Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział działki z budynkiem

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-17

Czy powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ma prawo żądać od geodety uprawnionego, wykonującego podział działki z budynkiem (granica ma być prowadzona poprzez ścianę nośną budynku), opinii budowlanej o możliwości dokonania podziału? Rozumiem, że taką opinię musi żądać organ wydający opinię i decyzję o podziale nieruchomości. Takim organem na pewno nie jest starosta, czyli organ administracji państwowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie do końca tak, jest jak Pan pisze. Jeśli geodeta robi wstępny podział, to wymagane jest to do wniosku o podział – rzuty poziome budynków. Przepisy nie mówią o opinii budowlanej, a jeśli nie został jeszcze złożony wniosek z wstępnym planem podziału, to kartografia jeszcze niczego nie ma prawa żądać.

Nie wiem, czemu wymagana jest opinia budowlana, bowiem wystarczający jest rzut kondygnacji budynku i zaznaczenie, gdzie przebiegać będzie granica. Być może brak jest dokumentacji projektowej budynku.

W przypadku, gdy podział nieruchomości powoduje także podział budynku, należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku – od fundamentu do przekrycia dachu – z zaznaczeniem granicy podziału wewnątrz budynku dzielącej budynek na części. Mówi o tym § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Powinno to zostać złożone na etapie wstępnego projektu. Zasadniczo dokumenty razem z operatem muszą być przyjęte do katastru.

Kwestię podziału reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia „dokumenty, o których mowa w art 97 1 a ustawy o gospodarce nieruchomościami załącza się do operatu, a ten przyjmuje się do zasobu kartograficznego (…):

5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6) wykaz zmian gruntowych;
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
8) mapę z projektem podziału”.

Zasadniczo, jak już geodeta przystąpił do prac, to mamy do czynienia z II etapem podziału – składa się on z:

  • analizy materiałów – osnowa geodezyjna, mapa zasadnicza, ewidencja gruntu, inne opracowania,
  • badania stanu prawnego nieruchomości – księgi wieczyste, zbiory dokumentów itp.,
  • przyjęcia granic nieruchomości dzielonej,
  • pomiaru aktualizacyjnego,
  • wykonania mapy z projektowanym podziałem,
  • skompletowania operatu technicznego zgodnie z instrukcją O-3 lub innymi warunkami określonymi przez PODGiK.

Operat przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział. Instrukcja o-3 zawiera dokumenty nieudostępniane, tzw. pomocnicze.

Jednak jeśli w aktach i we wniosku brak rzutów poziomych kondygnacji, mają prawo się o to upomnieć, bowiem granica musi przebiegać wzdłuż płaszczyzn, a jeśli nie ma takiej możliwości, nie będzie możliwe zaakceptowanie operatu. Do samego katastru nie jest to przyjmowane, ale potrzebne jest do sporządzania operatu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odszkodowanie od kierownika budowy

Prowadzę działalność gospodarczą z zakresu usług budowlanych. Otrzymałem od inwestora indywidualnego zlecenie na postawienie dużego budynku...

 

Kanalizacja położona bez pozwoleń na drodze gminnej, co robić?

Kupiłem działkę bez mediów celem wybudowania na niej domków letniskowych. Porozumiałem się z mieszkańcami i uzyskałem zgodę na podłączenie...

 

Brak dojazdu do własnej działki po remoncie drogi

Jestem właścicielem działki rolnej. Rok temu był remont i po remoncie drogi nie mam dojazdu do własnej działki. Chcę obecnie zbudować na niej dom,...

 

Problem z wodami opadowymi z drogi publicznej

Sprawa dotyczy problemu z wodami opadowymi z drogi publicznej. Z drogi publicznej przylegającej do mojej posesji wszelkie wody opadowe spływają na...

 

Problem z wodami gruntowymi

Wybudowałem dom z piwnicą zgodnie z zezwoleniem na budowę. Od kilku lat mam problem z wodami gruntowymi, które mnie zalewają. Okazała się, że...