Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domek letniskowy postawiony bez pozwolenia

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-03-02

Zakupiłem działkę budowlaną, która kiedyś była działka rekreacyjna. Postawiono na niej domek letniskowy ok. 45 m2, z drewna, bez pozwolenia. Ten domek stoi już ze 25 lat. Czy jest możliwość, aby zalegalizować taki budynek w jakiś sposób?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Domek letniskowy postawiony bez pozwolenia

Legalizacja obiektu budowlanego postawionego bez pozwolenia

Oczywiście, legalizacja jest możliwa po spełnieniu warunków, czyli nie każdy budynek da się zalegalizować. Może to dotyczyć także domku letniskowego postawionego bez pozwolenia.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy Prawo budowlane „organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego:

1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia”.

Natomiast na mocy art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego „jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych”. W postanowieniu wydanym na podstawie art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:

  • zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego.

Art. 48 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego ma na celu umożliwienie inwestorowi wykazanie, że budowa zrealizowana bez pozwolenia na budowę spełnia wymogi planowania i zagospodarowania przestrzennego i możliwe jest doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem. Wobec tego nakaz rozbiórki obiektu może zostać orzeczony dopiero wówczas, gdy okaże się, że nie ma prawnych możliwości jego legalizacji.

Art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego określa, że budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Dokumenty potrzebne do zalegalizowania domku letniskowego

Konieczne będzie zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedstawienie dokumentów, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy Prawo budowlane:

  • czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (potwierdzającym wpis osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego), aktualnym na dzień opracowania projektu;
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (złożone wedle określonego przepisami wzoru).

Z uwagi na datę wybudowania – przed 1995 r nie będzie konieczne uiszczanie opłaty legalizacyjnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zgoda sąsiada na budowę ogrodu zimowego w zabudowie bliźniaczej

Jestem współwłaścicielem domu bliźniaka. Do mojego lokalu przypisana jest działka o powierzchni 49% procent ogrodu. Czy jeśli sąsiad jako udziałowiec...

 

Czy potrzebna zgoda wspólnoty na altanę w ogródku do wyłącznego korzystania?

Zakupiłam „mieszkanie z ogródkiem do wyłącznego dysponowania” – tak jest wpisane w akcie notarialnym. Postawiłam w ogródku...

 

Domek letniskowy na zgłoszenie - tymczasowy obiekt budowlany

Domek letniskowy na zgłoszenie - tymczasowy obiekt budowlany

Posiadam domek holenderski o wymiarach 3,50 x 12 m. Chciałbym kupić działkę budowlaną i legalnie postawić tam ten domek, który ma spełniać...

Przebudowa domku holenderskiego

Przebudowa domku holenderskiego

Pytanie dotyczy sytuacji prawnej przebudowanego przeze mnie domku holenderskiego. Chodzi o działkę o pow. 500 m 2 położoną w gminie,...

Wymiana ogrodzenia usytuowanego za granicą działki

Wymiana ogrodzenia usytuowanego za granicą działki

Kupiłem w 2009 r. działkę, która miała już stare ogrodzenie. Planujemy wymianę ogrodzenia na odcinku ok. 25 m. Stoi ono wzdłuż drogi żwirkowej,...