Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zagospodarowanie działki rolnej, czyli na co zezwala ustawa o ochronie gruntów rolnych?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-05-30

Do mojej działki, na której wybudowałem dom, przylega działka rolna o wielkości 800 m2, której również jestem właścicielem. Do obu działek dochodzi droga; działka rolna w kształcie trójkąta dwoma bokami graniczy z polami uprawnymi. Pytania: czy mogę ogrodzić działkę rolną? Czy mogę na niej postawić wiatę? Czy wiata może dochodzić do granicy działki (granicy z polem)? Czy mogę wybrukować część działki rolnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zagospodarowanie działki rolnej, czyli na co zezwala ustawa o ochronie gruntów rolnych?

Czy budowa ogrodzenia na działce rolnej wymaga pozwolenia bądź zgłoszenia?

Jeśli chodzi o budowę ogrodzenia, to zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego: budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. Tak więc budowa ogrodzenia, którego wysokość nie przekracza 2,2 metrów, nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia organom nadzoru budowlanego.

Budowa wiaty związanej z produkcją rolną

Jeśli chodzi o budowę wiaty, to zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej w tym parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m.

Budowa takich budynków wymaga jednak zgłoszenia nadzorowi budowlanemu (art. 30 Prawa budowlanego). Oczywiście budowa budynków większych wymaga pozwolenia na budowę.

Utwardzenie terenu rolnego

Jeśli chodzi o utwardzenie terenu rolnego, to niestety uważam, że nie może Pan tego zrobić, bo dochodzi w ten sposób do zmiany przeznaczenia działki rolnej, a to z kolei zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, a art. 11 ust. 1 ustawy stanowi natomiast, że wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do m.in. klasy III, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne (co ma miejsce w niniejszej sprawie) – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Dodam jeszcze, że przepis art. 29 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego mówi, że pozwolenia na budowę nie wymaga utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Oznacza to tym samym, że wykonywanie tego rodzaju robót na gruncie niebędącym działką budowlaną wymaga pozwolenia na budowę.

Wyjaśnię Panu dalej, że w Prawie budowlanym nie ma definicji działki gruntu, ale z doświadczenia wiem, że organy budowlane w przypadku gdy istnieją np. 2 działki budowlane posiadające 2 księgi wieczyste, traktują obie te działki jako odrębne, pomimo że należą do tego samego właściciela.

Czy jest możliwość postawienia wiaty przy granicy działki?

Jeśli tak jest w Pana przypadku, obie działki należy traktować odmiennie i organy budowlane – obawiam się – będą wymagały od Pana zachowania odstępu wiaty od granicy działki. Stanowi o tym § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poniżej go zacytuję w całości:

§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się:

1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m;

2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej;

3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych;

4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż:

1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa;

2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.

6. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, nie może być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

7. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, nie ustala się.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na częściowo usługowy

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na częściowo usługowy

Od kilku lat prowadzimy wynajem czterech pokoi w naszym domu. Powierzchnia wynajmowanych pokoi nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku mieszkalnego....

Na czym polega ochrona historycznego otoczenia nieruchomości?

Od niedawna moja nieruchomość (dom mieszkalny z lat 30-tych XX w.) wraz z jej historycznym otoczeniem jest ujęta w gminnej ewidencji...

 

Zmiana przeznaczenia gruntu stanowiącego wewnętrzną drogę konieczną

W jaki sposób zmienić przeznaczenie użytkowe gruntu, który figuruje w rejestrach gminy jako działka do przyłączenia, a w rzeczywistości jest...

 

Tymczasowy obiekt budowlany a warunki techniczne

Posiadam działkę rekreacyjną o wymiarach: szer. 4,5 m dł. 150 m. Na tej działce jest postawiona przyczepa gastronomiczna, z której jest prowadzona...

 

Podmokły teren na sąsiedniej działce

Właściciel sąsiedniej działki zamierza wybudować na niej dom. Teren jest trochę podmokły, więc z tego, co wiem, zamierza podnieść poziom gruntu oraz...

 

Wznowienie znaków granicznych albo rozgraniczenie

Działkę budowlaną, której jestem właścicielem, zakupili moi rodzice i ogrodzili ją, zostawiając z każdej strony 1 metr odstępu od granicy....

 

Podstawa prawna przycięcia żywopłotu na granicy działki

Proszę o podstawę prawną przycięcia żywopłotu do wymaganej wysokości 220 cm na granicy działki z sąsiadem.

 

Anulowanie upoważnienia do prowadzenia budowy

Moi rodzice mają upoważnienie do prowadzenia budowy w Polsce, ja mieszkam za granicą. Nie informują mnie, co kupują i co robią na budowie,...