Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co można wybudować na działce ROD?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-09-19

Jestem użytkownikiem działki ROD, posiadam altanę o obrysie 25 m2. Chciałbym dodatkowo wybudować narzędziownię wolnostojącą, tak aby cały obrys budynków nie przekroczył 35 dozwolonych metrów kwadratowych. Jednak prezes naszego ROD twierdzi, że nie wolno. Czy ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Co można wybudować na działce ROD?

Budowa altanki na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych

Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego za altanę uważa się budowlę ogrodową o niewielkich rozmiarach, służącą do wypoczynku i chroniącą przed deszczem lub słońcem. Obecnie za altanę uważane są również konstrukcje zabudowane, letnie domki w ogródku czy na działce.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi w artykule 13 ust. 1, iż na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię 35 m2. Wszelkie zaś altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, zgodnie z Prawem budowlanym nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczne jest jednak na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 zgłoszenie budowy altany we właściwym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta na prawach powiatu. W obowiązującym Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. nie ma już zapisu stwierdzającego, iż altany o powierzchni zabudowy do 25 m² nie wymagają nawet zgłoszenia, a jedynie pisemnego powiadomienia zarządu rodzinnych ogrodów działkowych.

Pozostałe szczegóły dotyczące budowy altan uregulowane są w Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. Aktualnie regulamin stanowi w § 59: Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna, może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu. Równocześnie odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry. Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany, działkowiec zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.

Czy należy powiadomić zarząd ROD o zamiarze budowy bądź rozbudowy altany?

Zgodnie zaś § 60 regulaminu działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki. Zarząd ROD bada czy zgłoszona budowa jest zgodna z regulaminem oraz z przepisami prawa, czyli Prawa budowlanego. Jeżeli poweźmie wątpliwości lub stwierdzi faktyczne naruszenie przepisów regulaminu, nakazuje działkowcowi wstrzymanie budowy lub rozbudowy altany. W takiej sytuacji zgodnie z § 61 ust. 2 regulaminu działkowiec zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez zarząd ROD nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny sposób usunięte. W przypadku zaś powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.

W związku z tym, jeżeli spełnia Pan wymogi Regulaminu ROD, jak i wewnętrznego regulaminu swego ogrodu (oraz, jeśli taki jest, to z warunkami stawiania obiektów), to nie ma podstaw, by zarząd zabronił Panu budowy altanki, która ma być przeznaczona na narzędzia. Sam prezes nie ma w ogóle takich uprawnień, bowiem są one wyraźnie zastrzeżone przez Regulamin do właściwości Zarządu.

Postawienie na działce ROD więcej niż jednej altany

Regulamin ROD nie stanowi, aby na terenie działki miała znajdować się tylko jedna altana. Osobiście uważam, że komórka (domek narzędziowy) jest niczym innym jak altaną i jeżeli będzie on zgodny z regulaminowymi wymiarami, to nie ma powodów, by na działce nie mogły znajdować się dwa takie obiekty. Proszę jednak zajrzeć do regulaminu Pańskich działek, być może są tam zawarte jakieś ograniczenia na potrzeby tylko tego kompleksu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak zalegalizować domek na kołach, ale przykryty wiatą?

Jak zalegalizować domek na kołach, ale przykryty wiatą?

Jakie kroki należy podjąć, by zalegalizować „domek holenderski” stojący (ma koła) już na działce? Nie jest połączony trwale z gruntem,...

Budowa altany blisko granicy działki

Budowa altany blisko granicy działki

Sąsiad wybudował altanę bez zgłoszenia blisko granicy mojej działki. Po interwencji inspektora nadzoru budowlanego usunął ją. Po tym wydarzeniu sąsiad...

Kontrola na działce dotycząca domku holenderskiego

Kontrola na działce dotycząca domku holenderskiego

Postawiłam rok temu domek holenderski na działce rolnej. Wczoraj otrzymałam zawiadomienie o kontroli na działce co do legalności obiektu budowlanego. Co...

Przystanek autobusowy zbyt blisko ogrodzenia

Mam problem dotyczący przystanku autobusowego, która została postawiona przed ogrodzeniem mojej działki w odległości 25 cm od jej granicy. Przystanek ma...

 

Ogrodzenie między ogródkami w bloku

Ogrodzenie między ogródkami w bloku

Od 5 lat mieszkam w bloku na nowym, małym osiedlu zamkniętym. Do mieszkań na parterze – w tym i mojego – przynależą ogródki...