Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zlikwidowanie starej studni

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-03-03

Co grozi za zlikwidowanie (zasypanie) starej studni? Czy można stan faktyczny zalegalizować po likwidacji? Co zrobić, żeby na działce uzbrojonej w starą studnię móc zrobić przydomową oczyszczalnię, kiedy studnia przeszkadza w jej projekcie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zlikwidowanie starej studni

Likwidacja przydomowej studni

Wbrew powszechnej opinii likwidacja studni zgodnie z przepisami prawa wymaga dokonania szeregu działań. Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy Prawo wodne, zwanej dalej ustawą. Zgodnie bowiem z treścią art 19 ustawy, „mówiąc urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:

a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,

c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

e) obiekty energetyki wodnej,

f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,

i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych”.

Studnia jest obiektem służącym do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ust 2 „do wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji”

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę studni

Pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę urządzeń wodnych (likwidacje otworu studziennego) wydaje się na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy).

Postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma charakter wnioskowy, co oznacza, że pozwolenie może być wydane jedynie na podstawie złożonego wniosku przez podmiot, który zamierza korzystać z wód w sposób określony w art. 122 ust. 1.

Artykuł 131 określa wymogi formalne treści wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Przepis ust. 2 nakłada na wnioskodawcę obowiązek dołączenia do wniosku:

operatu wodnoprawnego, który jest specjalistyczną dokumentacją wykonaną zgodnie z wymogami określonymi w art. 132;

decyzji o lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;

opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonego w języku nietechnicznym.

Co to jest operat wodnoprawny?

Pierwszym dokumentem, który wnioskodawca obowiązany jest dołączyć do wniosku, jest operat wodnoprawny. Zamieszcza się w nim informacje i opis techniczny sposobu korzystania z wód niezbędny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 132). Drugim dokumentem jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy. Decyzje te wydawane są na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzje załączane są do wniosku na wykonanie urządzeń wodnych i innych przedsięwzięć związanych z lokalizacją budowli lub urządzeń. Trzecim dokumentem jest opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, więc jest to wskazanie potrzeby i celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 9 maja 2007 r., sygn. akt II OSK 706/06, CBOSA, „nie można bowiem przyjąć, że art. 131 ust. 2 pkt 3 pozwala na uzależnienie wykonania obowiązku dołączenia do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego opisu prowadzenia zamierzonej działalności od złożoności (skomplikowania) planowanej działalności. Przedmiotowy opis w każdym przypadku stanowi niezbędny warunek wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego”.

Cała procedura jest dość skomplikowana. Spotkałem się z sytuacją likwidacji studni w oparciu jedynie o zgłoszenie budowlane. Problem pojawia się jednak taki, iż takowe działania są sprzeczne z przepisami ustawy Prawo wodne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Spływanie wód na działkę sąsiada

Spływanie wód na działkę sąsiada

Sąsiedzi od zawsze kierowali wody opadowe ze swojej działki na nasz grunt, doprowadzając nawet do zalania naszego domu. Jakiś czas temu usypaliśmy...

Umieszczenie kompostownika blisko płotu

Sąsiadka umiejscowiła kompostownik w odległości 0,5 m od granicy działki, czyli bardzo blisko płotu. Nie chce go usunąć pomimo moich próśb. Byłam...

 

Przejęcie linii brzegowej jeziora przez zasiedzenie

Jestem właścicielem działki nad jeziorem. Czy mam prawo przejąć linię brzegową (1,5 m) przez zasiedzenie? Działka należy do mnie od 24 lat.

 

Prawo pierwokupu działki pod budynkiem od gminy

Od 20 lat jestem właścicielem połowy budynku postawionego na gruncie gminy, za który płacę dzierżawę. Jest to budynek składający się z dwóch lokali...

 

Usunięcie lokatorów z budynku w złym stanie technicznym

W należącym do mnie budynku mieszka od dłuższego czasu synowa. Chciałbym ją z tego budynku usunąć lokatorów. Dodam, że budynek nie posiada odbioru...

 

Rezygnacja z funkcji kierownika budowy

Jestem inwestorem. Kierownik budowy, zatrudniony przez wykonawcę, kiedy dowiedział się o nieprawidłowościach na budowie i skierowaniu sprawy do...