Niedopełnienie obowiązku oddania dziennika budowy

• Autor: Mateusz Rzeszowski

Problem polega na tym, że, jak się okazało, mieszkamy w domu, który nie został oddany, a właściwie nie został oddany dziennik budowy. Budowa polegała na rozbudowie domu już istniejącego, budynek został powiększony w poziomie i w pionie. Budowa miała miejsce około roku 2000. Posiadamy pozwolenie na budowę wydane w tamtym czasie oraz projekt domu. Właściciele tego domu już zmarli, teraz mieszka w nim córka z rodziną, która to jest właścicielem tego domu i działki. Budowa została zakończona po roku 2003. Nieżyjący już, ówcześni właściciele nie dopełnili obowiązku, nie doprowadzili formalności do końca, dziennik budowy nie został oddany, kierownik budowy też już nie żyje. Proszę o poradę, co w takiej sytuacji trzeba zrobić, aby dom, w świetle prawa, spełniał wszelkie przepisy budowlane.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niedopełnienie obowiązku oddania dziennika budowy

Kiedy wygasa decyzja o pozwoleniu na budowę?

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, a mianowicie art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W roku 2003 okres ten wynosił jeszcze dwa lata, tym niemniej nie zmienia to znacznie sytuacji na chwilę obecną.

Zwracam uwagę na powyższy przepis, ponieważ substratem wszystkich dokonywanych na budowie czynności jest dziennik budowy, jeśli w dzienniku tym nie znajdują się wpisy bądź wpisy te są starsze aniżeli 3 lata (2 lata w Państwa przypadku), to mamy, de facto, do czynienia z sytuacją, w której pozwolenie na budowę wygasło z mocy prawa. W takiej sytuacji konieczne jest wystąpienie o nowe pozwolenia na budowę i przejście całego procesu administracyjnego związanego z rozbudową od początku.

Jakimś wyjściem z sytuacji może być wystąpienie o nowy dziennik budowy przez nowo powołanego kierownika budowy. Zgodnie bowiem z art. 44 ustawy prawo budowlane:

„W przypadku zmiany:

1) kierownika budowy lub kierownika robót,

2) inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) projektanta sprawującego nadzór autorski

 

– inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1–3”.

Przepis ten dopuszcza zatem zupełną swobodę w wyborze kierownika budowy przez inwestora. Inny problem, jaki jawi się w opisanym przez Pana stanie faktycznym, to fakt, iż pozwolenie na budowę zostało wydane na rzecz innych osób aniżeli obecnych właścicieli nieruchomości. Sposób przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę reguluje zasadniczo art. 40 ustawy Prawo budowlane:

„1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

4. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

Jak wynika z cytowanego przepisu, do przeniesienia pozwolenia na budowę potrzebna jest zgoda osoby na rzecz której decyzja taka została wydana. Uzyskanie takiej zgody w Państwa przypadku nie będzie możliwe, ze względu na śmierć wcześniejszych właścicieli. Zgodę taką można spróbować zastąpić złożeniem odpisu aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości, przy czym wiele zależeć będzie tutaj od interpretacji organu, który wydał pozwolenie na budowę. Jeśli organ ten nie okaże się elastyczny w tym zakresie, nie będzie możliwe podjęcie dalszych kroków w oparciu o istniejące pozwolenie na budowę, ponieważ Pana córka nie będzie stroną tej decyzji.

Jeśli jednak udałoby się przejąć decyzję o pozwoleniu na budowę oraz powołać nowego kierownika budowy, w celu złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy konieczne będzie przygotowanie szeregu dokumentów, które określa art. 57 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z tym przepisem „do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń;

5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

7) (uchylony);

7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 730), o ile jest wymagane;

8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych”.

Na chwilę obecną pierwszym krokiem, jaki sugerowałbym podjąć, jest znalezienie kierownika budowy, który podjąłby się zamknięcia sprawy. Będzie on też prawdopodobnie znał lokalne uwarunkowania i będzie wiedział, czy uda się przeprowadzić zmianę inwestora w oparciu o posiadane dokumenty. W najgorszym wypadku, tak jak wskazałem, konieczne będzie wystąpienie o nowe pozwolenie na budowę bądź ewentualnie przeprowadzenie procedury legalizacji samowoli budowlanej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »