Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zgłosić do odbioru budynek bez przyłącza wodociągowego?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-10-02

Dom jednorodzinny został wybudowany i wykończony zgodnie z pozwoleniem z 2008 r. Prace zakończono w 2009 r. Posiadamy wszystkie dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, łącznie z oświadczeniem kierownika budowy. Brakuje nam przyłącza wodociągowego z powodu braku uzbrojenia w ulicy. Gmina w warunkach dotyczących przyłącza nakazuje nam wybudować sieć wodociągową w ulicy na własny koszt i po jej odebraniu przenieś własność na jej rzecz. Ponieważ jest to duży wydatek, nie jesteśmy w stanie wyłożyć takiej gotówki. Co w takim wypadku z kontynuacją prac? Czy można taki budynek zgłosić do odbioru?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz
Bardzo szczegółowe wyjaśnienia w krótkim terminie.
Jolanta
Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat

Do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych należy dołączyć:

  • oryginał dziennika budowy;
  • oświadczenie kierownika budowy;
  • protokoły odbiorów przyłączy dokonanych przez stosowne instytucje oraz protokoły sprawdzeń wewnętrznych instalacji dokonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
  • protokół kontroli przewodów kominowych;
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
  • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
  • kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • pozostałe dokumenty, wynikające z warunków decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis (w przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę).

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (P.b.) – obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób zapewniający m.in. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę, czy usuwanie ścieków, zatem sporny budynek bez wykonania przyłącza wodociągowego oraz części sieci wodociągowej nie mógłby być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, ponieważ nie zostały zapewnione warunki zaopatrzenia obiektu w wodę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku budowy domu jednorodzinnego, zgodnie z art. 33 ust. 1 P.b. – pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia inwestycyjnego. Decyzja w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę – jak wynika z przepisu art. 35 ust. 1 P.b. – może być wydana przez organ architektoniczno-budowlany po uprzednim jego sprawdzeniu w zakresie w tym przepisie wskazanym. Po sprawdzeniu i ustaleniu kompletności projektu budowlanego zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 32 i art. 34 Prawa budowlanego, jeżeli spełnione zostaną wymagania, o których wyżej mowa, właściwy organ architektoniczno-budowlany, zgodnie z art. 35 ust. 4, nie może odmówić wydania pozytywnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę.

Później przerzucono całą odpowiedzialność za zgodność na projektantów.

Zatwierdzenie projektu obejmuje całe zamierzenie inwestycyjne, w tym budowę spornego odcinka sieci wodociągowej, zaś pozwolenie na budowę nie wymienia wszystkich etapów, bez których wszak trudno byłoby uznać całe przedsięwzięcie za sfinalizowane.

Przepis art. 33 ust. 1 zdanie pierwsze P.b. zawiera zasadę, iż pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Od zasady tej są jednak wyjątki, o czym świadczy dalsza część tego przepisu. Za wyjątki należy też uznać sposób realizacji przyłączy, regulowany przepisem art. 29a P.b. Przyłącza nie muszą być objęte decyzją o pozwoleniu na budowę zasadniczego obiektu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.; dalej „u.z.w.”) – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 u.z.w.

W ustawie tej wskazuje się, że realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Zgodnie definicją przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej (art. 2 pkt 5 u.z.w.).

Sieć zdefiniowano jako przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wniosek zapewne obejmował m.in. żądanie udzielenia pozwolenia na budowę „przyłącza wodociągowego z odcinkiem sieci”. Ponadto zapewne projekt zagospodarowania działki uwzględniał realizację tego zamierzenia. Z kolei projekt budowlany składał się m.in. z części poświęconej budowie odcinka sieci wodociągowej, przyłącza wody i kanalizacji.

Obecnie należałoby zmienić zagospodarowanie działki i rozwiązanie techniczne w zakresie dostarczenia wody do budynku.

Zgodnie z przepisami art. 29a w związku z art. 29 ust. 1 pkt 20 i art. 30 ust. 1 pkt 1a P.b. – budowa przyłączy może być realizowana albo w trybie zgłoszeniowym, albo w trybie odrębnych przepisów regulujących dostarczanie energii, wody, ciepła itd. Możliwość realizacji przyłączy w tych odrębnych trybach oznacza, że nie muszą one być objęte decyzją o pozwoleniu na budowę zasadniczego obiektu. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 P.b., inwestor ma obowiązek załączenia do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, ciepła, wody, gazu oraz o warunkach przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci.

Zgodnie z przepisem art. 57 P.b. dopiero na etapie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (czy zgłoszenia zakończenia) dochodzi do sprawdzenia, czy obiekt nadaje się do użytkowania, w tym – czy doszło do odbioru wykonanych przyłączy (art. 57 ust. 1 pkt 6 P.b.). Brak jest natomiast wymogu, by przyłącza były realizowane łącznie z obiektem budowlanym lub stanowiły inwestycję wyprzedzającą tę budowę.

Budynek bez przyłączy nie zostanie odebrany. Można próbować wnioskować o zezwolenie w przypadku oddawania tylko części budynku do użytku. Jednak obawiam się, że to nie przejdzie z uwagi na mieszkaniowy charakter inwestycji. Inne rozwiązanie to na przykład wybudowanie studni głębinowej, która mogłaby rozwiązać problem dostawy wody, o ile dopuszcza taką inwestycję plan zagospodarowania. Należy bowiem wskazać, że niekiedy plan dopuszcza do czasu wybudowania sieci wodociągowej, na terenach z jej brakiem, budowę studni indywidualnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »