Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie linii brzegowej jeziora przez zasiedzenie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-24

Jestem właścicielem działki nad jeziorem. Czy mam prawo przejąć linię brzegową (1,5 m) przez zasiedzenie? Działka należy do mnie od 24 lat.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Linia brzegu to pojęcie prawno-hydrologiczne. Nie można jej zasiedzieć.

Prawna strona linii brzegu związana jest z jej funkcją zawartą w ustawie Prawo wodne, umożliwiającą odniesienie przepisów prawa do przestrzeni fizycznej. Brak jest w ustawie Prawo wodne artykułu, który opisywałby prawne znaczenie linii brzegu. Jej funkcji należy szukać w przepisach regulujących inne zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej, np. gospodarowanie nieruchomościami (art. 9 ust. 1 pkt 4a, art. 14 ust. 1a), dostęp do wody (art. 27), ustalanie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią (art. 82 ust. 1 pkt 1). Istota materialna linii brzegu wywodzi się z zasad hydrologii, która ogólnie definiuje ją jako linię powstającą w wyniku zetknięcia się powierzchni wody w cieku lub zbiorniku z powierzchnią ziemi. Według przepisów prawa linię brzegu stanowi „(…) krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat˝ (art. 15 ust. 1). Ponadto ustawa dopuszcza inny przebieg linii brzegu dla cieków naturalnych uregulowanych, gdzie „… linia brzegu biegnie linią łączącą zewnętrzne krawędzie budowli regulacyjnych, a przy plantacjach wikliny na gruntach uzyskanych w wyniku regulacji - granicą plantacji od strony lądu˝ (art. 15 ust. 7).

Ustawa ustala sposób wykorzystania tych metod. Według ustawy Prawo wodne sposoby ustalania linii brzegu tworzą układ hierarchiczny, w którym zastosowanie każdej kolejnej metody uzależnione jest od możliwości ustalenia linii brzegu według sposobu poprzedzającego (art. 15 ust. 5, 6, 7 ustawy Prawo wodne). W przypadku gdy koryto cieku, jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny ma cechy naturalne, sposób ustalania linii brzegu należy ustalić, zaczynając od wyraźnej krawędzi brzegu, a jeżeli takowej nie można wyznaczyć, przyjmuje się granicę stałego porostu traw. Jeżeli granica stałego porostu traw leży powyżej średniego stanu wody z okresu ostatnich 10 lat, przyjmuje się linię przecięcia zwierciadła wody z gruntem przy tym stanie wody (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 1140/07). Art. 15 § 1 ustawy Prawo wodne stanowi przepis ogólny, w którym ustawodawca wskazuje jedynie dopuszczalne metody ustalenia linii brzegowej. Przesądza o tym użycie w tym paragrafie słów „lub” i „albo”, co wskazuje na alternatywne sposoby ustalania linii brzegu. Jednakże już w kolejnych paragrafach tegoż artykułu następuje uszeregowanie metod wyznaczania linii brzegowej – § 5, 6 i 7. Niemożność zastosowania w określonej sytuacji pierwszej z metod powoduje konieczność zastosowania kolejnej metody. Użycie w § 5 i 6 art. 15 słowa „jeżeli” wskazuje również, że możliwość zastosowania następnej metody ustalenia linii brzegu jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, gdy nie można zastosować do określonego stanu faktycznego hipotezy zawartej w paragrafie poprzednim. Organ rozpoznający sprawę winien zatem rozpatrzyć możliwość zastosowania pierwszej metody w oparciu o ustalony wcześniej stan faktyczny. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien to uzasadnić i zastosować następne metody.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy zauważyć, że takie unormowanie wyznaczania linii brzegu wynika z zasad ogólnych ustawy Prawo wodne, która „reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi” oraz „sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa”, tj. służącymi zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, czyli użytkowaniu jej przez określone podmioty.

Co innego linia brzegowa, co innego pas przylegający do linii brzegowej. Nie wiem, gdzie jest granica Pana działki, ale wątpię, aby wykazał Pan, iż posiada linię, tj. pas 1,5 m od brzegu jeziora, jak właściciel.

Art. 27 prawa wodnego zabrania grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

Prawo wodne określa, iż linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z co najmniej ostatnich dziesięciu lat.

Przepis art. 28 ust. 2 tego prawa mówi, że właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie.

Nie może Pan tego ogrodzić. Nie może Pan w żaden sposób uniemożliwić dojścia innym do brzegu jeziora, sam fakt posiadania działki przy jeziorze nie jest jeszcze argumentem do zasiedzenia pasa 1,5 m od linii brzegowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Budowanie ogrodzeń pełnych a miejscowy plan zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje stosowania ogrodzeń pełnych. Czy taki zapis w MPZP obejmuje też ogrodzenie pomiedzy sąsiadami, czy...

Czy zakup działki siedliskowej chroni przed zwrotem bonifikaty?

Sprzedałem mieszkanie, które wykupiłem od gminy z 90-procentową bonifikatą. Jako że sprzedałem je 2 lata po wykupie, wiem, że muszę przeznaczyć...

Czy można dodać do istniejącego rozgraniczenia dwóch graniczników?

Mam pytanie z zakresu geodezyjno-prawnego. Niedawno przeprowadziłem na własny wniosek rozgraniczenie działki z sąsiadem. Geodeta nie wskazał jednak...

Niepewne granice działek

Mój dziadek postawił  płot, przesuwając granicę działki. Teraz okazało się, że chodnik przez nas wykonany znajduje się na naszym terenie, ale po...

Zlikwidowanie starej studni

Co grozi za zlikwidowanie (zasypanie) starej studni? Czy można stan faktyczny zalegalizować po likwidacji? Co zrobić, żeby na działce uzbrojonej w starą...

Prawo pierwokupu działki pod budynkiem od gminy

Od 20 lat jestem właścicielem połowy budynku postawionego na gruncie gminy, za który płacę dzierżawę. Jest to budynek składający się z dwóch lokali...

Większa powierzchnia użytkowa niż figuruje w ewidencji budynków

Otrzymaliśmy wezwanie do gminy w celu złożenia informacji o nieruchomościach i gruntach dla celów podatkowych. Problem polega na tym, że całą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »