Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postawienie domku letniskowego na działce będącej terenem zalewowym

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-10-01

Ponad 20 lat temu kupiłem działkę rekreacyjną nad niewielką rzeczką. Obecnie chciałbym postawić tam domek letniskowy, a okazało się, że obecnie działka wpisana jest jako teren zalewowy – mimo że rzeczka praktycznie usycha. Co mogę zrobić w tej sprawie?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Zgodnie z art. 88 l ust. 1 Prawa wodnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym budowy obiektów budowlanych oraz zmiany ukształtowania terenu. Wydanie decyzji zwalniającej od ww. zakazu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią stanowi ex lege uprawnienie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej i możliwe jest jedynie w przypadku, gdy planowane roboty i czynności nie utrudnią ochrony przed powodzią (art. 88 l ust. 2).

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6c „pod pojęciem obszaru szczególnego zagrożenia powodzią rozumieć należy:

 

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

obszary, między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej”.

Wymogi dotyczące zagospodarowywania terenów powodziowych są rygorystyczne, a ich zabudowa czy zmiana ukształtowania terenu powinny następować wyjątkowo. Zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE L z dnia 6 listopada 2007 r.) „ochronę przed powodzią należy rozpatrywać nie tylko w kontekście występującego zagrożenia, czy realizowanych działań technicznych, ale w także w kontekście zarządzania ryzykiem powodziowym, którego celem zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 b p.w., jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej”.

 

Status obszarów szczególnego zagrożenia powodzią został uregulowany w art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym budowy obiektów budowlanych oraz zmiany ukształtowania terenu. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od powyższych zakazów, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.

 

Z brzmienia tego przepisu wynika, że prawodawca, co do zasady, uważa m.in. budowę obiektów budowlanych na terenach zalewowych, za roboty utrudniające ochronę przed powodzią. Formułując z kolei warunek odstępstwa od powyższego zakazu, jako jego przesłankę dopuścił ustalenie, że nie utrudniłoby to zarządzania ryzykiem powodziowym. Chodzi zatem o wyjątek od ogólnego zakazu, dlatego też jego zakresu nie można wykładać rozszerzająco. Ponadto ustawodawca powiązał możliwość odstępstwa od ziszczenia się warunku pozytywnego - zwolnienie z zakazu nie może prowadzić do utrudnienia zarządzania ryzykiem powodziowym.

 

Powinien Pan wystąpić o zwolnienie z zakazu zabudowy działki.

 

Z treści art. 88 l ust. 2 wynika, że istotą decyzji dotyczącej zwolnienia od zakazów wykonywania robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią jest jej uznaniowy charakter. Uznanie administracyjne nie oznacza jednak dowolności organu administracji publicznej co do rozstrzygnięcia, o czym świadczą określone w tym przepisie przesłanki podejmowania decyzji w tej materii. Katalog przesłanek pozwalających na zwolnienie od zakazów został określony w przepisie prawa materialnego, co oznacza zakreślenie granic swobodnego uznania organu. Organ przy wydawaniu decyzji o zwolnieniu od zakazu jest zobowiązany do rzetelnej i wnikliwej analizy wszelkich okoliczności sprawy w celu stwierdzenia, czy zostały spełnione przesłanki określone w przywołanym art. 88 l ust. 2. W ten sposób przeprowadzona analiza stanu faktycznego stanowi podstawę do wydania decyzji o charakterze uznaniowym

 

Do szczegółowej oceny zagrożenia powodziowego brana jest pod uwagę głębokość zalewu związana z określonym prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi, która przekłada się m. in. na możliwości samodzielnej ewakuacji z terenu zagrożonego powodzią oraz na rodzaj i wielkość potencjalnych strat. Wskazana powyżej głębokość zalewu analizowanego terenu (do 0,8 m w przypadku wystąpienia wody Q1%) może spowodować utrudnienia w samodzielnej ewakuacji j i wymagać będzie udziału służb ratowniczych w tym zakresie. Zwiększenie liczby osób zamieszkujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią powoduje wzrost kosztów reagowania podczas powodzi.

 

Niestety innej drogi na zagospodarowanie działki nie ma. Powinien Pan podnieść, że chodzi o domek letniskowy, czasowo użytkowany, nie spowoduje to podniesienia kosztów ewentualnej akcji ratowniczej czy ewakuacyjnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zwłoka w przestawieniu ogrodzenia

Sąsiad przed laty krzywo ogrodził swoją działkę, przejmując część mojego lasu. Zwleka z przestawieniem ogrodzenia. Co robić?

Żądanie naprawy płotu przez sąsiada

Posiadam działkę, która graniczy z działką, na której jest skład budowlany. Płot pomiędzy naszymi posesjami jest postawiony w granicy, jest to...

Przystanek autobusowy zbyt blisko ogrodzenia

Mam problem dotyczący przystanku autobusowego, która została postawiona przed ogrodzeniem mojej działki w odległości 25 cm od jej granicy. Przystanek ma...

Użytkowanie zadaszonej wiaty postawionej na granicy z sąsiadem

Jestem osobą niepełnosprawną i mieszkam w domu jednorodzinnym. Mam wiatę zadaszoną postawioną na granicy z sąsiadem. Czy mogę tam garażować...

Jak zablokować budowę domku narzędziowego z drewutnią przy granicy działki?

Sąsiad chce postawić domek narzędziowy z drewutnią (całość 4 m x 2,5 m), nietrwale związany z gruntem, wzdłuż wspólnego ze mną...

Wyrażenie zgody na budowę szopy przy granicy ale sąsiad postawił ją bliżej

Mój syn jest właścicielem działki. Sąsiad poprosił o wyrażenie zgody na pobudowanie szopy drewnianej w odległości 120 cm od granicy działki. Syn...

Czy składzik na drewno można postawić przy granicy działki?

Moją działkę otacza płot z drewnianych sztachet o wys. 2,1 m. Chciałabym przy płocie składować drewno opałowe do wysokości ok. 1,8 m...

Działka rolna lub leśna dla letniego wypoczynku - budowa studni, szamba, wiaty

Chciałbym kupić działkę, gdzie mógłbym wraz z rodziną rozstawić latem namiot i korzystać z uroków życia poza zgiełkiem miasta. Dlatego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »