Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak dojazdu do własnej działki po remoncie drogi

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-07-24

Jestem właścicielem działki rolnej. Rok temu był remont i po remoncie drogi nie mam dojazdu do własnej działki. Chcę obecnie zbudować na niej dom, a zjazdu nie przewidują żadne mapki. Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji istniejący poprzednio zjazd, niebędący uwidoczniony na mapach stanowić mógł najprawdopodobniej samowolę budowlaną, w związku z czym nie został uwzględniony w momencie remontu drogi. Co do zasady, w przypadk budowy zjazdu bez wymaganego zezwolenia, w oparciu o art. 29a ustawy o drogach publicznych, nałożona może być kara pieniężna:

„1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:

1) bez zezwolenia zarządcy drogi,

2) o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi.

– zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.

3. Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna”.

W związku z powyższym w celu budowy zjazdu konieczne jest wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie zgody na budowę zjazdu, w formie decyzji administracyjnej. Procedurę otrzymania zgody opisuje art. 29 ustawy o drogach publicznych:

„1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:

1)  przed rozpoczęciem robót budowlanych:

a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;

2) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany.

4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

6. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, co do zasady to do właściciela nieruchomości należeć będzie budowa zjazdu, w związku z czym poniesie on koszt jego budowy. Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie przypadku przebudowy drogi, kiedy to budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. W omawianym przypadku zjazd mamy do czynienia z niejasną sytuacją, bowiem zjazd na Pańską nieruchomość, jak już wcześniej wspomniałem, prawdopodobnie nie uzyskał zgody zarządcy drogi na etapie budowy, czy to przez Pana, czy przez poprzedniego właściciela nieruchomości, dlatego tez nie został uwzględniony podczas przebudowy drogi. Nie jasne jest zatem to, czy zapis, o którym mowa w ust. 2 cytowanego przepisu, dotyczy wszystkich zjazdów, czy tylko tych wybudowanych po uzyskaniu odpowiedniej zgody. Rozpatrując jednak przepis art. 29 kompleksowo, wydaje się jednak, iż chodzi tylko o zjazdy które powstały zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak na pewno bronił będzie się zarządca drogi. Co więcej, w przypadku podjęcia w tym zakresie dyskusji, może okazać się że naliczona zostanie kara pieniężna, o której mowa w art. 29a. W związku z powyższym wydaje się więc, iż najszybszym rozwiązaniem będzie jednak wystąpienie do zarządcy drogi o budowę nowego zjazdu, w myśl art. 29.

Co do zasady, zarządca drogi nie może odmówić budowy zjazdu poza sytuacją, kiedy jego budowa nie jest możliwa ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana powierzchni działki w dokumentach

40 lat temu dziadek sprzedał grunt o powierzchni 960 m 2 . Działka została znów nabywa i kolejny właściciel twierdzi, że posiada 10 arów,...

 

Zabudowa zagrodowa na działce rolnej

Czy będąc rolnikiem, mogę się budować na działce rolnej? Chciałbym stworzyć zabudowę zagrodową na cele rolne.

 

Kanalizacja położona bez pozwoleń na drodze gminnej, co robić?

Kupiłem działkę bez mediów celem wybudowania na niej domków letniskowych. Porozumiałem się z mieszkańcami i uzyskałem zgodę na podłączenie...

 

Podział działki z budynkiem

Czy powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ma prawo żądać od geodety uprawnionego, wykonującego podział działki z budynkiem...

 

Problem z wodami opadowymi z drogi publicznej

Sprawa dotyczy problemu z wodami opadowymi z drogi publicznej. Z drogi publicznej przylegającej do mojej posesji wszelkie wody opadowe spływają na...

 

Podstawa prawna przycięcia żywopłotu na granicy działki

Proszę o podstawę prawną przycięcia żywopłotu do wymaganej wysokości 220 cm na granicy działki z sąsiadem.

 

Zalewanie posesji przez wody opadowe - co zrobić?

Dwa lata temu kupiłam dom wraz z udziałem w drodze. Oglądając go kilkakrotnie przed zakupem, niczego niepokojącego nie zauważyłam. Wszystko było...