Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż działki prywatnej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-04

Moja działka dłuższym bokiem styka się z ulicą. Na końcu i na początku działki mam bramę. Oba wjazdy są czynne. Fizycznie między asfaltem a granicą mojej działki jest pas trawy (nie licząc fragmentu przed bramami). Gmina planuje w tym pasie ścieżkę rowerową i chodnik. Niestety pas jest wąski i gmina zwróciła się do mnie z propozycją wydzielenia tego fragmentu. Chodzi o pas o szerokości około 80 centymetrów (maksymalnie 1 metr). Gmina planuje wydzielony z mojej działki pas wcielić do pasa drogowego i na tym ostatecznie wybudować ścieżkę rowerową z chodnikiem. Jak mam zabezpieczyć swój interes związany z dostępem mojej działki do drogi po wydzieleniu tego małego fragmentu? Uważam, że proponowana przez gminę sytuacja jest dla mnie niebezpieczna, bowiem oddziela moją działkę od drogi. Jestem użytkownikiem wieczystym tej działki. Planu zagospodarowania nie ma.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli ścieżka rowerowa będzie częścią drogi gminnej, to działka ma nadal dostęp bezpośredni do drogi publicznej. Nie ma planu zagospodarowania, byłoby łatwiej uregulować własność tego pasa.

Zgodnie z treścią wyroku z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt II CK 312/05, „działka gruntu wydzielona pod drogę na podstawie art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w pierwotnym brzmieniu (Dz.U. Nr 115, poz. 741; jedn. tekst: Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) przechodzi z mocy prawa na własność gminy, jeżeli przeznaczona została na urządzenie drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.)”.

Art. 6 pkt 1 zalicza do celów publicznych wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, a także budowę, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg. Zgodnie natomiast z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami) drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie o drogach publicznych lub innych przepisach szczególnych.

Ustawa dzieli drogi publiczne na cztery kategorie: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Art. 7 ust. 1 stanowi, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy drogami wewnętrznymi są drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie zlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Bez wątpienia zatem jedynie wydzielenie gruntów pod drogi publiczne może być objęte decyzją o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogowym jest częścią drogi publicznej.

Nie musi się więc Pan obawiać o uregulowanie kwestii dostępu do drogi publicznej z działki. Z definicji drogi w ustawie z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych wynika, że drogą są określone elementy zlokalizowane w pasie drogowym. W tym ścieżka, chodnik także.

Najlepiej byłoby, aby został Pan wywłaszczony z gruntu pod cel publiczny. Aby nie sprzedawał Pan części działki, bowiem przeznaczenie działki oddanej w użytkowanie wieczyste lub nawet części tej działki na cel inny niż przewidziany w umowie może skutkować rozwiązaniem umowy.

W związku z powyższym warto jedynie zadbać o odpowiednią oficjalną procedurę lub uzyskać zgodę właściciela działki – Skarb Państwa, na oddanie części działki na drogę publiczną, tu elementy tej drogi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kto jest zobowiązany do wykonania decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w małej wspólnocie?

Jestem właścicielką lokalu w małej wspólnocie mieszkaniowej. Z uwagi na uszkodzenie konstrukcji więźby dachowej i elementów stropu mój lokal...

 

Umieszczenie kompostownika blisko płotu

Sąsiadka umiejscowiła kompostownik w odległości 0,5 m od granicy działki, czyli bardzo blisko płotu. Nie chce go usunąć pomimo moich próśb. Byłam...

 

Zabudowa kubaturowa

Mam działkę rolną. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (który przesyłam w załączeniu do pytania) wynika zakaz lokalizowania...

 

Własność zabudowań wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa

Od niedawna dzierżawię od gminny działkę rolno-siedliskową. Ziemia należy do Skarbu Państwa, ponad 30 lat temu przekazało ją gminie małżeństwo rolników...

 

Wykreślenie zabudowania z ewidencji zabytków

Wykreślenie zabudowania z ewidencji zabytków

Zakupiłem działkę z zabudowaniem (w złym stanie technicznym), które wpisane jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Chcę...

Zakaz budowy studni i brak linii wodociągowej

Zgodnie z planem zagospodarowania mogę się budować na mojej działce, ale nie wolno mi kopać studni, ponieważ działka leży w pasie ochronnym strefy...