Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowanie ogrodzeń pełnych a miejscowy plan zagospodarowania

• Autor: Katarzyna Siwiec

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje stosowania ogrodzeń pełnych. Czy taki zapis w MPZP obejmuje też ogrodzenie pomiedzy sąsiadami, czy tylko ogrodzenia od drog publicznych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowanie ogrodzeń pełnych a miejscowy plan zagospodarowania

Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych- interpretacja w systemie prawnym

W rozdziale pierwszym uchwały rady Pana miasta zawierającym definicję pojęć nie ma żadnej legalnej definicji ogrodzenia pełnego – toteż w ten sposób nie da się ustalić, czy ogrodzenia pełne to ogrodzenia, pojęcie to pojawia się dopiero w rozdziale 3 zatytułowanym „ogólne ustalenia planu”, dokładniej zakaz stosowania ogrodzeń pełnych użyty został w § 5 ust. 1. pkt 12 uchwały.

Generalnie jeśli coś budzi niejasności, to w pierwszej kolejności należy posłużyć się tzw. wykładnią, pierwszeństwo ma tzw. wykładnia literalna, czyli językowa, w tym aspekcie można uznać, że skoro wprowadzony został zakaz ogrodzeń pełnych, to dotyczy on wszelkich ogrodzeń. Gdyby bowiem intencją rady miejskiej było ograniczenie tego zakazu do określonej kategorii ogrodzeń, winno to zostać określone np. poprzez zapis „zakaz stosowania ogrodzeń pełnych od strony drogi publicznej” czy też zapis „zakaz stosowania ogrodzeń pełnych pomiędzy nieruchomościami sąsiadującymi” lub inny podobny zapis. Względnie gdyby uchwałodawca nie miał na myśli wszystkich ogrodzeń, umieściłby definicję legalną ogrodzenia pełnego w rozdziale pierwszym uchwały.

Zresztą ogólną regułą interpretacyjną jest ta, która mówi, że gdy w systemie prawnym wiążąco nie ustalono znaczenie określonych zwrotów, określonym  zwrotom prawnym należy nadawać znaczenie zbliżone od potocznego, chyba że istnieją dostateczne racje przypisania im odmiennego znaczenia.

Te dostateczne racje mogą wynikać z innych reguł interpretacyjnych jak np. wykładni celowościowej czy systemowej. Celowościowa odwołuje się do celu, w jakim dany przepis wprowadzono, zaś wykładnia systemowa opiera się na tym, że przepis w danym akcie prawnym nie jest umiejscowiony przypadkowo, lecz wynika z racjonalnego działania prawodawcy. Najogólniej mówąc, z takiej wykładni można wysnuć wniosek, że dany przepis ma określone znaczenie ze względu na treść przepisów umiejscowionych wyżej lub niżej w danym akcie prawnym.

Dlatego też, posługując się tą wykładnią, można dojść do wniosku, że § 5 ust. 1 zawiera czytelną deklarację, że dotyczy to wszystkich terenów, nie ma tu mowy o jakimkolwiek węższym zakresie, także w kolejnych przepisach nie ma zapisów, które pozwalałaby jakoś różnicować tu sytuację w odniesieniu do strony danego gruntu w kontekście strony od drogi czy gruntu sąsiadującego.

Dalej ust. 3 też mówi o ogólnych zasadach ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a więc jeśli o ogólnych, to o generalnych, odnoszących się do wszystkich wyszczególnionych niżej zakazów i nakazów.

Zaskarżenie uchwały do sądu administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia

Stąd też uważam, że dotyczy ten zakaz wszystkich ogrodzeń, niezależnie od miejsca ich usytuowania. Jeżeli jednak uważa Pan, że ten zapis planu narusza Pana prawa, to może Pan zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, w zasadzie bezterminowo. Podstawę stanowi tu art.  101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, żekażdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego”. Poprzednio musi Pan jednak wystosować wezwanie do usunięcia naruszeń, w którym uzasadni Pan swój interes prawny w zaskarżeniu zapisu o konieczności stosowania ogrodzeń pełnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »