Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zgłosić do odbioru budynek bez przyłącza wodociągowego?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-10-02

Dom jednorodzinny został wybudowany i wykończony zgodnie z pozwoleniem z 2008 r. Prace zakończono w 2009 r. Posiadamy wszystkie dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, łącznie z oświadczeniem kierownika budowy. Brakuje nam przyłącza wodociągowego z powodu braku uzbrojenia w ulicy. Gmina w warunkach dotyczących przyłącza nakazuje nam wybudować sieć wodociągową w ulicy na własny koszt i po jej odebraniu przenieś własność na jej rzecz. Ponieważ jest to duży wydatek, nie jesteśmy w stanie wyłożyć takiej gotówki. Co w takim wypadku z kontynuacją prac? Czy można taki budynek zgłosić do odbioru?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych należy dołączyć:

  • oryginał dziennika budowy;
  • oświadczenie kierownika budowy;
  • protokoły odbiorów przyłączy dokonanych przez stosowne instytucje oraz protokoły sprawdzeń wewnętrznych instalacji dokonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
  • protokół kontroli przewodów kominowych;
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
  • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
  • kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • pozostałe dokumenty, wynikające z warunków decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis (w przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę).

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (P.b.) – obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób zapewniający m.in. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę, czy usuwanie ścieków, zatem sporny budynek bez wykonania przyłącza wodociągowego oraz części sieci wodociągowej nie mógłby być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, ponieważ nie zostały zapewnione warunki zaopatrzenia obiektu w wodę.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego, zgodnie z art. 33 ust. 1 P.b. – pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia inwestycyjnego. Decyzja w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę – jak wynika z przepisu art. 35 ust. 1 P.b. – może być wydana przez organ architektoniczno-budowlany po uprzednim jego sprawdzeniu w zakresie w tym przepisie wskazanym. Po sprawdzeniu i ustaleniu kompletności projektu budowlanego zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 32 i art. 34 Prawa budowlanego, jeżeli spełnione zostaną wymagania, o których wyżej mowa, właściwy organ architektoniczno-budowlany, zgodnie z art. 35 ust. 4, nie może odmówić wydania pozytywnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę.

Później przerzucono całą odpowiedzialność za zgodność na projektantów.

Zatwierdzenie projektu obejmuje całe zamierzenie inwestycyjne, w tym budowę spornego odcinka sieci wodociągowej, zaś pozwolenie na budowę nie wymienia wszystkich etapów, bez których wszak trudno byłoby uznać całe przedsięwzięcie za sfinalizowane.

Przepis art. 33 ust. 1 zdanie pierwsze P.b. zawiera zasadę, iż pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Od zasady tej są jednak wyjątki, o czym świadczy dalsza część tego przepisu. Za wyjątki należy też uznać sposób realizacji przyłączy, regulowany przepisem art. 29a P.b. Przyłącza nie muszą być objęte decyzją o pozwoleniu na budowę zasadniczego obiektu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.; dalej „u.z.w.”) – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 u.z.w.

W ustawie tej wskazuje się, że realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Zgodnie definicją przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej (art. 2 pkt 5 u.z.w.).

Sieć zdefiniowano jako przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wniosek zapewne obejmował m.in. żądanie udzielenia pozwolenia na budowę „przyłącza wodociągowego z odcinkiem sieci”. Ponadto zapewne projekt zagospodarowania działki uwzględniał realizację tego zamierzenia. Z kolei projekt budowlany składał się m.in. z części poświęconej budowie odcinka sieci wodociągowej, przyłącza wody i kanalizacji.

Obecnie należałoby zmienić zagospodarowanie działki i rozwiązanie techniczne w zakresie dostarczenia wody do budynku.

Zgodnie z przepisami art. 29a w związku z art. 29 ust. 1 pkt 20 i art. 30 ust. 1 pkt 1a P.b. – budowa przyłączy może być realizowana albo w trybie zgłoszeniowym, albo w trybie odrębnych przepisów regulujących dostarczanie energii, wody, ciepła itd. Możliwość realizacji przyłączy w tych odrębnych trybach oznacza, że nie muszą one być objęte decyzją o pozwoleniu na budowę zasadniczego obiektu. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 P.b., inwestor ma obowiązek załączenia do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, ciepła, wody, gazu oraz o warunkach przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci.

Zgodnie z przepisem art. 57 P.b. dopiero na etapie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (czy zgłoszenia zakończenia) dochodzi do sprawdzenia, czy obiekt nadaje się do użytkowania, w tym – czy doszło do odbioru wykonanych przyłączy (art. 57 ust. 1 pkt 6 P.b.). Brak jest natomiast wymogu, by przyłącza były realizowane łącznie z obiektem budowlanym lub stanowiły inwestycję wyprzedzającą tę budowę.

Budynek bez przyłączy nie zostanie odebrany. Można próbować wnioskować o zezwolenie w przypadku oddawania tylko części budynku do użytku. Jednak obawiam się, że to nie przejdzie z uwagi na mieszkaniowy charakter inwestycji. Inne rozwiązanie to na przykład wybudowanie studni głębinowej, która mogłaby rozwiązać problem dostawy wody, o ile dopuszcza taką inwestycję plan zagospodarowania. Należy bowiem wskazać, że niekiedy plan dopuszcza do czasu wybudowania sieci wodociągowej, na terenach z jej brakiem, budowę studni indywidualnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Budowa domu na nie swojej działce – jakie formalności?

Czy jest możliwość budowy domu na nie swojej działce? Syn otrzymał w spadku po babci dużą działkę wraz z domem i zabudowaniami...

 

Pozwolenie na budowę chlewni

Staram się o pozwolenie na budowę chlewni. Uzyskałem decyzję prawomocną o warunkach zabudowy i komplet dokumentów z wszelkimi decyzjami...

 

Nieoddany dziennik budowy

Problem polega na tym, że, jak się okazało, mieszkamy w domu, który nie został oddany, a właściwie nie został oddany dziennik budowy. Budowa...

 

Zawieszone postępowanie o pozwolenie na budowę a nowy plan zagospodarowania

Inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych o wysokości do 12 m. Urząd dopatrzył się błędów...

 

Zgubienie dziennika budowy

Zgubiłem dziennik budowy. Jestem inwestorem i nie wiem co mam zrobić, aby oddać budynek do użytkowania. Jak mogę rozwiązać mój problem?

 

Pozwolenie na budowę na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Jestem stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Zostało zakończone postępowanie dowodowe....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »