Remont stodoły - pozwolenie czy zgłoszenie?

• Data: 2024-06-01 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Posiadam gospodarstwo rolne, w którym mam zamiar wyremontować stodołę, która posadowiona jest na fundamencie – ściany murowane, konstrukcja dachu drewniana pokryta eternitem. Mam zamiar zmienić konstrukcję dachu na kratownicę i pokryć go blachą trapezową. Czy potrzebne są jakieś pozwolenia? Czy wystarczy zgłosić remont budynku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Remont stodoły - pozwolenie czy zgłoszenie?

Wymiana pokrycia dachowego

Wymiana pokrycia dachowego – w zależności od zakresu planowanych prac oraz rodzaju i usytuowania budynku – może nie wymagać żadnych formalności, a może też być konieczne zgłoszenie robót w starostwie. W pewnych sytuacjach trzeba natomiast uzyskać pozwolenie na budowę.

Remont dachu co do zasady należy zgłosić w starostwie lub urzędzie na prawach powiatu – w wydziale architektoniczno-budowlanym. Inwestor zobowiązany jest do takiego zgłoszenia na minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót. W dokumentach przekazanych do urzędu wskazuje się rodzaj, zakres, termin i sposób prowadzonych prac. Do zgłoszenia konieczne jest również dołączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Tak jak w przypadku innych zgłoszeń, prace można rozpocząć, jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymaliśmy sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Zgłoszenie jest ważne przez 2 lata – remont należy zakończyć w przeciągu 24 miesięcy od określonej w zgłoszeniu daty jego rozpoczęcia. Przed zaplanowaniem wymiany pokrycia dachu warto zajrzeć do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może się bowiem zdarzyć, że określa on dopuszczalną kolorystykę – trzeba w takim wypadku stosować się do tych wytycznych. Zgłoszenie jest wystarczające nie tylko przy wymianie pokrycia, ale również przy innych remontach i pracach modernizacyjnych, takich jak docieplenie dachu, naprawa więźby czy wymiana orynnowania.

Zobacz też: Zgłoszenie remontu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Remont stodoły i uzyskanie pozwolenia na budowę

Natomiast wszelkiego typu bardziej zaawansowane niż wymienione wyżej prace budowlane związane z dachem wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W szczególności dotyczy to wszelkich form przebudowy dachu. Oznacza to, że za każdym razem, gdy inwestor zdecyduje się na zmianę konstrukcji (np. gdy okazuje się, że więźba dachowa wymiana całkowitej wymiany), podwyższenia budynku czy zmiany funkcji poddasza – konieczne będzie pozwolenie na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę jest bardziej rozbudowany niż dokumentacja związana ze zgłoszeniem prac budowalnych. Należy do niego dołączyć projekt budowlany zgodny z miejscowym planem zagospodarowania (lub w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy). Projekt musi być dołączony do wniosku w czterech egzemplarzach. Ponadto należy złożyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. A zatem, jeśli zmienia Pan samo pokrycie lub kilka krokwi, to potrzebne jest wyłącznie zgłoszenie. Jeżeli zaś wymienia Pan całą więźbę – musi Pan uzyskać pozwolenie.

Przeczytaj też: Zgoda sąsiada na wymianę dachu

Remont stodoły w gospodarstwie a przepisy prawne

Natomiast to jeśli chodzi o przepisy prawne. Z doświadczenia wiem, że wiele w tej kwestii zależy od konkretnego starostwa. Wiele starostw w przypadku, gdy dochodzi do nieznacznej zmiany konstrukcji nie wymaga uzyskania pozwolenia. Niewątpliwie z remontem dachu mamy do czynienia, gdy wymieniamy pokrycie całego dachu, nie ingerując w konstrukcję więźby dachowej. Na przykład starą dachówkę cementową zamieniamy na dachówkę ceramiczną. Jeśli planuje się wykonać roboty, które można zaliczyć właśnie do remontu dachu, trzeba dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem. Procedura ta jest prostsza od pozwolenia na budowę, a wszystkie dokumenty i rysunki można przygotować samodzielnie (remont = zgłoszenie).

Z kolei przebudową dachu są takie roboty budowlane, które nie zmieniają kubatury domu, ale zmieniają jego parametry techniczne lub użytkowe. Jeśli zatem wymieniamy więźbę dachową, dokonujemy, dlatego że ingerujemy w konstrukcję i następuje zmiana parametrów technicznych budynku. W takim przypadku trzeba przeprowadzić formalności związane z pozwoleniem na budowę lub ze zgłoszeniem z projektem.

Zobacz również: Kara za podniesienie dachu bez pozwolenia

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Prawo budowlane w kontekście poruszanego tematu

Wskazuję jednak, że ustawa Prawo budowlane nie zawiera kompletnego wyliczenia inwestycji, które są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Zamiast tego posługuje się wyliczeniem negatywnym informującym, jakie inwestycje nie wymagają spełnienia tego obowiązku. Pełen katalog takich rodzajów budowy oraz robót budowlanych ustawodawca zawarł w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 litera a) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, tj. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m. Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2: także pozwolenia nie wymaga wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. Stosownie zaś do art. 29 ust. 2 pkt 1), 1a) i 1aa) ]pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie obiektów budowlanych;

1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;

1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej”.

Stodoła w gospodarstwie rolnym jako parterowy budynek gospodarczy

Jeśli więc Pana stodoła kwalifikuje się w definicję parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m (art. 29 ust. 1 pkt 1 litera a lub w definicję wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki (art. 29 ust. 1 pkt 2), to jest Pan zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przy dokonywaniu przebudowy dachu takiego obiektu. W grę wchodzi wówczas ewentualny obowiązek dokonana zgłoszenia na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2b (zgłoszenia wymaga przebudowa obiektów, o których mowa w art. 29 st. 1 pkt 1 lit. b–d i f oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28). Skoro zaś art. 29 ust. 2 pkt 1), 1a) i 1aa) w tym katalogu nie ma to wyłącznie gdy owa stodoła spełnia definicję obiektu gospodarczego związanego z produkcją rolną i uzupełniającego zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej i jest parterowym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, nie będzie wymagane ani pozwolenie ani zgłoszenie.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Kontakt ze starostwem w sprawie remontu stodoły

Jak Pan widzi, możliwości interpretacyjnych jest wiele, dlatego ja zalecam Panu skontaktowanie się ze starostwem. Jeśli bowiem rozpocznie Pan prace bez wymaganych dokumentów, w świetle jeszcze obowiązujących przepisów, może zostać Pan posądzony o samowolę budowlaną. Nie znam zaś wymiarów stodoły i nie wskażę Panu jednoznacznie, czy podpada Pan pod zgłoszenie, pozwolenie, czy w ogóle jest Pan zwolniony z obowiązku dokonywania jakichkolwiek formalności. Nadto, nawet gdybym takiego wskazania dokonała to istnieje duże prawdopodobieństwo, że starostwo interpretuje przepisy inaczej i jest w danej kwestii mniej lub bardziej sformalizowane. W mojej ocenie stodoła zapewne jest większa i uzyskanie pozwolenia z prawnego punktu widzenia może okazać się koniecznie, niemniej – tak jak wskazałam – instytucje często zaskakują swoimi wytycznymi – i może okazać się, że procedura zmiany konstrukcji, mimo że jest przebudową, nie będzie wymagać pozwolenia (bo albo podpadnie pod zwolnienie z powodu wymiarów, co wskazałam wcześniej, albo organ uzna, że nie jest to przebudowa, a tylko remont).

Przykłady

 
Remont dachu stodoły

Jan Kowalski posiada gospodarstwo rolne, w którym zamierza wyremontować stodołę o murowanych ścianach i drewnianej konstrukcji dachu pokrytej eternitem. Jan planuje wymienić eternit na blachę trapezową bez zmiany konstrukcji dachu. Jan dowiedział się, że wymiana pokrycia dachu wymaga jedynie zgłoszenia remontu w starostwie, ponieważ nie ingeruje w konstrukcję więźby dachowej. Skontaktował się ze starostwem, zgłosił planowane prace i dołączył wymagane dokumenty, w tym oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Po 30 dniach, bez sprzeciwu ze strony urzędu, Jan rozpoczął remont.

 
Zmiana konstrukcji dachu

Anna Nowak posiada stodołę w swoim gospodarstwie rolnym, która wymaga poważniejszego remontu. Konstrukcja dachu jest w złym stanie, dlatego Anna chce wymienić drewnianą więźbę dachową na nowoczesną kratownicę. Anna dowiedziała się, że taka przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Złożyła wniosek o pozwolenie wraz z projektem budowlanym, który musiał być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Po uzyskaniu pozwolenia, Anna mogła przystąpić do remontu, mając pewność, że wszystkie formalności zostały dopełnione.

 
Wymiana więźby dachowej i pokrycia

Piotr i Maria Nowakowie mają stodołę na swojej działce, którą chcą wyremontować. Planowany remont obejmuje wymianę całej więźby dachowej oraz pokrycia dachu z eternitu na blachę trapezową. Z racji tego, że remont obejmuje zmianę konstrukcji więźby dachowej, Nowakowie musieli uzyskać pozwolenie na budowę. Złożyli wniosek o pozwolenie wraz z projektem budowlanym, do którego dołączyli wszystkie wymagane dokumenty. Po uzyskaniu zgody z urzędu, rozpoczęli prace remontowe, wiedząc, że są zgodne z przepisami prawa budowlanego.

Podsumowanie

 

Zakres prac remontowych związanych z dachem stodoły determinuje, czy wymagane jest zgłoszenie, czy uzyskanie pozwolenia na budowę. Wymiana pokrycia dachowego najczęściej wymaga jedynie zgłoszenia, natomiast zmiana konstrukcji dachu, w tym więźby dachowej, wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Warto skontaktować się ze starostwem, aby upewnić się, jakie formalności są wymagane w konkretnym przypadku.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowywaniu pism związanych z remontami i pozwoleniami budowlanymi. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb i upewnić się, że wszystkie formalności są zgodne z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »