Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umieszczenie kompostownika blisko płotu

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-08-01

Sąsiadka umiejscowiła kompostownik w odległości 0,5 m od granicy działki, czyli bardzo blisko płotu. Nie chce go usunąć pomimo moich próśb. Byłam w gminie – nie potrafią mi pomóc. Wiem, że są odpowiednie przepisy o usytuowaniu kompostownika. Gdzie powinnam się udać?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Oczywiście ma Pani rację co do kwestii usytuowania kompostownika, nadzór nad prawidłowym posadowieniem obiektów budowlanych sprawują organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Zgodnie z Prawem budowlanym i art. 81:

„Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą”.

Organem właściwym jest tutaj starosta, a nie gmina, i to tam powinna Pani zgłosić swój problem. Starosta zarządzi czynności kontrolne na działce sąsiadki.

Dodatkowo może Pani skorzystać z tzw. prawa sąsiedzkiego. Przez prawo sąsiedzkie rozumie się tradycyjnie tych przepisów prawa cywilnego, które regulują problematykę treści i wykonywania własności nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich mających zapobiec konfliktom pomiędzy najbliższymi sąsiadami. Prawo sąsiedzkie są to więc praw i obowiązki właścicieli, zawarte w kodeksie cywilnym. Artykuł 144 Kodeksu stanowi „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Przepis ten zakazuje więc podejmowania działań (oddziaływania), których skutkiem jest zakłócanie cudzego prawa. Takie działania zakłócające cudze prawa zwane są immisjami, wśród których rozróżnia się immisje pośrednie i bezpośrednie. Immisje bezpośrednie polegają na celowym, bezpośrednim kierowaniu określonych substancji (wody, ścieków, pyłów) na inną nieruchomość za pomocą odpowiednich urządzeń (rowy, rury itp.). Są więc zbliżone swym charakterem do fizycznej ingerencji w cudzą własność. Immisje pośrednie są ubocznym, choć kłopotliwym dla sąsiadów, skutkiem działania właściciela, nie stanowią zaś rodzaju zamierzonego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie, bez fizycznego naruszenia jego granic. Opisywana przez Panią sytuacja to właśnie immisja pośrednia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Aby wyegzekwować swoje prawo, powinna Pani skorzystać z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, czyli zapisu brzmiącego „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. W związku z tym powinna Pani wezwać sąsiadów do usunięcia kompostownika. Jeżeli tego nie zrobią może Pani wystąpić na drogę sądową. W takiej sytuacji pozew należy skierować do sądu rejonowego właściwego na miejsce położenia Pani nieruchomości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »