Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana przeznaczenia gruntu stanowiącego wewnętrzną drogę konieczną

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-02-26

W jaki sposób zmienić przeznaczenie użytkowe gruntu, który figuruje w rejestrach gminy jako działka do przyłączenia, a w rzeczywistości jest fragmentem wewnętrznej drogi koniecznej? Powierzchnia działki 34 m2, jest ona obciążona prawem przejazdu i przechodu na rzecz prywatnych właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz

Akty prawne:

 

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Mr 30, poz. 168 )
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741 )
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zm.)

Stosownie do brzmienia przepisu art. 22 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. Na wniosek właściciela lub dzierżawcy zostaje wszczęte postepowanie dotyczące zmiany sposobu użytkowania gruntów. Starostwo przesyła wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postepowania w 2 egzemplarzach oraz upoważnienie dla klasyfikatora wskazanego we wniosku do wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntu.

Po wykonaniu klasyfikacji zgodnie z art. 22 ust. 3 Prawa osoba zgłaszająca zmiany jest obowiązana dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków – tzw. operat klasyfikacyjny. Starostwo powiatowe po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego zawiadamia strony na podstawie art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Po upływie wskazanego terminu starosta wydaje decyzję administracyjną, która z dniem, w którym stanie się ostateczna, stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Najczęściej przeznaczenie gruntów jest określone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieco rzadziej jest to decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy wydawana indywidualnie dla konkretnej działki na wniosek właściciela działki – zwłaszcza gdy gmina nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan jest uchwalany dla każdej gminy. Ustala go rada gminy w uchwale. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. W wyniku uchwalenia planu miejscowego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Podstawę wniosku będzie stanowił art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi: „zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane”.

Wniosek powinien zawierać na wstępie szczegółowy opis nieruchomości, jej położenia i – co istotne – obecnego stanu faktycznego dotyczącego przedmiotowej nieruchomości, tj. czym obecnie jest porośnięta. Szczególnie należy to wskazywać pod kątem braku przesłanek, aby dalej ten grunt był traktowany jako działka do przyłączenia, np. poprzez wskazanie, że teren w rzeczywistości jest użytkowany jako droga wewnętrzna i jej funkcjonowanie jest konieczne ze względu na dojazd do nieruchomości.

W dalszej kolejności warto wskazać na sąsiedztwo terenu, czy jest on położony przy ulicy, blisko innych zabudowań, co również może świadczyć za koniecznością wyłączenia owego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczenia na działkę do przyłączenia.

Podsumowując powyższe rozważania, należy co do zasady wykazać, że przedmiotowy grunt nie pełni żadnej funkcji czy to w gospodarce leśnej, czy też innej funkcji użytkowej o jakimkolwiek charakterze, poza oczywiście drogą wewnętrzną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »