Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy potrzebne pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-16

Wnioskowałem do wydziału budownictwa o opinię na temat wyburzenia budynku gospodarczego znajdującego się przy granicy działki sąsiada. Poinformowałem w mailu, że uzyskałem decyzję konserwatora zabytków, że budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie jest wpisany w rejestr zabytków, ale znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej. Budynek ten ma 2 m wysokości i znajduje się 70 cm od granicy działki. Czyli według Prawa budowlanego brakuje 30 cm do jego wyburzenia na mocy zgłoszenia budowlanego. Otrzymałem informację, że nie ma możliwości rozebrania tego obiektu na mocy zgłoszenia rozbiórki, lecz muszę wnioskować o pozwolenie na rozbiórkę. Czy jest jakaś szansa, żeby uzyskać zgodę na rozbiórkę budynku gospodarczego na podstawie zgłoszenia rozbiórki, np. zły stan techniczny? (Dołączam kopie pism.)

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Są dwa wyjścia z sytuacji – albo uzyskanie pozwolenia, które nota bene nie wymaga od Pana jakiejś szczególnej dokumentacji, może warto więc o nie wystąpić, albo zgłoszenie rozbiórki, ze wskazaniem, że budynek znajduje się w odległości 110 cm od granicy ewidencyjnej działki. Nie granicy na gruncie – proszę sprawdzić, jak się mają granice ewidencyjne do tych usytuowanych na gruncie, najlepiej na mapach satelitarnych, może przesunięta jest granica względem tej na gruncie.

Nadto wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Może tu znajdzie się wyjście do określenia wysokości budynku.

Samowolnej rozbiórki nie proponuję, bo obarczona jest karami grzywny.

Zasadą jest, jak to stanowi art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, że roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 29-31 Prawa budowlanego, gdzie określono jedynie odstępstwa od przedstawionej powyżej reguły. Natomiast w art. 31 Prawa budowlanego uregulowano szczególny rodzaj robót budowlanych – rozbiórkę obiektu budowlanego, na którą także co do zasady wymagane jest pozwolenie. Od tej zasady w art. 31 ust. 1 Prawa budowlanego ustanowione zostały wyjątki.

Przepis ten przewiduje możliwość dokonania rozbiórki bez pozwolenia jedynie budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Przy czym w kwestiach nieuregulowanych w art. 31 cytowanej ustawy odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 30, ponieważ zgłoszenie rozbiórki niczym się nie różni od zgłoszenia budowy oraz wykonania robót budowlanych, do których zaliczona jest rozbiórka obiektu budowlanego (A. Gliniecki, Prawo budowlane Komentarz, Warszawa 2012 r. str. 279).

Stan techniczny budynku także nie jest dla Pana opcją. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Inna kwestia byłaby gdyby budynek się zawalił, sam. Wówczas traci moc obowiązek uzyskania pozwolenia czy zgłoszenia rozbiórki.

Niestety żadna inna opcja nie zwolni Pana z konieczności uzyskania pozwolenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Domek dla dzieci przy płocie sąsiada

Jestem właścicielką domku jednorodzinnego. W tym roku postawiliśmy w odległości ok. 0,5 m od płotu sąsiada domek drewniany dla dzieci (typowy,...

 

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę wiaty?

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę wiaty?

Mam działkę budowlaną, na której stoi dom. Przy granicy działki sąsiad ma postawiony budynek gospodarczy. Chciałbym dobudować do niego jakąś wiatę. Co...

Gminna ewidencja zabytków a remont

Gminna ewidencja zabytków a remont

Wystąpiłem do urzędu ze zgłoszeniem wymiany połaci dachowej. W odpowiedzi otrzymałem informację, że budynek został wpisany do gminnej ewidencji...

Ponowny wniosek o pozwolenie na budowę a opłata skarbowa

Składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dokonano opłaty skarbowej z tytułu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ...

 

Wybicie otworu drzwiowego w ścianie nośnej a sprzeciw wspólnoty mieszkaniowej

Chciałbym poszerzyć otwory drzwiowe w moim lokalu i wybić nowe drzwi w ścianie nośnej. Wspólnota (mała) nie wyraża na to zgody. Zamierzam...

 

Pozwolenie na budowę na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Jestem stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Zostało zakończone postępowanie dowodowe....