Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z funkcji kierownika budowy

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-02-01 • Aktualizacja: 2021-02-23

Jestem inwestorem. Kierownik budowy, zatrudniony przez wykonawcę, kiedy dowiedział się o nieprawidłowościach na budowie i skierowaniu sprawy do adwokata, stworzył fikcyjną rezygnację (z datą wsteczną) i złożył ją na ręce wykonawcy, nie ma na niej mojego podpisu. Nie oddano mi dziennika budowy, ale twierdzi się, że oddano. Sprawa jest już w sądzie cywilnym. Ja uważam, że kierownik budowy jest nadal kierownikiem, bo nie złożył rezygnacji na moje ręce i z moim podpisem. Proszę jednak o wyjaśnienie: Jakich formalności musi dopełnić kierownik budowy, który sam rezygnuje, aby był formalnie zwolniony z pełnienia swoich obowiązków?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Inwestor i kierownik budowy

Po Pana stronie, jako inwestora, leży zapewnienie na budowie kierownika budowy, co wynika z unormowania art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Natomiast na kierowniku budowy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wszelkich norm prawnych i przepisów, tak aby prowadzona budowa była zgodna z otrzymanym pozwoleniem, zatwierdzonym projektem budowlanym oraz Prawem budowlanym. Kierownik ponosi również odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną za ewentualne nieprawidłowości i błędy popełnione na placu budowy oraz inne uchybienia względem obowiązków zawodowych. Zakres obowiązków kierownika budowy wskazany jest w art. 22 Prawa budowlanego (P.b.):

„Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 podstawowe obowiązki projektanta ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57.”

Przejęcie terenu budowy i protokół

Pierwszym obowiązkiem wymienionym z art. 22 pkt 1 jest protokolarne przejęcie przez kierownika budowy od inwestora terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Istotne jest, że z tej czynności powinien zostać sporządzony protokół. Ma on znaczenie stricte dowodowe, zarówno w sprawach administracyjnych (a w tym z zakresu odpowiedzialności zawodowej), jak i w ewentualnych sprawach cywilnych. Dobrze sporządzony protokół danej czynności, podpisany przez osoby biorące w niej udział, zabezpiecza przed mogącymi wystąpić zarzutami i roszczeniami. Ten sam obowiązek dla kierownika budowy będzie mu towarzyszył przy rezygnacji przez niego ze sprawowanej funkcji. Prawo budowlane dopuszcza możliwość rezygnacji ze sprawowanej funkcji przez kierownika budowy w każdym czasie. Dokonuje się tego poprzez złożenia przez kierownika budowy pisma informującego o rezygnacji do PINB (Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego). Wcześniej należy poinformować o tym fakcie inwestora i dokonać przekazania budowy protokołem. Do kierownika budowy należy również obowiązek dokonania wpisu w dzienniku budowy określający stan zaawansowania robót budowlanych i stopień zabezpieczenia przekazywanego terenu budowy (art. 22. pkt 2). Kierownik budowy powinien dotychczasową budowę przekazać nowemu, wskazanemu przez inwestora kierownikowi budowy. Przekazujący i przejmujący potwierdzają ten fakt swoimi podpisami. Jest to moment faktycznej zamiany osób sprawujących funkcję kierowania budowy. Jeżeli kierownik budowy nie ma możliwości przekazania placu budowy swojemu następcy (chociażby z powodu braku zatrudnienia jego następcy) z formalnego punktu widzenia w dalszym ciągu pozostaje on kierownikiem budowy. Nie może przy tym zwolnić się z odpowiedzialności wynikającej z przepisów Prawa budowlanego, co najwyżej może taką odpowiedzialność ograniczyć, w dość niewielkim stopniu, poprzez wpisanie do dziennika budowy informacji o rezygnacji z funkcji, uprzednie poinformowanie inwestora o konieczności zaangażowania nowego kierownika budowy oraz poinformowanie organów nadzoru budowlanego o rezygnacji z wykonywania funkcji kierownika danej budowy.

Obowiązki kierownika budowy

Istotne jest, że kierownik budowy ma obowiązek zadbać o to, aby dziennik budowy stale znajdował się na terenie budowy i aby był przechowywany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież. On też odpowiedzialny jest za jego właściwe prowadzenie, stan oraz odpowiednie przechowywanie (§ 11 ust. 2 rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.). Odpowiedzialność ta ma charakter zawodowy (administracyjny); w stosunku do inwestora może też ona przybrać postać odpowiedzialności cywilnoprawnej. Brak przekazania dziennika budowy na taką odpowiedzialność go naraża.

Porzucenie budowy przez kierownika budowy naraża go na kłopoty w postaci odpowiedzialności za stan budowy do chwili jej porzucenia, o ile ma Pan świadków, którzy potwierdzą, iż do danego momentu sprawował on swoją funkcje na Pana inwestycji. Powinien Pan na chwilę porzucenia budowy zawiadomić o tym lokalne władze, podając przyczynę, iż kierownik porzucił sprawowanie powierzonej funkcji.

Dobrze byłoby zawiadomić prokuratora o tym zdarzeniu, bowiem rezygnacja z datą wsteczną jest przestępstwem. Takie zachowanie kierownika może skutkować także odebraniem mu uprawnień budowlanych. Niewątpliwie jednak powinien powołać Pani nowego kierownika budowy i zawiadomić o tym PINB, a nowy kierownik budowy musi sporządzić inwentaryzację stanu budowy i po jej podpisaniu przez inwestora – od tego momentu będzie on odpowiadał za realizację budowy. Wobec braku dziennika budowy nadzór może zlecić ekspertyzę, której kosztami obciąży Pana. Niemniej posiadając zgłoszenie do prokuratora, świadków kierowania budową oraz ekspertyzę, ma Pan pełne prawo żądać zwrotu wszystkich kosztów poniesionych na skutek porzucenia nadzoru przez kierownika budowy a także odszkodowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne - ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »