Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa zewnętrznej klatki schodowej z oknem

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-03-17

Planuję budowę zewnętrznej klatki schodowej, przyległej do budynku. Odległość od tej klatki schodowej do granicy sąsiedniej działki waha się od 3,80 do 4,25 (jest pod kątem). W ścianie tej klatki schodowej jest okno. Okno jest w miejscu, w którym odległość od granicy wynosi ponad 4 m. Czy jest to dopuszczalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy. Do 17.07.2015 r., jeżeli ściana budynku nie była usytuowana równolegle do granicy działki – odległości 4 m liczona była od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu okiennego lub drzwiowego. Rozporządzenie w obecnie obowiązującej treści nie reguluje sposobu obliczania powyższej odległości od granicy w przypadku usytuowania projektowanej ściany nierównolegle do granicy działki.

W wyroku w sprawie II OSK 92/08 z dnia 4.02.2009 NSA stwierdził, że rygorystyczny zapis § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie pozostawia miejsca na jakąkolwiek dowolność. Z powodu braku orzecznictwa odnośnie sposobu obliczania tych odległości, należałoby ją liczyć od miejsca w ścianie, które jest usytuowane najbliżej granicy działki. W takim wypadku rozbudowa budynku w zamierzony sposób byłaby nielegalna.

Rozporządzenie jednak pozostawiło pewną furtkę dla takich sytuacji. W § 12 ust. 3 pkt 3 przewidziano, że w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary. Można to rozumieć jako możliwość faktycznego skrócenia odległości ściany do granicy działki do 3 metrów, co jednak, zgodnie z kolejnym ustępem tego paragrafu, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W myśl art. 3 pkt 6 i 7 Prawa budowlanego rozbudowa obiektu uznawana jest za prace budowlane, więc zasadniczo, zgodnie z art. 28 ust. 1, wymaga pozwolenia na budowę. Art. 29 wyjątki od tej reguły. Jednym z nich (określonym w ust.1 pkt 1a) jest budowa (rozbudowa) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu oznacza, że obszar oddziaływania budynku wyjdzie poza granice działki, na której usytuowany jest budynek, co z kolei oznacza konieczność uzyskania pozwolenia na taką rozbudowę.

Właściciel nieruchomości graniczącej będzie stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 2), co jednak nie oznacza, że dla uzyskania takiego pozwolenia na budowę konieczna będzie jego zgoda. Ewentualne zbudowanie klatki schodowej bez okien, a następne wybicie dziury na okno stanowiłoby samowolę budowlaną. „Stosownie do art. 81 ustawy - Prawo budowlane właściciel lub zarządzający obiektem budowlanym jest obowiązany utrzymać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami o jakich mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy [warunkami technicznymi z Rozporządzenia] (…) późniejsze wybicie otworów okiennych w ścianie od strony granicy narusza prawo. (…) Obiekt w stanie istniejącym narusza przepisy prawa materialnego” (wyrok NSA II OSK 92/08 z dnia 4.02.2009).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Brak pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Brak pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Jestem w trakcie zakupu nieruchomości pod działalność gospodarczą (działki i budynków na tej działce). Właśnie się okazało, że sprzedający...

Przydomowa elektrownia wiatrowa - informacje prawne

Zakupiłem wiatrak o mocy 40W i wysokości 30 m. Władze miasta odrzuciły mój wniosek, gdyż rzekomo wysokość taka nie jest dopuszczalna...

 

Utwardzenie ścieżki w zieleńcu miejskim a pozwolenie na budowę

Wykonuję projekt zagospodarowania zieleńca w mieście. Chcę zbudować plac zabaw, ścieżkę asfaltową (połączoną z chodnikiem działki drogowej)...

 

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę wiaty?

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę wiaty?

Mam działkę budowlaną, na której stoi dom. Przy granicy działki sąsiad ma postawiony budynek gospodarczy. Chciałbym dobudować do niego jakąś wiatę. Co...