Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umieszczenie kompostownika blisko płotu

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-08-01

Sąsiadka umiejscowiła kompostownik w odległości 0,5 m od granicy działki, czyli bardzo blisko płotu. Nie chce go usunąć pomimo moich próśb. Byłam w gminie – nie potrafią mi pomóc. Wiem, że są odpowiednie przepisy o usytuowaniu kompostownika. Gdzie powinnam się udać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście ma Pani rację co do kwestii usytuowania kompostownika, nadzór nad prawidłowym posadowieniem obiektów budowlanych sprawują organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Zgodnie z Prawem budowlanym i art. 81:

„Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą”.

Organem właściwym jest tutaj starosta, a nie gmina, i to tam powinna Pani zgłosić swój problem. Starosta zarządzi czynności kontrolne na działce sąsiadki.

Dodatkowo może Pani skorzystać z tzw. prawa sąsiedzkiego. Przez prawo sąsiedzkie rozumie się tradycyjnie tych przepisów prawa cywilnego, które regulują problematykę treści i wykonywania własności nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich mających zapobiec konfliktom pomiędzy najbliższymi sąsiadami. Prawo sąsiedzkie są to więc praw i obowiązki właścicieli, zawarte w kodeksie cywilnym. Artykuł 144 Kodeksu stanowi „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Przepis ten zakazuje więc podejmowania działań (oddziaływania), których skutkiem jest zakłócanie cudzego prawa. Takie działania zakłócające cudze prawa zwane są immisjami, wśród których rozróżnia się immisje pośrednie i bezpośrednie. Immisje bezpośrednie polegają na celowym, bezpośrednim kierowaniu określonych substancji (wody, ścieków, pyłów) na inną nieruchomość za pomocą odpowiednich urządzeń (rowy, rury itp.). Są więc zbliżone swym charakterem do fizycznej ingerencji w cudzą własność. Immisje pośrednie są ubocznym, choć kłopotliwym dla sąsiadów, skutkiem działania właściciela, nie stanowią zaś rodzaju zamierzonego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie, bez fizycznego naruszenia jego granic. Opisywana przez Panią sytuacja to właśnie immisja pośrednia.

Aby wyegzekwować swoje prawo, powinna Pani skorzystać z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, czyli zapisu brzmiącego „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. W związku z tym powinna Pani wezwać sąsiadów do usunięcia kompostownika. Jeżeli tego nie zrobią może Pani wystąpić na drogę sądową. W takiej sytuacji pozew należy skierować do sądu rejonowego właściwego na miejsce położenia Pani nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umiejscowienie wywiewki wentylacyjnej przydomowej oczyszczalni ścieków

Czy w prawie budowlanym są jakiekolwiek uwarunkowania umiejscowienia wywiewki wentylacyjnej przydomowej oczyszczalni ścieków od granicy płotu sąsiada?...

 

Czy konieczna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego?

Wynająłem lokal przychodni lekarskiej. Najemca, za moim pośrednictwem, zgłosił do urzędu planowany remont niewymagający pozwolenia tylko samego zgłoszenia....

 

Jak zablokować możliwość parkowania na terenach zielonych?

W środku starych działek była pusta działka, na której wybudowano 3 domy. Z nami sąsiadują od strony naszego ogrodu. Wczoraj zauważyliśmy, że obszary...

 

Odlesienie działki i odmowa gminy

Jestem właścicielką działki leśnej. Poprzednio był to teren rolniczy, częściowo zamieniony na działkę leśną. Późniejszy plan zagospodarowania...

 

Odszkodowanie od kierownika budowy

Prowadzę działalność gospodarczą z zakresu usług budowlanych. Otrzymałem od inwestora indywidualnego zlecenie na postawienie dużego budynku...

 

Wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż działki prywatnej

Moja działka dłuższym bokiem styka się z ulicą. Na końcu i na początku działki mam bramę. Oba wjazdy są czynne. Fizycznie między asfaltem...

 

Zlikwidowanie starej studni

Zlikwidowanie starej studni

Co grozi za zlikwidowanie (zasypanie) starej studni? Czy można stan faktyczny zalegalizować po likwidacji? Co zrobić, żeby na działce uzbrojonej w starą...

Pochylenie nawierzchni miejsca postojowego

Odbieram właśnie mieszkanie wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym i stwierdziłem, że wybrane przy zakupie miejsce jest niefunkcjonalne....