą działkę rolną którą chciałem podzielić na mniejsze. Z racji na to że działa była szeroka 37 metrów, chciałem ją przedzielić drogą. Przy podziale określili drogę na szerokość 5 metrów i powiedziano mi że o ile dojazd do jednej działki mógłby mieć te 3 metry, o tyle minimalna szerokość drogi dojazdowej do działek musi mieć te 5 metrów.


Agnieszka - 2021-06-15

Kilka lat temu kupiliśmy działkę rolną do której jest dojazd drogą polną, 6 działka od drogi publicznej. Dla działki są warunki zabudowy jednorodzinnej tylko niepokoi mnie szerokość tej drogi. W artykule wyczytałam że aby uzyskać pozwolenie na budowę droga powinna mieć conajmniej 3 metry szerokości, podejrzewam że w naszym przypadku powinna mieć 5 metrów. Patrząc na tą drogę wydaje mi się ma niecałe 3 metry, ale może dlatego że rolnicy ujeździli tak ciągnikami. Proszę o informacje gdzie się udać i sprawdzić szerokość tej drogi do działki, oraz czy uzyskam pozwolenie na budowę i jaka szerokość będzie nas obowiązywała.


Krzyś - 2021-06-17

Najprostrzym rozwiązaniem jest udać się do starostwa i sprawdzić na mapkach działkę i drogę dojazdową do niej. Na mapkach wszystko jest odpowiednio oznaczone i wcale nie musi odpowiadać stanowi faktycznemu, np rozjeżdżenie drogi, przesunięcie przez maszyny itd. Dodatkowo można się udać od razu z mapką do urzędnika i ładnie poprosić aby sprawdził jaka jest minimalna szerokość drogi dojazdowej w przypadku tej działki aby uzyskać pozwolenie na budowę. Przepisy są jasne w tej kwestii tylko każda sprawa jest indywidualna i tu pomoc urzednika może być nieoceniona.


Adam - 2021-06-20

Nie spotkałem się jeszcze aby szerokość drogi dojazdowej miała mniej niż 3 metry. Aby uzyskać pozwolenie na budowę droga ta musi mieć 3 metry, w przeciwnym wypadku nikt pozwolenia na budowę nie wyda. Jeżeli droga ma mniej trzeba wytyczyć taki dojazd do działki budowlanej aby miała co najmniej te 3 metry.


Walker - 2021-06-24

Ludzie jak zwykle kombinują, tak jakby pół metra robiło tu wielką różnicę. Przepisy jasno mówią że minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki to 3 metry, a w przypadku dojazdu do działek to 5 metrów ze względu na m.in. przepisy przeciwpożarowe. Biuro projektowe twierdzi dobrze, że nie otrzyma pan pozwolenia.


Mariusz - 2021-06-29

Według prawa minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki to 3 metry. Mniejsza szerokość niestety nie przejdzie, tak po prostu jest i może to zmienić jedynie zmiana prawa. Jeżeli nie ma możliwości wytyczenia takiej szerokości drogi trzeba myśleć o innym dojeździe np przez sąsiada ustanawiając służebnosc przejazdu.


Gosia - 2021-07-03

Mamy działkę prawie hektar o szerokości prawie 17 metrów. Chcemy podzielić działkę na mniejsze w celu sprzedaży. Czy przy tej szerokości działki jak wydzielimy 3 metrową drogę dojazdową do pozostałych, szerokość działki nie będzie za mała - zostanie około 13 metrów i będzie można uzyskać pozwolenie na budowę na tych działkach?


Andrzej - 2021-07-21

Każda działka budowlana musi mieć dojazd o szerokości 3 lub 5 metrów. Szerokość mniejsza jak 3 metry nigdy nie przejdzie i takie rozmyślanie że 2.5 metra wystarczy jest bezsensowne. Minimalna szerokość drogi to 3 metry i nie da się tego przeskoczyć.


Krzysiek - 2021-08-01

Szerokość drogi dojazdowej do działki określona jest w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Jasno napisane jest że minimalna szerokość drogi to minimum 3 metry. Także wszyscy myślący inaczej niech zapoznają się z bieżącymi przepisamiUwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »