Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zabudowa kubaturowa

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-10-03 • Aktualizacja: 2021-07-05

Mam działkę rolną. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (który przesyłam w załączeniu do pytania) wynika zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej. Czy jest możliwe postawienie tam czegokolwiek co umożliwi zamieszkanie? Co oznacza pojęcie „zabudowa kubaturowa”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabudowa kubaturowa

Brak konieczności posiadania pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa Budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa:

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu zamiaru budowy, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Inwestor, który zamierza wybudować jeden z wymienionych wyżej obiektów, powinien jednak w każdym przypadku zgłosić właściwemu organowi zamiar jego budowy. W następstwie zgłoszenia organ może w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wnieść sprzeciw (art. 30 ust. 1 pkt 1, ust. 5 Prawa Budowlanego).

Czym jest zabudowa kubaturowa?

W szczególności organ wnosi sprzeciw, jeżeli w świetle art. 30 ust. 6 Prawa Budowlanego budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast, jak wynika z przesłanego przez Pana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach terenu rolnego w Pana wsi zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturowej.

Uchwała nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem „zabudowa kubaturowa”. Brak też definicji tego pojęcia w przepisach prawa. Niemniej jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 14 lutego 2014 r., II SA/Kr 1527/13, wskazał, że obiekty kubaturowe to wszelkie budynki i inne obiekty budowlane, którym można przypisać parametr objętości. Biorąc pod uwagę interpretację przedstawioną w wyroku, należy wskazać, że pojęcie „zabudowy kubaturowej” obejmuje również tymczasowe obiekty budowlane.

Reasumując, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza budowę nie tylko budynków mieszkalnych, letniskowo-gospodarczych, ale także tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak tzw. domki holenderskie lub przyczepy mieszkalne – nawet zarejestrowane jako pojazd mechaniczny (patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 8 kwietnia 2015 r., II SA/Kr 121/15; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2015 r., II OSK 408/15).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »