Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przystanek autobusowy zbyt blisko ogrodzenia

Mam problem dotyczący przystanku autobusowego, który został postawiony przed ogrodzeniem mojej działki w odległości 25 cm od jej granicy. Przystanek ma długość ok. 4 m i jest z 3 stron zabudowany, a jego wysokość to ponad 2 m. W związku z tym nie mam na tym odcinku dostępu do ogrodzenia, czyli uniemożliwiono mi np. konserwację, nie mówiąc już o bezpieczeństwie. Wiata została zamontowana miesiąc temu na miejscu istniejącego przystanku autobusowego. Interweniowałam w tej sprawie w wydziale infrastruktury i transportu publicznego urzędu miasta i gminy, gdzie w trakcie rozmowy zostałam bardzo niegrzecznie potraktowana, a moja uwaga dotycząca braku dostępu do ogrodzenia zlekceważona. Odesłano mnie do gminy oraz do sołtysa, ale tutaj także brak odpowiedzi. Dlatego rozpoczęłam poszukiwania dotyczące obowiązujących przepisów związanych z zabudową infrastruktury drogowej. Niestety nie znalazłam nic, co wyjaśniałoby warunki zabudowy w takiej sytuacji. Proszę o wskazanie sposobu załatwienia tej sprawy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystanek autobusowy zbyt blisko ogrodzenia

Budowa przystanku autobusowego

Prawo budowlane, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5, nie wymaga pozwolenia na budowę dla budowy wiat przystankowych i peronowych.

Budowa taka nie wymaga także zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Poza Prawem budowlanym przedmiotowe wiaty, w zależności od tego, gdzie są sytuowane, powinny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Paragraf 119 rozporządzenia, wprawdzie dotyczący usytuowania zatoki autobusowej, poświęca tylko jeden z ustępów warunkom technicznym, jakie musi spełniać budowa wiaty przystankowej. Zgodnie z ust. 10 tego przepisu: „urządzenie dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi (wiata), powinno być oddzielne dla każdego kierunku ruchu i odsunięte od wewnętrznej krawędzi zatoki co najmniej o 1,5 m, a jeżeli zatoka nie jest wykonywana – nie mniej niż 2,5 m od krawędzi jezdni drogi. Urządzenie to nie może ograniczać widoczności na drodze i w obrębie skrzyżowania”.

Niestety, w tych dwóch aktach prawnych brak jest uregulowania dotyczącej Pani kwestii. Nie znajdziemy jej także w innych przepisach prawa, bowiem nie określają one odległości wiaty przystankowej od granicy działki.

Ustawa o drogach publicznych i zarządcy drogi

Faktem jest, iż art. 19 ustawy o drogach publicznych stanowi, iż organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

Zarządcami dróg są dla dróg:

1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) wojewódzkich – zarząd województwa;

3) powiatowych – zarząd powiatu;

4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Prezydent miasta jest także zarządcą wszystkich dróg publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) w granicach miast na prawach powiatu.

Zarządca drogi posiada szereg kompetencji dotyczących administrowania drogami, w szczególności przeprowadzania robót interwencyjnych, zabezpieczających, utrzymania bezpieczeństwa na drogach.

Obowiązkiem zarządcy drogi jest (art. 20 f powyższej ustawy):

„1) uwzględniać uchwały rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) udostępnić nieodpłatnie gminie na jej wniosek część pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych.”

O wstępnym lokalizowaniu przystanków autobusowych decyduje zatem rada gminy (miasta) w drodze uchwały, a zarządca drogi podejmuje ostateczną decyzję w tym przedmiocie. Każda uchwała rady gminy (miasta), w której wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, powinna zostać uwzględniona przez zarządcę drogi, uwzględniając charakter drogi, warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odległość przystanku od granicy działki

Na podstawie wskazanych ustaw oraz rozporządzeń i przepisów w nich zawartych nasuwa się taki wniosek, że przepisy nie określają dopuszczalnej odległości przystanku (wiaty) autobusowego od granicy działki, na której znajduje się dom mieszkalny. Jedyną możliwością jest dotarcie do uchwały rady gminy (miasta), w której stosowny zapis powinien się znajdować. Sama zaś lokalizacja przystanku powinna być potwierdzona decyzją zarządcy drogi, która nie może być w tym zakresie całkowicie dowolna. Jej podjęcie powinno być uzależnione od charakteru drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na zarządcy drogi ciąży obowiązek nieodpłatnego udostępnienia gminie części pasa drogowego, w której zlokalizowany jest przystanek komunikacyjny, na cele związane z budową, przebudową i remontem wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych. Udostępnienie gminie części pasa drogowego powinno następować na wniosek gminy.

Powinna zatem Pani zwrócić się do rady gminy z wnioskiem o udostępnienie takiej uchwały oraz do odpowiedniego zarządcy drogi, wnioskując o zapoznanie się z jego decyzją dotyczącą lokalizacji przystanku autobusowego.

Jeżeli uzna Pani, iż uchwała rady gminy narusza Pani interes, to art. 101 ustawy o samorządzie gminnym jest podstawą do zaskarżenia uchwał organu gminy:

„1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.

2a. Skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.

3. (uchylony).

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 94.”

Skarga na działania gminy

Skargę na uchwałę (zarządzenie) organu gminy może wnieść tylko ten, kto zgodnie z normą prawa materialnego ma interes prawny lub uprawnienie.

Skarga może zostać złożona po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia. Wezwanie jest bezskuteczne, gdy organ gminy odmówił usunięcia naruszenia i gdy nie wypowiedział się w terminie co najmniej 30 dni przewidzianym do załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym.

Skarga do sądu administracyjnego może zostać wniesiona w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania (art. 53 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

O autorze: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako radca prawny pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom. Interesuje się prawem rodzinnym, spadkowym, prawem pracy, spółdzielczym, mieszkaniowym, a także prawem karnym. Prowadzi własną kancelarię prawną w Suwałkach, a prywatnie pasjonuje się kuchnią, dekoracją wnętrz oraz poznawaniem nowych krajobrazów.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »