Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej a postawienie budynku gospodarczego

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2020-04-27

Mam działkę rolną 3000 m2 i mam problem z postawieniem budynku gospodarczego do 35 m2 na zgłoszenie. Na dzień dzisiejszy wymagają ode mnie wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej. Czy prawo wymaga takiego dokumentu w tej sytuacji, a jeśli nie, to na jakiej podstawie prawnej mógłbym od tego odstąpić i odpowiedzieć urzędnikowi na to pismo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej a postawienie budynku gospodarczego

Brak konieczności uzyskania zezwolenia na budowę do postawienia budynku gospodarczego

Rzeczywiście budowa, o jakiej Pan pisze, zwolniona jest z wymogu uzyskania zezwolenia na budowę. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Ponadto w punkcie 1. tego przepisu zwalnia się z obowiązku uzyskania zezwolenia w przypadku obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m.

W tym jednak wypadku, co wynika z postanowienia, działka, na której macie Państwo zamiar postawić budynek, jest ewidencyjnie działką rolną.

Budowa na działce rolnej

Co do zasady budowa na gruntach rolnych nie jest możliwa. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne. Wybudowanie na takim gruncie czegokolwiek poza infrastrukturą rolną stanowi faktyczną zmianę przeznaczenia lub inaczej korzystanie w celach nierolniczych. Nie zmienia statusu gruntów rolnych wybudowanie na nich budynków w ramach zabudowy zagrodowej. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych gruntami rolnymi są grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. To powoduje, ze w przypadku takiej zabudowy nie trzeba uzyskiwać decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Możliwość taką podkreślają także sądy admin administracyjne: „Budownictwo na terenach nie przeznaczonych na cele budowlane nie może zmieniać przeznaczenia tych terenów, wyrażonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na terenie o odmiennym przeznaczeniu budownictwo jest dopuszczalne, jeżeli obiekt budowlany jest niezbędny dla racjonalnego wykorzystania terenu zgodnie z przeznaczeniem, albo dla jego właściwego zagospodarowania. Przeznaczenie więc terenu na cele rolnicze, choćby nawet było przewidziane miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mającym moc powszechnie obowiązującą, nie uzasadnia odmowy udzielenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej pozwolenia na budowę rolniczych obiektów gospodarczych, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych tereny rolniczego budownictwa gospodarczego są gruntami rolnymi służącymi bezpośrednio celom produkcji rolnej. Wzniesienie na terenie o przeznaczeniu rolniczym obiektu budowlanego bezpośrednio służącego produkcji rolniczej nie zmienia przeznaczenia terenu nawet wówczas, gdy służy zapewnieniu odpowiednich warunków socjalno-bytowych osobom prowadzącym produkcję rolną” (wyroki NSA z 11.12.1981 r., sygn. akt I SA 2435/81; i z 3.12.1981 r., sygn. akt SA/Kr 296/81) (J. Siegień, Prawo budowlane. Wzory pism z objaśnieniami, Warszawa, 2003, s. 17).

Budynek gospodarczy a zmiana przeznaczenia

W każdym innym przypadku zmiana jest konieczna, nawet jeśli posadowiony budynek ma być budynkiem, na którego budowę nie jest wymagane posiadanie zezwolenia i nawet jeśli nazwiemy taki budynek budynkiem gospodarczym. 

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego nie wynika, czy budynek gospodarczy ma być elementem gospodarstwa rolnego, bowiem przez zabudowę zagrodową należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Zabudowa zagrodowa

Zabudowa zagrodowa to zespół budynków, w którego skład powinien wchodzić co najmniej budynek mieszkalny i gospodarczy lub inwentarski. Ponadto inwestycja musi być związana z hodowlą, produkcją rolną, ogrodniczą lub leśną.

Jeśli tak, to należałoby wykazać ten fakt w starostwie, poprzez wskazanie odpowiednich ewidencji dotyczących budynków i gruntów. Można wówczas posłużyć się także wyrokami, które podkreślają, że taka zabudowa nie zmienia charakteru gruntów. Jako przykład można tu podać postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2012 roku: „Nieruchomość, na której planuje się budowę obiektów zaliczanych do budowli rolniczych, nie traci przez to charakteru »gruntu rolnego« czy też »użytku rolnego«, co wynika z określeń tych pojęć zamieszczonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 ze zm.)”.

Kolejnym wyjątkiem dla wymogu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej jest sytuacja, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących Pańską działkę ustala inne niż rolnicze przeznaczenie, tj. określa ten teren jako mieszkalny lub pod zabudowę. Uważa się, że określenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego danych gruntów jako budowlanych umożliwia ich zabudowę niezależnie od tego, czy w ewidencji gruntów są one nadal określone jako rolne.

W przeciwnym razie budowa jakiegokolwiek budynku na gruncie rolnym wymaga zmiany przeznaczenia gruntu w drodze decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozbudowa budynku w gospodarstwie rolnym

Jestem właścicielką od 27 lat domu 60 m 2 i 2 ha ziemi. Jest to gospodarstwo rolne. W tym domu nie byłam zameldowana, ale wszystkie podatki...

 

Budowa domu przed przekształceniem działki

Moi rodzice posiadają działkę rolną i chcą ją przekwalifikować na budowlaną, lecz to długo trwa. Czy po przepisaniu działki na mnie (mam...

 

Odstępstwo od warunków technicznych budynków

Odstępstwo od warunków technicznych budynków

Chciałabym wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący. Jest już decyzja o warunkach zabudowy. Szerokość działki w najwęższym miejscu...

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej działki warunkiem uzyskania warunków zabudowy

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej działki warunkiem uzyskania warunków zabudowy

W tym roku zakupiłem działkę o powierzchni 2600 m 2 , z czego 900 m 2 to grunt budowlany, a pozostała część to grunty...

Dobudowa wiatrołapu a problem z sąsiadem

Dobudowa wiatrołapu a problem z sąsiadem

Na mojej działce chciałam dobudować wiatrołap do wejścia głównego do budynku mieszkalnego. Wiatrołap będzie dobudowany w odległości 1,5 m od granicy...