Legalizacja domku letniskowego

• Data: 2024-01-22 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W sytuacji, gdy budynek został postawiony bez wymaganego pozwolenia, właściciele często zastanawiają się nad możliwością jego legalizacji. Proces ten bywa mocno skomplikowany. Z podobnym wyzwaniem mierzy się pan Wiktor, który zakupił działkę budowlaną, która kiedyś była działką rekreacyjną. Postawiono na niej domek letniskowy ok. 45 m2, z drewna, bez pozwolenia. Ten domek stoi już ze 25 lat. Nasz klient pyta, czy jest możliwość, aby zalegalizować taki budynek w jakiś sposób.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Legalizacja domku letniskowego

Legalizacja obiektu budowlanego postawionego bez pozwolenia

Oczywiście, legalizacja jest możliwa po spełnieniu warunków, czyli nie każdy budynek da się zalegalizować. Może to dotyczyć także domku letniskowego postawionego bez pozwolenia.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlaneorgan nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego:

1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia”.

Natomiast na mocy art. 48 ust. 2 Prawa budowlanegojeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych”. W postanowieniu wydanym na podstawie art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:

  • zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego.

Art. 48 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego ma na celu umożliwienie inwestorowi wykazanie, że budowa zrealizowana bez pozwolenia na budowę spełnia wymogi planowania i zagospodarowania przestrzennego i możliwe jest doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem. Wobec tego nakaz rozbiórki obiektu może zostać orzeczony dopiero wówczas, gdy okaże się, że nie ma prawnych możliwości jego legalizacji.

Art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego określa, że budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zobacz też: Działka leśna domek letniskowy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dokumenty potrzebne do zalegalizowania domku letniskowego

Konieczne będzie zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedstawienie dokumentów, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy Prawo budowlane:

  • czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (potwierdzającym wpis osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego), aktualnym na dzień opracowania projektu;
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (złożone wedle określonego przepisami wzoru).

Z uwagi na datę wybudowania – przed 1995 r., nie będzie konieczne uiszczanie opłaty legalizacyjnej.

Przeczytaj też: Domki na zgłoszenie przepisy

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek pana Jana

Pan Jan postawił mały domek letniskowy na swojej działce nad jeziorem. Budowa domku letniskowego odbyła się bez pozwolenia, gdyż Jan uważał, że niewielki rozmiar i charakter tymczasowy budowli to usprawiedliwiają. Kiedy lokalny organ nadzoru budowlanego odkrył obiekt, Jan musiał podjąć próbę legalizacji, zgłaszając budynek i dostosowując go do wymagań prawa, co ostatecznie zakończyło się sukcesem dzięki zgodności z miejscowym planem zagospodarowania.

 

Sytuacja pani Katarzyny

Pani Katarzyna odziedziczyła stary domek po dziadkach, który okazał się postawiony bez żadnych formalności. Chcąc odnowić i rozbudować domek, zderzyła się z koniecznością jego legalizacji. Po wielu miesiącach zdobywania wymaganych dokumentów i konsultacji z architektem, udało się doprowadzić do zmiany statusu budowli na legalną, co pozwoliło na rozpoczęcie prac remontowych.

 

Działania państwa Nowaków

Państwo Nowakowie kupili działkę z urokliwym, ale nielegalnie postawionym domkiem w górach. Nieświadomi problemów, jakie to może nieść, szybko zorientowali się, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac muszą zalegalizować obiekt. Proces okazał się skomplikowany. 

Podsumowanie

Proces legalizacji nielegalnie postawionych budynków może być trudny i czasochłonny, lecz jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z prawem. Często problem dotyczy domków letniskowych postawionych bez pozwolenia.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w legalizacji budynku lub domku letniskowego? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego on-line i już teraz przedstaw swój problem przez formularz dostępny pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »