Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na budowę na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Kinga Karaś • Opublikowane: 2018-07-25

Jestem stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Zostało zakończone postępowanie dowodowe. W projekcie zamieszczona jest zgoda miejskiego konserwatora zabytków, wydana bez uzasadnienia, a termin odwołania już minął. Konserwator wysłał decyzję tylko do inwestora, w związku z tym dowiedziałem się o niej zbyt późno, aby złożyć odwołanie. Do kogo i w jakim terminie zwrócić się o przywrócenie terminu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Pana stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej.

Podstawę prawną stanowią: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zwany dalej K.p.a.

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 145 § 1 ust. 4 – w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu oraz ust. 8 – decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

Zgodnie z art. 148 K.p.a.:

„§ 1. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.

§ 2. Termin do złożenia podania o wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji.”

Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

W zakresie ustalenia interesu prawnego danego podmiotu w oparciu o normę wynikającą z art. 28 K.p.a. należy wskazać, że w celu wykazania legitymacji procesowej w konkretnym postępowaniu administracyjnym dany podmiot powinien wykazać, że załatwienie sprawy dotyczy bezpośrednio jego sfery prawnej. Stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga bowiem ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawą a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającego na tym, że akt stosowania tej normy (decyzja administracyjna) może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniają zastosowanie prawa materialnego. Interes prawny musi być ponadto aktualny, a zatem uzasadniony okolicznościami i zdarzeniami, które wystąpiły lub nadal trwają. Nie jest zatem legitymowany do występowania w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony ten, kto uzasadnia swój interes prawny zdarzeniami i okolicznościami przewidywanymi, które wystąpią dopiero w przyszłości (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r., I OSK 831/17).

Jeżeli miejski konserwator zabytków wydał decyzję o udzieleniu pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z pomięciem stron to można wnieść o wznowienie tego postępowania.

Wniosek należy skierować do miejskiego konserwatora zabytków, w terminie jednego miesiąca o dowiedzeniu się o decyzji. Jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w oparciu o inną decyzję (miejskiego konserwatora zabytków), która zostanie następnie uchylone lub zmieniona to będzie to stanowiło przesłankę wznowienia również tego postępowania.

Termin na złożenie odwołania od decyzji liczony jest od dnia doręczenia jej stronie, jeżeli Pan jako strona nie otrzymał decyzji, to może również wnieść o jej doręczenie, co otworzy termin na odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie (art. 129 § 2 K.p.a.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy można zgłosić do odbioru budynek bez przyłącza wodociągowego?

Dom jednorodzinny został wybudowany i wykończony zgodnie z pozwoleniem z 2008 r. Prace zakończono w 2009 r. Posiadamy wszystkie...

 

Warunki zabudowy dla 4 działek

W 2012 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki i ustalono, że inwestycja będzie obejmować 4 domy jednorodzinne. Dla terenu nie...

 

Czy potrzebne pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego?

Wnioskowałem do wydziału budownictwa o opinię na temat wyburzenia budynku gospodarczego znajdującego się przy granicy działki sąsiada. Poinformowałem...

 

Wybicie otworu drzwiowego w ścianie nośnej a sprzeciw wspólnoty mieszkaniowej

Chciałbym poszerzyć otwory drzwiowe w moim lokalu i wybić nowe drzwi w ścianie nośnej. Wspólnota (mała) nie wyraża na to zgody. Zamierzam...

 

Wniosek o przekwalifikowanie działki na tereny o innym przeznaczeniu - nieruchomość na terenach kolejowych

Posiadam na terenach kolejowych nieruchomość – dawny dworzec, i chciałbym złożyć wniosek o przekwalifikowanie działki na tereny o innym...

 

Odmowa zmiany odległości linii zabudowy od strony drogi publicznej

W warunkach zabudowy otrzymałem obowiązującą linię zabudowy od drogi powiatowej (w terenie zabudowanym) dla budynku frontowego w odległości...