Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawa prawna przycięcia żywopłotu na granicy działki

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-09-18

Proszę o podstawę prawną przycięcia żywopłotu do wymaganej wysokości 220 cm na granicy działki z sąsiadem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uprawnienia właściciela działki sąsiedniej o zmniejszenie zacieniania jego działki, poprzez przycięcie żywopłotu, opierane są o art. 144 Kodeksu cywilnego, statuującego zakaz immisji: „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomościstosunków miejscowych”.

Wyróżnić możemy immisje pozytywne i negatywne. Immisje pozytywne oddziałują wprost na sąsiednie nieruchomości przez przedostawanie się na nie cząsteczek materii (np. pyłu, wody, nieprzyjemnego zapachu) albo określonych energii (np. hałasu) Zacienienie nieruchomości sąsiedniej może stanowić natomiast immisję negatywną, poprzez tamowanie przenikania promieni słonecznych. Aby tak się stało, musi ono zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Znaczenie tu będzie miało np. to czy cień pada na dużą powierzchnię działki sąsiedniej oraz czy w okolicy powszechnym jest stosowanie wysokich żywopłotów.

Brak jest powszechnie obowiązujących przepisów, które by w sposób wyraźny odnosiły się do maksymalnej wysokości żywopłotów stojących w granicach nieruchomości, tym niemniej część orzecznictwa przyjmuje, że można zastosować tu przez analogię przepisy ustawy prawo budowlane. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 pkt 3 omawianej ustawy, konieczne jest zgłoszenie budowy ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m:

„Art. 30

1.Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:

3) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;

c) (uchylona)”.

W przypadku żywopłotu nie mamy, co prawda, do czynienia z budową, jednak znajdujący się w cytowanym przepisie nakaz ma na celu obronę podobnych interesów właściciela nieruchomości sąsiedniej, jak dyspozycja z art. 144 Kodeksu cywilnego. Tym niemniej sprawa nie jest do końca jasna i istnieje spór w doktrynie, czy omawiany przepis powinien być bezwzględnie stosowany w omawianym przypadku.

Ponadto, choć rozwiązanie to także budzi kontrowersje w doktrynie (odnośnie tego, czy gmina może w tym zakresie wprowadzać regulacje), może się okazać, iż ograniczenie w wysokości żywopłotów zostało wprowadzone przez gminę na mocy przepisów prawa miejscowego. Tu konieczne byłoby upewnienie się też w urzędzie gminy co do ewentualnych obostrzeń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zagospodarowanie działki rolnej, czyli na co zezwala ustawa o ochronie gruntów rolnych?

Zagospodarowanie działki rolnej, czyli na co zezwala ustawa o ochronie gruntów rolnych?

Do mojej działki, na której wybudowałem dom, przylega działka rolna o wielkości 800 m 2 , której również jestem właścicielem. Do obu...

Brak dojazdu do własnej działki po remoncie drogi

Jestem właścicielem działki rolnej. Rok temu był remont i po remoncie drogi nie mam dojazdu do własnej działki. Chcę obecnie zbudować na niej dom,...

 

Problem z wodami opadowymi z drogi publicznej

Sprawa dotyczy problemu z wodami opadowymi z drogi publicznej. Z drogi publicznej przylegającej do mojej posesji wszelkie wody opadowe spływają na...

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Aktualnie dla działki rolnej brak jest MPZP, grunt III kl. b, w poprzednim MPZP do 1.01.2003 r. miał przeznaczenie RM. Mam zaświadczenie z UG...

 

Zakaz budowy studni i brak linii wodociągowej

Zgodnie z planem zagospodarowania mogę się budować na mojej działce, ale nie wolno mi kopać studni, ponieważ działka leży w pasie ochronnym strefy...