Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przystanek autobusowy zbyt blisko ogrodzenia

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-08-17

Mam problem dotyczący przystanku autobusowego, która została postawiona przed ogrodzeniem mojej działki w odległości 25 cm od jej granicy. Przystanek ma długość ok. 4 m i jest z 3 stron zabudowana, a jego wysokość to ponad 2 m. W związku z tym nie mam na tym odcinku dostępu do ogrodzenia, czyli uniemożliwiono mi np. konserwację, nie mówiąc już o bezpieczeństwie. Wiata została zamontowana miesiąc temu na miejscu istniejącego przystanku autobusowego. Interweniowałam w tej sprawie w wydziale infrastruktury i transportu publicznego urzędu miasta i gminy, gdzie w trakcie rozmowy zostałam bardzo niegrzecznie potraktowana, a moja uwaga dotycząca braku dostępu do ogrodzenia zlekceważona. Odesłano mnie do gminy oraz do sołtysa, ale tutaj także brak odpowiedzi. Dlatego rozpoczęłam poszukiwania dotyczące obowiązujących przepisów związanych z zabudową infrastruktury drogowej. Niestety nie znalazłam nic, co wyjaśniałoby warunki zabudowy w takiej sytuacji. Proszę o wskazanie sposobu załatwienia tej sprawy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo budowlane, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5, nie wymaga pozwolenia na budowę dla budowy wiat przystankowych i peronowych.

Budowa taka nie wymaga także zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Poza Prawem budowlanym przedmiotowe wiaty, w zależności od tego, gdzie są sytuowane, powinny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Paragraf 119 rozporządzenia, wprawdzie dotyczący usytuowania zatoki autobusowej, poświęca tylko jeden z ustępów warunkom technicznym, jakie musi spełniać budowa wiaty przystankowej. Zgodnie z ust. 10 tego przepisu: „urządzenie dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi (wiata), powinno być oddzielne dla każdego kierunku ruchu i odsunięte od wewnętrznej krawędzi zatoki co najmniej o 1,5 m, a jeżeli zatoka nie jest wykonywana – nie mniej niż 2,5 m od krawędzi jezdni drogi. Urządzenie to nie może ograniczać widoczności na drodze i w obrębie skrzyżowania.”.

Niestety, w tych dwóch aktach prawnych brak jest uregulowania dotyczącej Pani kwestii. Nie znajdziemy jej także w innych przepisach prawa, bowiem nie określają one odległości wiaty przystankowej od granicy działki.

Faktem jest, iż art. 19 ustawy o drogach publicznych stanowi, iż organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

Zarządcami dróg są dla dróg:

1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) wojewódzkich – zarząd województwa;

3) powiatowych – zarząd powiatu;

4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Prezydent miasta jest także zarządcą wszystkich dróg publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) w granicach miast na prawach powiatu.

Zarządca drogi posiada szereg kompetencji dotyczących administrowania drogami, w szczególności przeprowadzania robót interwencyjnych, zabezpieczających, utrzymania bezpieczeństwa na drogach.

Obowiązkiem zarządcy drogi jest (art. 20 f powyższej ustawy):

„1) uwzględniać uchwały rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) udostępnić nieodpłatnie gminie na jej wniosek część pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych.”

O wstępnym lokalizowaniu przystanków autobusowych decyduje zatem rada gminy (miasta) w drodze uchwały, a zarządca drogi podejmuje ostateczną decyzję w tym przedmiocie. Każda uchwała rady gminy (miasta), w której wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, powinna zostać uwzględniona przez zarządcę drogi, uwzględniając charakter drogi, warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na podstawie wskazanych ustaw oraz rozporządzeń i przepisów w nich zawartych nasuwa się taki wniosek, że przepisy nie określają dopuszczalnej odległości przystanku (wiaty) autobusowego od granicy działki, na której znajduje się dom mieszkalny. Jedyną możliwością jest dotarcie do uchwały rady gminy (miasta), w której stosowny zapis powinien się znajdować. Sama zaś lokalizacja przystanku powinna być potwierdzona decyzją zarządcy drogi, która nie może być w tym zakresie całkowicie dowolna. Jej podjęcie powinno być uzależnione od charakteru drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na zarządcy drogi ciąży obowiązek nieodpłatnego udostępnienia gminie części pasa drogowego, w której zlokalizowany jest przystanek komunikacyjny, na cele związane z budową, przebudową i remontem wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych. Udostępnienie gminie części pasa drogowego powinno następować na wniosek gminy.

Powinna zatem Pani zwrócić się do rady gminy z wnioskiem o udostępnienie takiej uchwały oraz do odpowiedniego zarządcy drogi, wnioskując o zapoznanie się z jego decyzją dotyczącą lokalizacji przystanku autobusowego.

Jeżeli uzna Pani, iż uchwała rady gminy narusza Pani interes, to art. 101 ustawy o samorządzie gminnym jest podstawą do zaskarżenia uchwał organu gminy:

„1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.

2a. Skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.

3. (uchylony).

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 94.”

Skargę na uchwałę (zarządzenie) organu gminy może wnieść tylko ten, kto zgodnie z normą prawa materialnego ma interes prawny lub uprawnienie.

Skarga może zostać złożona po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia. Wezwanie jest bezskuteczne, gdy organ gminy odmówił usunięcia naruszenia i gdy nie wypowiedział się w terminie co najmniej 30 dni przewidzianym do załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym.

Skarga do sądu administracyjnego może zostać wniesiona w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania (art. 53 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Co można wybudować na działce ROD?

Co można wybudować na działce ROD?

Jestem użytkownikiem działki ROD, posiadam altanę o obrysie 25 m 2 . Chciałbym dodatkowo wybudować narzędziownię wolnostojącą, tak aby...

Problem z ogrodzeniem na obszarze Natura 2000

Kupiłem działkę rolną na terenie Natura 2000. Ogrodziłem ją: siatka 150 cm + słupki metalowe bez podmurówki. Zostałem oskarżony przez...

 

Ogrodzenie działki wraz z rowem melioracyjnym

Przy mojej działce budowlanej od strony prawej przebiega rów melioracyjny. W 2012 r. otrzymałem zgodę od spółki wodnej na częściowe zarurowanie tego...

 

Żądanie naprawy płotu przez sąsiada

Posiadam działkę, która graniczy z działką, na której jest skład budowlany. Płot pomiędzy naszymi posesjami jest postawiony w granicy, jest to...

 

Użytkowanie zadaszonej wiaty postawionej na granicy z sąsiadem

Jestem osobą niepełnosprawną i mieszkam w domu jednorodzinnym. Mam wiatę zadaszoną postawioną na granicy z sąsiadem. Czy mogę tam garażować...

 

Postawienie domku letniskowego na działce będącej terenem zalewowym

Ponad 20 lat temu kupiłem działkę rekreacyjną nad niewielką rzeczką. Obecnie chciałbym postawić tam domek letniskowy, a okazało się, że obecnie...

 

Jak zablokować budowę domku narzędziowego z drewutnią przy granicy działki?

Sąsiad chce postawić domek narzędziowy z drewutnią (całość 4 m x 2,5 m), nietrwale związany z gruntem, wzdłuż wspólnego ze mną...