Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa farm fotowoltaicznych

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-20

Mam zamiar zrealizować budowę dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda na sąsiednich i przylegających do siebie działkach. Czy składać dwa oddzielne wnioski o warunki zabudowy na każdą farmę, czy wystarczy jeden wiosek obejmujący teren tych dwóch działek? Problem polega na tym, że dla dwóch farm muszą być dwa oddzielne przyłącza, a co za tym idzie, dwa transformatory. Drugie moje obawy dotyczą tego, jak później gmina i zakład energetyczny zinterpretują sytuację, w której de facto jest wydana jedna decyzja o warunkach zabudowy na jedną farmę 2 MW. a realizowane będą dwie mniejsze. Dwa wnioski na każdą farmę oddzielnie to dwa razy większe koszty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się, że Pana pomysł nie ma szans. Chce Pan wybudować 2 farmy fotowoltaiczne o mocy 1 MW, każda na sąsiednich i przylegających do siebie działkach. Jednak ze względów oszczędnościowych wnioskuje Pan o zgodę na budowę jednej farmy o mocy 2 MW.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane inwestor może rozpocząć rzeczywistą inwestycje budowy jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28). Pozwolenie poprzedzone jest decyzją WZ. Pozwolenie, projekt – muszą być zgodne z warunkami zabudowy.

Zgodnie z generalną zasadą, zawartą w art. 28 ust. 1 roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29–31 ww. ustawy. Przepisy te zawierają zamknięty katalog budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – wymagają one tylko zgłoszenia bądź są zwolnione z obu tych obowiązków.

Mając na uwadze powyższe, pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga montaż wolno stojących kolektorów słonecznych.

Nie wymaga pozwolenia na budowę wykonywanie robót budowlanych polegających na: „montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych”.

Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu „jeżeli na terenie gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energie z odnawialnych źródeł o mocy większej niż 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich rozmieszczenie”. Gminy powołują się także na art. 15 ust. 3 pkt 3a, gdzie czytamy, iż ustawy w planie miejscowym określa się granice terenów pod zabudowę urządzeń o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy oraz granice stref ochronnych. Z regulacji tych nie wynika, że w przypadku lokalizacji źródeł energii o mocy powyżej 100 kW uniemożliwione jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Przy wnioskowaniu o WZ (jak rozumiem w celu zmiany sposobu użytkowania działki) nie ma znaczenia moc elektrowni. Ale problemem jest pozwolenie na budowę, które musi być zgodne z WZ.

Nadto zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót polegających na montażu ogniw fotowoltaicznych nie dotyczy realizacji innych obiektów lub robót budowlanych niezbędnych do właściwego funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej, np. budowy stacji transformatorowej, linii energetycznej i innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową i eksploatacją farmy. Tym samym należy mieć na uwadze całość inwestycji.

Nie może mieć Pan więc innych WZ, a innego sposobu zagospodarowania działek, i postawić samowolnie dwóch farm zamiast jednej. I nie ma znaczenia, że moc obu będzie taka sama jak jednej, bowiem nie tylko kwestie techniczne zakresie energetyki i podłączenia mają znaczenie od strony choćby prawa budowalnego.

Co prawda kwalifikacji robót dokonuje inwestor, jednak i tak ostateczna ocena w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia konkretnych inwestycji należy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty). Niestety podwojone koszty nie są tu żadnym argumentem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Projekt remontu mieszkania

Zamierzam zrobić remont we własnym mieszkaniu z przeniesieniem dwóch ścianek działowych o 30 cm oraz ze zrobieniem nowych drzwi do pokoju...

 

Jak doprowadzić do odbioru budynku mimo błędów?

Wybudowałem dom jednorodzinny wolnostojący. Aktualnie chcę go odebrać, jednak po inwentaryzacji geodezyjnej wyszedł problem, że budynek jest przesunięty...

 

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę wiaty?

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę wiaty?

Mam działkę budowlaną, na której stoi dom. Przy granicy działki sąsiad ma postawiony budynek gospodarczy. Chciałbym dobudować do niego jakąś wiatę. Co...

Legalizacja rozbudowy budynku i pozwolenie na użytkowanie

W 1992 r. uzyskałem pozwolenie na budowę domku letniskowego o powierzchni 60 m 2 . Projekt był przeznaczony do budowy na płaskim terenie....

 

Wywłaszczenie w celu poszerzenia drogi

Planuję zakup domu oznaczonego symbolem C4 według wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego. Z mapki wynika, że przez działkę, którą jestem...