Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę

Sprawa dotyczy szerokości drogi dojazdowej do działki aby uzyskać pozwolenie na budowę. Otóż, jestem właścicielem działki leśnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tym terenie jest możliwość zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie z MPZP działka została częściowo odlesiona. Od strony drogi gminnej pozostał las z wydzielonym (odlesionym) pasem 2,5 m szerokości na dojazd do dalszej części odlesionej działki, która znajduje się w głębi. Biuro projektowe twierdzi, że pas ten jest zbyt wąski (2,5 m) do uzyskania w starostwie pozwolenia na budowę i minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki to 3 metry. Czy rzeczywiście takie są przepisy? Proszę o informacje jaka jest minimalna szerokość drogi dojazdowej do posesji i co zrobić aby uzyskać pozwolenie na budowę w moim przypadku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę

Zgodność projektu zagospodarowania działki w celu zatwierdzenia projektu budowlanego

Jak rozumiem, będzie Pan starał się o pozwolenie na budowę. Projekt zagospodarowania terenu lub działki musi odpowiadać wymogom prawa, tj. przedstawiać rozwiązania komunikacyjne, które świadczą o tym, że planowana inwestycja będzie posiadała dostęp do drogi publicznej, odpowiadający wymogom § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) – zwanego dalej „warunkami technicznymi”.

Podstawę prawną do żądania przez organ architektoniczno-budowlany spełnienia powyższego wymogu przez projekt budowlany, a w szczególności przez stanowiący jego część projekt zagospodarowania działki lub terenu, stanowi art. 34 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a także § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.).

O konieczności zapewnienia dojazdu i dojścia do działek budowlanych, budynków i urządzeń z nimi związanych stanowi § 14 warunków technicznych. Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego – projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (ust. 2). Z kolei ustęp 3 pkt 1 art. 34 Prawa budowlanego zawiera wymagania, jakim powinien odpowiadać projekt zagospodarowania działki w tym w szczególności układ komunikacyjny.

Na obligatoryjną zawartość projektu zagospodarowania działki lub terenu wskazuje § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W myśl tego przepisu część rysunkowa tego projektu powinna określać m.in. usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary.

Zobacz też: Projekt drogi wewnętrznej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę

Ponadto art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego stanowi, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

4) wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

Przeczytaj też: Służebność przejazdu szerokość

Minimalna szerokość drogi dojazdowej do posesji

§ 14 warunków technicznych wskazuje wprost, iż do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m (ust. 1). Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego pod warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów (ust. 2). Tym samym mając na uwadze treść ust. 1 § 14 powyższego rozporządzenia, podnieść należy, iż przyjęte przez ustawodawcę w omawianym akcie podustawowym pojęcie „jezdni”, odnosi się do każdego pasa, po którym ma odbywać się dojazd, a w konsekwencji, że minimalnym wymaganiem dla takiego pasa jest szerokość 3 m (podobnie w wyroku NSA z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II OSK 2492/14).

Dojazd o szerokości 2,5 m nie odpowiada tym normom.

Zobacz również: Droga dojazdowa do posesji obowiązek gminy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Komentarze (27):


Marek

Wszystko dokładnie wyjaśnia paragraf 14, także minimalna szerokość drogi musi mieć 3 metry aby uzyskać pozwolenie na budowę. Spotkałem się z różnymi dywagacjami ludzi, że droga może mieć mniej niż 3 metry, ale to po prostu wynika z niewiedzy ludzi i nieświadomym powtarzaniu głupstw.


Marzena

Spotkałam się z opinią że droga musi mieć 5 metrów szerokości. Tu widzę przepis że musi mieć 3 metry. Więc o co tu chodzi?


Jurek

Pani Marzeno, droga ma mieć szerokość 5 metrów wtedy gdy ma służyć jako ciąg pieszo-jezdny oraz jako dojazd do działek budowlanych. W normalnych przypadkach szerokość 3 metrów jest wystarczająca


Karol

Jasno jest napisane że aby uzyskać pozwolenie na budowę, droga musi mieć co najmniej 3 metry szerokości. Musi przez to właśnie być zapewniony dostęp dojścia i dojazdu do działki. Jeżeli droga jest węższa można zapomnieć że dostanie się pozwolenie.


Aneta

Ludzie nie rozumieją pewnych kwestii i wydaję się niektórym że wystarczająca szerokość drogi do działki to szerokość samochodu którym się poruszają, czyli około 2 metrów. Niestety tak nie jest bo jeszcze trzeba uwzględnić wymogi bezpieczeństwa, chociażby przepisy przeciwpożarowe i tak np. jakby po tak wąskiej drodze miała dojechać straż pożarna w przypadku pożaru. Szerokość drogi 3 metrów dotyczy dostępu do działki, a 5 metrów dostępu do działek, kilku. I tu właśnie musi być dostęp jak i miejsce na infrastrukturę typu oświetlenie, postawienie samochodu i tym podobne.


Anna

Minimalna szerokość drogi dojazdowej do posesji to 3 metry. Jeżeli szerokość drogi będzie mniejsza zapomnijcie o tym że dostaniecie pozwolenie na budowę. Po to jest ustalone prawo by go przestrzegać. Każdemu komu wydaje się że jak droga ma niecałe 3 metry to przejdzie, jest po prostu w błędzie.


Waldek

Miałem jedną dużą działkę rolną którą chciałem podzielić na mniejsze. Z racji na to że działa była szeroka 37 metrów, chciałem ją przedzielić drogą. Przy podziale określili drogę na szerokość 5 metrów i powiedziano mi że o ile dojazd do jednej działki mógłby mieć te 3 metry, o tyle minimalna szerokość drogi dojazdowej do działek musi mieć te 5 metrów.


Agnieszka

Kilka lat temu kupiliśmy działkę rolną do której jest dojazd drogą polną, 6 działka od drogi publicznej. Dla działki są warunki zabudowy jednorodzinnej tylko niepokoi mnie szerokość tej drogi. W artykule wyczytałam że aby uzyskać pozwolenie na budowę droga powinna mieć conajmniej 3 metry szerokości, podejrzewam że w naszym przypadku powinna mieć 5 metrów. Patrząc na tą drogę wydaje mi się ma niecałe 3 metry, ale może dlatego że rolnicy ujeździli tak ciągnikami. Proszę o informacje gdzie się udać i sprawdzić szerokość tej drogi do działki, oraz czy uzyskam pozwolenie na budowę i jaka szerokość będzie nas obowiązywała.


Krzyś

Najprostrzym rozwiązaniem jest udać się do starostwa i sprawdzić na mapkach działkę i drogę dojazdową do niej. Na mapkach wszystko jest odpowiednio oznaczone i wcale nie musi odpowiadać stanowi faktycznemu, np rozjeżdżenie drogi, przesunięcie przez maszyny itd. Dodatkowo można się udać od razu z mapką do urzędnika i ładnie poprosić aby sprawdził jaka jest minimalna szerokość drogi dojazdowej w przypadku tej działki aby uzyskać pozwolenie na budowę. Przepisy są jasne w tej kwestii tylko każda sprawa jest indywidualna i tu pomoc urzednika może być nieoceniona.


Adam

Nie spotkałem się jeszcze aby szerokość drogi dojazdowej miała mniej niż 3 metry. Aby uzyskać pozwolenie na budowę droga ta musi mieć 3 metry, w przeciwnym wypadku nikt pozwolenia na budowę nie wyda. Jeżeli droga ma mniej trzeba wytyczyć taki dojazd do działki budowlanej aby miała co najmniej te 3 metry.


Walker

Ludzie jak zwykle kombinują, tak jakby pół metra robiło tu wielką różnicę. Przepisy jasno mówią że minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki to 3 metry, a w przypadku dojazdu do działek to 5 metrów ze względu na m.in. przepisy przeciwpożarowe. Biuro projektowe twierdzi dobrze, że nie otrzyma pan pozwolenia.


Mariusz

Według prawa minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki to 3 metry. Mniejsza szerokość niestety nie przejdzie, tak po prostu jest i może to zmienić jedynie zmiana prawa. Jeżeli nie ma możliwości wytyczenia takiej szerokości drogi trzeba myśleć o innym dojeździe np przez sąsiada ustanawiając służebnosc przejazdu.


Gosia

Mamy działkę prawie hektar o szerokości prawie 17 metrów. Chcemy podzielić działkę na mniejsze w celu sprzedaży. Czy przy tej szerokości działki jak wydzielimy 3 metrową drogę dojazdową do pozostałych, szerokość działki nie będzie za mała - zostanie około 13 metrów i będzie można uzyskać pozwolenie na budowę na tych działkach?


Andrzej

Każda działka budowlana musi mieć dojazd o szerokości 3 lub 5 metrów. Szerokość mniejsza jak 3 metry nigdy nie przejdzie i takie rozmyślanie że 2.5 metra wystarczy jest bezsensowne. Minimalna szerokość drogi to 3 metry i nie da się tego przeskoczyć.


Krzysiek

Szerokość drogi dojazdowej do działki określona jest w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Jasno napisane jest że minimalna szerokość drogi to minimum 3 metry. Także wszyscy myślący inaczej niech zapoznają się z bieżącymi przepisami


Magda

Nie wiem czego ludzie nie rozumieją. Minimalna szerokość drogi dojazdowej do posesji to 3 metry. Tak określają to przepisy i nie ma możliwości aby droga wyła węższa. Wykluczają to przepisy przeciwpożarowe i tyle


Krzysiek

A jaka jest minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki rolnej? Czy tu obowiązują takie same przepisy jak przy działkach budowlanych? Czytałem że do działki rolnej wystarczy 2,5 metra tak żeby przejechać ciągnikiem.


Bożena

Mieliśmy podobną sytuację że szerokość drogi dojazdowej była mniejsza niż 3 metry i nie chciano nam dać pozwolenia na budowę dommu. Docelowo musieliśmy wykupić metr od sąsiada który na szczęście się zgodził sprzedać, bo jakby nie sprzedał mielibyśmy duży problem bo jak wiadomo minimalna szerokość drogi to 3 metry i ani centymetra mniej


Edek

Mam bardzo podobny problem, otóż droga dojazdowa do mojej działki ma 2.80 m na mapach. Byłem w gminie i starostwie sprawdzić czy oby na pewno nie wkradł się błąd bo przecież szerokość drogi dojazdowej to 3 metry a u mnie ma niecałe. Pytałem się czy da się to jakość obejść , ale ni huhhu.. Rozłożono ręce i kazano mi odkupić od właściciela działki do której przylega droga pas ziemi tak aby szerokość drogi miała co najmniej 3 metry. Dla mnie to paranoja, bo co za myśliciel kiedyś wytyczał te drogi, ich szerokość itp, i nie przeszkadzało to w niczym, a teraz dojazd to conajmniej 3 metry.


Maria

Po prostu kiedyś ta szerokość drogi była ok, bo pewnie była to droga dojazdowa do pola. Szerokość drogi dojazdowej conajmniej 3 metry dotyczy działek budowlanych. Żeby dostać pozwolenie na budowę, droga musi mieć szerokość conajmniej 3 metry, w przypadku dojazdu do działek 5 metrów


Wer

Czytam komentarze i zastanawia mnie to, czym sie różni dojazd do działki 3m, a dojazd do działek- 5m?


Adam

chodzi o to że szerokość drogi dojazdowej do jednej działki musi mieć te 3 metry, natomiast do kilku działek 5 metrów. Jest to podyktowane chociażby przez przepisy przeciwpożarowe, np. do kilku działek może przyjeżdżać X samochodów i np. mogą parkować je na drodze. Na drodze 3 metrowej od razu uniemożliwi to przejazd drugiego samochodu, tym samym blokując dojazd straży pożarnej do pożaru. Trochę masło maślane, ale mam nadzieję że wytłumaczyłem :)


lolek

@Adam ale z czego to wynika? § 14 rozporządzenia zarówno w ust. 1 jak i ust. 2 mówi o działkach budowlanych w liczbie mnogiej, a nie że 3 metry do jednej działki, a 5 do kilku.


Madzia

Wiem że szerokość drogi dojazdowej musi mieć minimum 3 metry. Zastanawiam się tylko czy jak szerokość drogi dojazdowej ma 3 metry dostanę pozwolenie na budowę na działce która jest 2 w ciągu. Czy taka działka musi już mieć szerokość 5 metrów?


Norbert

3m to minimum na jezdnię ale potrzebne jeszcze dojście dla pieszych. Interpelacja nr 31710 na stronie Sejmu o tym mówi. Warto przeczytać.


Wojtek

Minimalna szerokość drogi dojazdowej do posesji to 3 metry. Jak w ciągu jest więcej działek, domów wtedy szerokość drogi to 5 metrów, 3 metry na drogę i 2 na przejście oraz podyktowane to jest przepisami przeciwpożarowymi aby np. mogła przejechać straż


Tomasz

Rozumiem rozróżnienie 3m do jednej działki budowlanej i 5m do kilku. A co w przypadku działek rolnych? Przy naszej ulicy która ma 4m są tylko działki rolne o powierzchni większej niż 10000m2 każda. Według planu zagospodarowania mogą to być siedliska.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »