Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na budowę przed scaleniem działek

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-09-25

Planuję realizację budynku wielorodzinnego na 5 działkach należących do 5 właścicieli. Działki nie mają dostępu do drogi publicznej. W celu realizacji inwestycji przewiduję scalenie tych działek. Czy do uzyskania pozwolenia na budowę wystarczy służebność dla jednej działki, czy muszą ją mieć wszystkie działki? Pozwolenie na budowę chcę uzyskać przed scaleniem działek.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo prawnie nie ma problemu, aby jedna z działek ewidencyjnych miała dostęp do drogi publicznej. Działka ewidencyjna nie jest działką budowlaną. Działką budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego może być kilka działek ewidencyjnych. Nawet 5 – i mogą stanowić jedną działkę budowlaną.

Przepisy warunków technicznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – w szczególności uregulowania wynikające z § 12 – odnoszą się do odległości danego budynku od granicy z sąsiednią działką budowlaną. Definicja działki budowlanej znajduje się w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) – dalej u.p.z.p.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 u.p.z.p. jest to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Jak przyjmuje się w orzecznictwie sądowym i w praktyce, „nie każda działka gruntu stanowi działkę budowlaną, gdyż ta ostatnia może składać się z kilku działek gruntu, a zatem pojęcia działka budowlana i działka gruntu nie są zwrotami synonimicznymi” (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2013 r.). Działka budowlana może obejmować kilka działek gruntu (działek w rozumieniu ewidencyjnym, czy geodezyjnym), a tym samym inwestor może objąć projektem 5 działek gruntu, wskazując, że jest to w tym przypadku jedna działka budowlana. I ma dostęp do drogi publicznej.

Jednak uwzględnić należy jeszcze postanowienia planu miejscowego, które mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia w tym zakresie.

Z uwagi na różne definicje pojęcia „działki budowlanej” zawarte w przepisie art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p. oraz w przepisie art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w doktrynie i orzecznictwie można wyróżnić stanowisko wskazujące, że definicją, która powinna mieć zastosowanie na etapie planowania obiektu budowlanego jest definicja ujęta w treści przepisu art. 2 pkt 12 u.p.z.p.

Jeśli otrzyma Pan sprzeciw, negatywną decyzję proszę użyć argumentów. W doktrynie i orzecznictwie powszechny jest pogląd twierdzący, że błędne jest utożsamianie działki budowlanej z działką jako geodezyjną jednostką ewidencyjną w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Działka budowlana może być złożona z wielu działek ewidencyjnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub decyzji o warunkach zabudowy, koniecznych do uznania nieruchomości gruntowej za działkę budowlaną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Budowa domu na działce rolnej

Budowa domu na działce rolnej

Chciałbym wybudować dom na działce rolnej. Jak to zrobić? W naszej gminie uchwalony został plan miejscowy. Dodam, że rolnikiem nie jestem, prowadzę...

Inwestycja na działce rolnej w granicach miasta a warunki zabudowy

Jestem właścicielem działki rolnej (klasa III) o pow. 0,7 ha znajdującej się w granicach miasta powiatowego z dostępem do drogi....

 

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę wydanego na poprzedniego właściciela

Miesiąc temu zakupiliśmy wspólnie z mężem grunt. Poprzedni właściciel miał już wydane warunki zabudowy, które na nas scedował. Jak się jednak...

 

Niedopełnienie obowiązku oddania dziennika budowy

Problem polega na tym, że, jak się okazało, mieszkamy w domu, który nie został oddany, a właściwie nie został oddany dziennik budowy. Budowa...

 

Nadbudowa budynku położonego poza nieprzekraczalną linią zabudowy

Jestem właścicielem budynku zbudowanego przed 70 laty. Stoi on w odległości 5 m od krawędzi obecnej jezdni. Kilka lat temu uchwalono MPZP,...

 

Wyburzenie ściany nośnej bez pozwolenia, konsekwencje

Wyburzyłem ścianę nośną w mieszkaniu, zastępując ją podciągiem. O przebudowie została poinformowana przez sąsiada inspekcja nadzoru...