Czy mogę dokończyć budowę domu po przepisaniu działki?

• Autor: Katarzyna Siwiec

Rodzice rozpoczęli budowę domu, jednak później rozwiedli się. Budowa nie została oficjalnie zakończona. Działka została przepisana na mamę (jednak dom nie, bo nie był dokończony). Mama chciałaby teraz przepisać mi tę nieruchomość. Czy to możliwe? Czy będę mogła dokończyć budowę na moje nazwisko?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę dokończyć budowę domu po przepisaniu działki?

Budynek związany z gruntem

Zacznę może wyjaśnienia od samego początku. Generalnie budynek, którego w sensie prawa budowlanego nie ma, ale fizycznie istnieje, zgodnie z zasadą suferficies solo cedit dzieli los prawny gruntu – nie może być inaczej.

W myśl bowiem art. 48 Kodeksu cywilnego budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem stanowią jego część składową, chyba że ustawa stanowi inaczej. W tym przypadku akurat takiego wyjątkowego przepisu brak.

Tym samym Pani mama może dokonać obrotu działką gruntu, na której znajduje się budynek a on po prostu dzieląc los tego gruntu również stanie się Pani własnością.

Aby skutecznie przenieść na Panią własność nieruchomości, należy udać się do notariusza, bo umowa będzie musiała przybrać formę notarialną. Wynika to wprost z treścią art. 158 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Proszę się skontaktować z wybranym notariuszem i ustalić z nim wysokość wynagrodzenia, za jakie sporządziłby akt notarialny – ceny zależą od wartości nieruchomości, o koszt taksy notarialnej można się również targować.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przeniesienie własności umową darowizny

Pani mama może przenieść na Panią własność nieruchomością umową darowizny – wówczas bowiem zgodnie z treścią art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – jeśli nastąpi zgłoszenie tej darowizny naczelnikowi urzędu skarbowego – notariusz akurat w tym przypadku prześle akt za Panią – w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy zwalnia się taką czynność od podatku.

Zacytuję ten przepis:

„Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4”.

Nieruchomość z budynkiem w trakcie budowy może być przedmiotem obrotu, a więc sprzedaży, darowizny, zamiany itd.

I ostatnia kwestia to trwająca budowa w aspekcie prawa budowlanego, zakładając, że będzie Pani chciała formalnie budowę zakończyć. Otóż zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, precyzyjniej art. 54 ustawy co do zasady zakończenie budowy obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, następuje wówczas, gdy inwestor dokona zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, a organ ten w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu.

Do momentu zatem zawiadomienia o zakończeniu budowy jest możliwe wystąpienie z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowę, tak aby mogła ją Pani legalnie zakończyć.

Art. 40 ustawy Prawo budowlane stanowi, że organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na której rzecz decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 – tu chodzi o oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, będąc właścicielką, Pani będzie miała formalnie tytuł do dysponowania nią na cele budowlane.

Warto przeczytać: Darowizna działki rolnej a budowa domu

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »