Budowa domku letniskowego na zgłoszenie do 35 m2 na działce rolnej

• Data: 2023-12-01 • Autor: Mateusz Rzeszowski

Budowa domku letniskowego na terenach rolnych często wiąże się z różnymi wyzwaniami prawnymi i administracyjnymi. Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie, w jakich okolicznościach i na jakich zasadach można przystąpić do takiej inwestycji. Szczególną uwagę skupimy na aspektach związanych z planowaniem przestrzennym i wymogami prawnymi dotyczącymi zgłoszenia budowy budynku o powierzchni do 35 metrów kwadratowych na gruntach rolnych. Jak przykład posłuży nam zapytanie pana Piotra.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domku letniskowego na zgłoszenie do 35 m2 na działce rolnej

Pan Piotr zwrócił się do nas w sprawie możliwości budowy domku letniskowego na działce rolnej. Posiadał 2 działki rolne w atrakcyjnej lokalizacji nad morzem. Sąsiadowały ze sobą i nie były duże, każda miała 500 m2 – 10 x 50 m, łącznie 20 x 50 m. Do obu był dojazd z drogi publicznej asfaltowej i znajdowały się niedaleko zabudowań. Pan Piotr chciał na każdej z nich wybudować domek letniskowy do 35 m2 powierzchni i pytał, czy są takie możliwości.

Budowa domku letniskowego na gruncie rolnym

Co do zasad, możliwość budowy budynku na gruncie rolnym uzależniona będzie od tego, czy taka możliwość przewidziana została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan nie przewiduje takiej możliwości, wówczas budowa bez jego zmiany nie jest możliwa, jeśli natomiast plan nie jest ustalony dla danego obszaru, to możliwość budowy na zgłoszenie (budynku do 35 m2 bez pozwolenia na budowę) uzależniona będzie od klasy gruntu.

Zobacz też: Domek letniskowy na działce leśnej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgłoszenie budowy budynku do 35 metrów kwadratowych

Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Dodatkowe wymagania, o których mowa w tym przepisie, opisuje art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1a. Przepisu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do terenów, dla których miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie sporządza się.

2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:

1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,

2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1 lub upoważnionej przez niego osoby,

3) (uchylony),

4) (uchylony),

5) pozostałych gruntów leśnych

– wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;

2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820);

3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191);

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części”.

Przeczytaj też: Co można postawić na działce rolnej bez zgłoszenia

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

Jak wynika z cytowanych przepisów, przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze wymaga w przypadku gruntów klas od I do III zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, przy czym nie jest to konieczne w przypadku spełnienia warunków z ust. 2a cytowanego przepisu. Przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych niższych klas nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków i w takim wypadku powinna być możliwa budowa budynku w trybie zgłoszenia.

Zobacz również: Ile od granicy działki można postawić domek narzędziowy

Przykłady

Przykład Małgorzaty i Marka z Mazur: Małgorzata i Marek zakupili działkę rolną na Mazurach z myślą o budowie domku letniskowego. Okazało się, że ich działka znajduje się w obszarze, dla którego nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu mogli skorzystać z procedury zgłoszenia budowy budynku do 35 m², co znacznie przyspieszyło proces realizacji ich marzenia o własnym miejscu wypoczynku.

 

Przypadek Jana, rolnika z Podkarpacia: Jan, prowadzący gospodarstwo rolne na Podkarpaciu, chciał wybudować niewielki domek na swojej działce rolniczej klasy IV. Zgodnie z przepisami, nie musiał uzyskiwać dodatkowych zgód na przeznaczenie terenu na cele nierolnicze. Wystarczyło mu zgłoszenie budowy, co umożliwiło mu sprawną realizację projektu bez konieczności zmiany przeznaczenia gruntów.

 

Sytuacja Anny i Krzysztofa z okolic Wrocławia: Anna i Krzysztof kupili działkę rolną klasy III w pobliżu Wrocławia. Chcieli na niej postawić domek letniskowy, jednakże musieli najpierw uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, ponieważ ich działka spełniała kryteria gruntów rolnych wyższej klasy. Proces ten wymagał dodatkowych formalności i czasu, ale ostatecznie pozwolił na zrealizowanie ich planu budowy domku.

Podsumowanie

Budowa domku letniskowego na gruntach rolnych wymaga przestrzegania określonych przepisów Prawa budowlanego i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Kluczowe znaczenie ma klasa gruntu oraz obecność lub brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zależności od tych czynników, proces budowy może być bardziej lub mniej skomplikowany, jednak w każdym przypadku wymaga odpowiedniego przygotowania i często uzyskania specjalnych zgód.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej dotyczącej budowy domku letniskowego na terenie rolnym? Skontaktuj się z nami! Oferujemy kompleksowe porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i wniosków, dostosowanych do Twojej sytuacji. Napisz do nas korzystając z formularza pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »