Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabudowa kubaturowa

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-10-03

Mam działkę rolną. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (który przesyłam w załączeniu do pytania) wynika zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej. Czy jest możliwe postawienie tam czegokolwiek co umożliwi zamieszkanie? Co oznacza pojęcie „zabudowa kubaturowa”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa Budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa:

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu zamiaru budowy, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Inwestor, który zamierza wybudować jeden z wymienionych wyżej obiektów, powinien jednak w każdym przypadku zgłosić właściwemu organowi zamiar jego budowy. W następstwie zgłoszenia organ może w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wnieść sprzeciw (art. 30 ust. 1 pkt 1, ust. 5 Prawa Budowlanego).

W szczególności organ wnosi sprzeciw, jeżeli w świetle art. 30 ust. 6 Prawa Budowlanego budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast, jak wynika z przesłanego przez Pana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach terenu rolnego w Pana wsi zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturowej.

Uchwała nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem „zabudowa kubaturowa”. Brak też definicji tego pojęcia w przepisach prawa. Niemniej jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 14 lutego 2014 r., II SA/Kr 1527/13, wskazał, że obiekty kubaturowe to wszelkie budynki i inne obiekty budowlane, którym można przypisać parametr objętości. Biorąc pod uwagę interpretację przedstawioną w wyroku, należy wskazać, że pojęcie „zabudowy kubaturowej” obejmuje również tymczasowe obiekty budowlane.

Reasumując, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza budowę nie tylko budynków mieszkalnych, letniskowo-gospodarczych, ale także tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak tzw. domki holenderskie lub przyczepy mieszkalne – nawet zarejestrowane jako pojazd mechaniczny (patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 8 kwietnia 2015 r., II SA/Kr 121/15; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2015 r., II OSK 408/15).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Dwa mieszkania połączone bez pozwoleń, jak je z powrotem rozdzielić?

Jestem najemcą mieszkania zakładowego stanowiącego własność spółdzielni. Tuż po wprowadzeniu się do tego mieszkania połączyłem je z sąsiednim...

 

Odrolnienie terenu po postawieniu domu

Niedawno złożyłem w starostwie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie budynku gospodarczego...

 

Czy mogę dokończyć budowę domu po przepisaniu działki?

Rodzice rozpoczęli budowę domu, jednak później rozwiedli się. Budowa nie została oficjalnie zakończona. Działka została przepisana na mamę (jednak dom...

 

Wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż działki prywatnej

Moja działka dłuższym bokiem styka się z ulicą. Na końcu i na początku działki mam bramę. Oba wjazdy są czynne. Fizycznie między asfaltem...

 

Problem z wodami gruntowymi

Wybudowałem dom z piwnicą zgodnie z zezwoleniem na budowę. Od kilku lat mam problem z wodami gruntowymi, które mnie zalewają. Okazała się, że...