Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż działki prywatnej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-04

Moja działka dłuższym bokiem styka się z ulicą. Na końcu i na początku działki mam bramę. Oba wjazdy są czynne. Fizycznie między asfaltem a granicą mojej działki jest pas trawy (nie licząc fragmentu przed bramami). Gmina planuje w tym pasie ścieżkę rowerową i chodnik. Niestety pas jest wąski i gmina zwróciła się do mnie z propozycją wydzielenia tego fragmentu. Chodzi o pas o szerokości około 80 centymetrów (maksymalnie 1 metr). Gmina planuje wydzielony z mojej działki pas wcielić do pasa drogowego i na tym ostatecznie wybudować ścieżkę rowerową z chodnikiem. Jak mam zabezpieczyć swój interes związany z dostępem mojej działki do drogi po wydzieleniu tego małego fragmentu? Uważam, że proponowana przez gminę sytuacja jest dla mnie niebezpieczna, bowiem oddziela moją działkę od drogi. Jestem użytkownikiem wieczystym tej działki. Planu zagospodarowania nie ma.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Jeśli ścieżka rowerowa będzie częścią drogi gminnej, to działka ma nadal dostęp bezpośredni do drogi publicznej. Nie ma planu zagospodarowania, byłoby łatwiej uregulować własność tego pasa.

Zgodnie z treścią wyroku z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt II CK 312/05, „działka gruntu wydzielona pod drogę na podstawie art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w pierwotnym brzmieniu (Dz.U. Nr 115, poz. 741; jedn. tekst: Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) przechodzi z mocy prawa na własność gminy, jeżeli przeznaczona została na urządzenie drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.)”.

Art. 6 pkt 1 zalicza do celów publicznych wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, a także budowę, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg. Zgodnie natomiast z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami) drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie o drogach publicznych lub innych przepisach szczególnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustawa dzieli drogi publiczne na cztery kategorie: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Art. 7 ust. 1 stanowi, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy drogami wewnętrznymi są drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie zlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Bez wątpienia zatem jedynie wydzielenie gruntów pod drogi publiczne może być objęte decyzją o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogowym jest częścią drogi publicznej.

Nie musi się więc Pan obawiać o uregulowanie kwestii dostępu do drogi publicznej z działki. Z definicji drogi w ustawie z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych wynika, że drogą są określone elementy zlokalizowane w pasie drogowym. W tym ścieżka, chodnik także.

Najlepiej byłoby, aby został Pan wywłaszczony z gruntu pod cel publiczny. Aby nie sprzedawał Pan części działki, bowiem przeznaczenie działki oddanej w użytkowanie wieczyste lub nawet części tej działki na cel inny niż przewidziany w umowie może skutkować rozwiązaniem umowy.

W związku z powyższym warto jedynie zadbać o odpowiednią oficjalną procedurę lub uzyskać zgodę właściciela działki – Skarb Państwa, na oddanie części działki na drogę publiczną, tu elementy tej drogi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »