Zmiana przeznaczenia gruntu stanowiącego wewnętrzną drogę konieczną

• Autor: Serwis Prawo-budowlane.info

W jaki sposób zmienić przeznaczenie użytkowe gruntu, który figuruje w rejestrach gminy jako działka do przyłączenia, a w rzeczywistości jest fragmentem wewnętrznej drogi koniecznej? Powierzchnia działki 34 m2, jest ona obciążona prawem przejazdu i przechodu na rzecz prywatnych właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana przeznaczenia gruntu stanowiącego wewnętrzną drogę konieczną

Akty prawne dotyczące zmiany przeznaczenia użytkowego gruntu

Akty prawne:

 

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Mr 30, poz. 168 )
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741 )
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zm.)

Wszczęcie postępowania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania gruntów

Stosownie do brzmienia przepisu art. 22 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. Na wniosek właściciela lub dzierżawcy zostaje wszczęte postepowanie dotyczące zmiany sposobu użytkowania gruntów. Starostwo przesyła wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postepowania w 2 egzemplarzach oraz upoważnienie dla klasyfikatora wskazanego we wniosku do wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntu.

Po wykonaniu klasyfikacji zgodnie z art. 22 ust. 3 Prawa osoba zgłaszająca zmiany jest obowiązana dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków – tzw. operat klasyfikacyjny. Starostwo powiatowe po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego zawiadamia strony na podstawie art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami.

Po upływie wskazanego terminu starosta wydaje decyzję administracyjną, która z dniem, w którym stanie się ostateczna, stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Zobacz też: Ile kosztuje odrolnienie działki

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Określanie przeznaczenia gruntów

Najczęściej przeznaczenie gruntów jest określone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieco rzadziej jest to decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy wydawana indywidualnie dla konkretnej działki na wniosek właściciela działki – zwłaszcza gdy gmina nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan jest uchwalany dla każdej gminy. Ustala go rada gminy w uchwale. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. W wyniku uchwalenia planu miejscowego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Podstawę wniosku będzie stanowił art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi: „zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane”.

Co powinien zawierać wniosek właściciela działki?

Wniosek powinien zawierać na wstępie szczegółowy opis nieruchomości, jej położenia i – co istotne – obecnego stanu faktycznego dotyczącego przedmiotowej nieruchomości, tj. czym obecnie jest porośnięta. Szczególnie należy to wskazywać pod kątem braku przesłanek, aby dalej ten grunt był traktowany jako działka do przyłączenia, np. poprzez wskazanie, że teren w rzeczywistości jest użytkowany jako droga wewnętrzna i jej funkcjonowanie jest konieczne ze względu na dojazd do nieruchomości.

W dalszej kolejności warto wskazać na sąsiedztwo terenu, czy jest on położony przy ulicy, blisko innych zabudowań, co również może świadczyć za koniecznością wyłączenia owego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczenia na działkę do przyłączenia.

Podsumowując powyższe rozważania, należy co do zasady wykazać, że przedmiotowy grunt nie pełni żadnej funkcji czy to w gospodarce leśnej, czy też innej funkcji użytkowej o jakimkolwiek charakterze, poza oczywiście drogą wewnętrzną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »