Zagospodarowanie działki rolnej, czyli na co zezwala ustawa o ochronie gruntów rolnych?

• Autor: Katarzyna Siwiec

Do mojej działki, na której wybudowałem dom, przylega działka rolna o wielkości 800 m2, której również jestem właścicielem. Do obu działek dochodzi droga; działka rolna w kształcie trójkąta dwoma bokami graniczy z polami uprawnymi. Pytania: czy mogę ogrodzić działkę rolną? Czy mogę na niej postawić wiatę? Czy wiata może dochodzić do granicy działki (granicy z polem)? Czy mogę wybrukować część działki rolnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagospodarowanie działki rolnej, czyli na co zezwala ustawa o ochronie gruntów rolnych?

Czy budowa ogrodzenia na działce rolnej wymaga pozwolenia bądź zgłoszenia?

Jeśli chodzi o budowę ogrodzenia na działce rolnej, to zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego: budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. Tak więc budowa ogrodzenia, którego wysokość nie przekracza 2,2 metrów, nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia organom nadzoru budowlanego.

Budowa wiaty związanej z produkcją rolną

Jeśli chodzi o budowę wiaty bez pozwolenia, to zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej w tym parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m.

Budowa takich budynków wymaga jednak zgłoszenia nadzorowi budowlanemu (art. 30 Prawa budowlanego). Oczywiście budowa budynków większych wymaga pozwolenia na budowę.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Utwardzenie terenu rolnego

Jeśli chodzi o utwardzenie terenu rolnego, to niestety uważam, że nie może Pan tego zrobić, bo dochodzi w ten sposób do zmiany przeznaczenia działki rolnej, a to z kolei zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, a art. 11 ust. 1 ustawy stanowi natomiast, że wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do m.in. klasy III, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne (co ma miejsce w niniejszej sprawie) – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Dodam jeszcze, że przepis art. 29 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego mówi, że pozwolenia na budowę nie wymaga utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Oznacza to tym samym, że wykonywanie tego rodzaju robót na gruncie niebędącym działką budowlaną wymaga pozwolenia na budowę.

Wyjaśnię Panu dalej, że w Prawie budowlanym nie ma definicji działki gruntu, ale z doświadczenia wiem, że organy budowlane w przypadku gdy istnieją np. 2 działki budowlane posiadające 2 księgi wieczyste, traktują obie te działki jako odrębne, pomimo że należą do tego samego właściciela.

Czy jest możliwość postawienia wiaty przy granicy działki?

Jeśli tak jest w Pana przypadku, obie działki należy traktować odmiennie i organy budowlane – obawiam się – będą wymagały od Pana zachowania odstępu wiaty od granicy działki. Stanowi o tym § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poniżej go zacytuję w całości:

§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się:

1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m;

2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej;

3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych;

4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż:

1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa;

2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.

6. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, nie może być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

7. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, nie ustala się.”

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »