Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozbiórka domu stojącego częściowo na działce sąsiada

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-02-24

Planuję kupić działkę budowlaną (ma MPZP), na działce stoi dom (mapa w załączeniu), dom na szerokości około 80 cm stoi na działce sąsiada. Dom nie jest wykazany w księdze wieczystej nieruchomości, ale na wszystkich mapkach ewidencyjnych istnieje. Docelowo dom ma być zburzony. Czy istnieje ryzyko, że sąsiad albo nadzór budowlany nie wyrazi zgody na rozbiórkę domu? Czy mogę wystąpić o rozbiórkę części domu, która nie leży na mojej działce? Czy mogę mieć problemy z rozbiórką i uzyskaniem pozwolenia na nowy budynek (warunki MPZP do spełnienia na działce)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Rozbiórka domu stojącego częściowo na działce sąsiada

Problemy z budynkiem częściowo stojącym na działce sąsiada

W sprawie problematyczne będą pewne aspekty:

  1. własność budynku – skoro częściowo stoi na działce sąsiada,

  2. nie jest wykluczone, że będzie trzeba starać się o służebność gruntową dla części gruntu zajętego pod budynek – to generuje koszty,

  3. może są podstawy do zasiedzenia służebności – jednak wymagana jest sprawa sądowa,

  4. może jest możliwość rozgraniczenia nieruchomości z powołaniem się na zasiedzenie tak, aby granica działki przebiegała po ścianie budynku,

  5. procedura rozbiórki może być problematyczna, bowiem do tych celów należy dysponować prawem do gruntu, na którym ma być rozbiórka,

  1. sąsiad będzie uczestnikiem postępowania – w każdym z ww. przypadków i może wnosić odwołania w trybie administracyjnym i do sądu.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są m.in. budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Stanowiska dotyczące własności budynku

Są dwa różne stanowiska prawników i sądów w zakresie określenia własności budynku. Pierwszy nurt opowiada się za tym, że fragment budynku, wzniesiony przez właściciela nieruchomości (PANA) na cudzym, sąsiednim gruncie, staje się dopiero z chwilą ustanowienia tzw. służebności częścią składową nieruchomości władnącej, czyli głównej.

Drugi nurt opowiada się za tym, że w przypadku wzniesienia fragmentu budynku na sąsiednim, cudzym gruncie, ta część budynku w żadnym razie nie może być traktowana jako część składowa drugiej nieruchomości, a właścicielem całego budynku jest wyłącznie właściciel, na którego gruncie została posadowiona główna część.

Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem – potrzebne do rozbiórki

Ma to znaczenie, bowiem do celów rozbiórki – zgłoszenia – należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane. A tego warunku Pan nie spełnia bez ww. służebności lub pisemnego oświadczenia sąsiada o zgodzie na rozbiórkę na jego nieruchomości. W razie sporu konieczna będzie droga sądowa.

Służebność albo własność spornego kawałka można zasiedzieć – nabyć przez zasiedzenie. Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Te same warunki dotyczą zasiedzenia własności oraz służebności. Uregulować przebieg granicy można w trybie postępowania o rozgraniczenie, gdzie także można podnieść kwestię zasiedzenia.

Na pewno problematyczne może być uzyskanie prawa do tego kawałka gruntu. Choć może sąsiad będzie szczęśliwy, że pozbędzie się Pana z własnej działki i nie będzie robił problemów, podpisze zgodę i na tym sprawa ustalenia prawa do dysponowania gruntem rozwiąże się sama.

Rozbiórka budynku a pozwolenie

Zgodnie z Prawem budowlanym rozbiórka budynku jest traktowana jako rodzaj robót budowlanych. Rodzi to konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur oraz pozwoleń administracyjnych na rozbiórkę, poprzedzających rozpoczęcie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. Zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29–31.

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

  • budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

  • obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Budynek będzie w granicy, a więc wymagane jest pozwolenie. A co za tym idzie, uczestnikiem będzie sąsiad. Jeśli będzie współpracował, to optymalny scenariusz. Jeśli nie – bez względu na ww. wymogi czeka Pana dodatkowo załatwienie wejścia na jego działkę. Możliwość uzyskania zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości w trybie administracyjnym została przewidziana w art. 47 Prawa budowlanego:

„Art. 47. 1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym”.

Odpowiadając na Pana pytania – może mieć Pan szereg problemów i sporo dodatkowych kosztów, aby rozebrać rzeczony budynek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zarzuty o nielegalną rozbiórkę budynku

Zarzuty o nielegalną rozbiórkę budynku

Dokonałem częściowej rozbiórki budynku w oparciu o art. 31 Prawa budowlanego. Katastrofalny stan budynku został określony w ekspertyzie...

Nakaz rozbiórki szopy

Dostałem nakaz rozróbki samowoli budowlanej – szopy drewnianej (z 2002 roku) o powierzchni 10 m 2 . Czy mogę rozebrać tylko ściany,...

 

Nadzór budowlany wymaga projektu przyłącza przy odbiorze domu

Chcę dokonać odbioru domu jednorodzinnego, lecz pojawił się problem z kablem zasilania (WLZ), który jest już podłączony ze skrzynką dostawcy, zatem...

 

Dom w spadku który jest samowolą budowlaną

Dom w spadku który jest samowolą budowlaną

Sprawa dotyczy odziedziczonego domu w spadku który jest samowolą budowlaną. Mam problem, gdyż odziedziczyłem spadek po ojcu w postaci...

Zalegalizowanie budowy domku letniskowego

Zalegalizowanie budowy domku letniskowego

Chcę zalegalizować budowę domku letniskowego wybudowanego w latach 1993–1994. Zostałem ukarany grzywną za wyłączenie terenu z produkcji...

Wykucie otworu na drzwi w ścianie nośnej

Wykucie otworu na drzwi w ścianie nośnej

Rozpoczęliśmy właśnie remont mieszkania. Panowie budowlańcy przyszli, wycięli otwór w ścianie, a po tygodniu przez kompletny przypadek okazało...