Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przejęcie dziennika budowy po śmierci kierownika budowy

Autor: Agata Alberska

W 2004 r. uzyskałem pozwolenie na rozbudowę domu oraz budowę budynku gospodarczego. Prace rozpoczęły się w 2005 r., a zakończyły w 2008 r. Kierownik budowy zobowiązał się do załatwienia wszelkich formalności, niestety zmarł w 2008 r. W 2015 r. udało mi się odzyskać dzienniki budowy i okazało się, że ostatni wpis na rozbudowę domu jest z 2008 r., natomiast na budynek gospodarczy nie ma dosłownie żadnych wpisów. Co mam zrobić w obecnej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejęcie dziennika budowy po śmierci kierownika budowy

Uczestnicy procesu budowlanego

Na mocy przepisu art. 17 Prawa budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są:

 • inwestor,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant,
 • kierownik budowy lub kierownik robót.

Kolejnym podmiotem procesu budowlanego jest kierownik budowy (ewentualnie kierownik robót w sytuacji, gdy powierzono mu zadania związane jedynie z wyodrębnionym etapem procesu budowlanego). Jego rola jest bardzo ważna, gdyż jako jedyny uczestnik procesu budowlanego powinien stale przebywać na terenie budowy.

Obowiązki kierownika budowy: przed jej rozpoczęciem sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę danego obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Zobacz też: Zgubienie dziennika budowy

Podstawowe obowiązki kierownika budowy

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

Istota rzetelnego prowadzenia dziennika budowy

Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem, w którym zapisuje się cały przebieg robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności, które miały miejsce podczas wykonania prac. Dziennik budowy, w rozumieniu wynikającym z treści art. 76 Kodeksu postępowania administracyjnego sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego podmioty, stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone.

O mocy dowodu zupełnego przyznanego dziennikowi budowy decyduje sposób jego prowadzenia, który powinien być zgodny z wymaganiami i ustaleniami zawartymi w odpowiednich przepisach prawa. Niestety wielu kierowników budowy nie prowadzi dziennika na bieżąco i wypełnia go dopiero po zakończeniu robót. Jest to działanie nie tylko wbrew prawu, ale także wbrew interesom inwestora.

Za dokonywanie niezgodnych z rzeczywistością wpisów, a zatem za poświadczanie nieprawdy w urzędowym dokumencie, kierownik budowy naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną i karną. Może stracić uprawnienia budowlane, a także w zależności od wagi dokonanych naruszeń podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, a nawet karze pozbawienia wolności do 5 lat. Osoby, które mu w tym pomagają lub namawiają, odpowiadają za współudział w przestępstwie.

Odpowiedzialność kontraktowa za nienależyte wypełniania dziennika budowy

Ponadto w grę wchodzi tzw. odpowiedzialność kontraktowa za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Można się domagać:

rękojmi, czyli usunięcia wad domu – jednakże musimy wskazać, które roboty zostały zrobione źle ma zostać naprawione,

zapłacenia kary umownej, pod warunkiem, że taka klauzula została zawarta w umowie podpisanej z kierownikiem,

realizacji naszych uprawnień z gwarancji – jeśli kierownik budowy nam taką gwarancję dał,

odszkodowania na podstawie art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego.

Śmierć kierownika budowy- ubezpieczenie OC

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna inżynierów budownictwa za szkody:

 •  
 • wyrządzone osobie trzeciej,
 • powstałe w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego (np. popełnienia błędu w projekcie, niedopełnienia obowiązków kierownika budowy), które musi mieć miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 • powstałe w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Górnym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i na każde zdarzenie jest przewidziana w umowie suma gwarancyjna, wynosząca równowartość w złotych 50 000 euro, która to kwota ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Wysokość sumy gwarancyjnej dla umów ubezpieczenia OC zawartych w:

 • 2004 roku – 235.445 PLN (tabela 1/A/NBP/2004: kurs EUR 4,7089),
 • 2005 roku – 203.890 PLN (tabela 1/A/NBP/2005: kurs EUR 4,0778),
 • 2006 roku – 193.050 PLN (tabela 1/A/NBP/2006: kurs EUR 3,8610),
 • 2007 roku – 191.395 PLN (tabela 1/A/NBP/2007: kurs EUR 3,8279),
 • 2008 roku – 179.875 PLN (tabela 1/A/NBP/2008: kurs EUR 3,5975),
 • 2009 roku – 208.605 PLN (tabela 1/A/NBP/2009: kurs EUR 4,1721),
 • 2010 roku – 204.620 PLN (tabela 1/A/NBP/2010: kurs EUR 4,0924),
 • 2011 roku – 198.110 PLN (tabela 1/A/NBP/2011: kurs EUR 3,9622),
 • 2012 roku – 223.200 PLN (tabela 1/A/NBP/2012: kurs EUR 4,4640),
 • 2013 roku – 203.355 PLN (tabela 1/A/NBP/2013: kurs EUR 4,0671),
 • 2014 roku – 208.155 PLN (tabela 1/A/NBP/2014: kurs EUR 4,1631),
 • 2015 roku – 215.390 PLN (tabela 1/A/NBP/2015: kurs EUR 4,3078).

W związku z powyższym mogą Państwo zwrócić się do ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania.

Szkody, które są skutkiem działań lub zaniechań ubezpieczonego w okresie:

od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2010 roku – należy zgłaszać do TUiR Allianz Polska,

od 01 stycznia 2011 roku – należy zgłaszać do STU Ergo Hestia.

W razie wątpliwości w kwestii wyboru ubezpieczyciela właściwego do przeprowadzenia likwidacji szkody można uzyskać pomoc pod nr tel. 22 540 75 00 (TUiR Allianz) lub tel. 801 107 107 (STU Ergo Hestia).

W przypadku, gdy roboty budowlane zostały wykonane w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu, będzie miało miejsce postępowanie naprawcze, które przejmują organy nadzoru budowlanego. W tej sytuacji uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego możliwe jest na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, po uprzednim doprowadzeniu wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Właściwe przeprowadzenie postępowania w sprawie użytkowania obiektu budowlanego zależy więc od oceny rodzaju zmian dokonanych przez inwestora podczas wykonywania robót budowlanych.

Co w przypadku zagubionego dziennika budowy?

Przepisy ustawy Prawo budowlane nie przewidują trybu postępowania w przypadku nieprzedłożenia dziennika budowy, np. ze względu na jego zagubienie lub zniszczenie. Natomiast w takim przypadku nie można nakładać na organ nadzoru budowlanego obowiązku odtworzenia przebiegu budowy. Wobec tego na organie nie może ciążyć obowiązek przeprowadzenia postępowania zmierzającego do odtworzenia dziennika budowy.

Natomiast w wypadku braku dziennika budowy, w sytuacji ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, w celu udokumentowania określonych faktów, należy przeprowadzić postępowanie dowodowe w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – w celu ustalenia jego treści można dopuścić inne dowody (zob. art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Sformułowanie „w szczególności” oznacza, że nie jest to zamknięte wyliczenie środków dowodowych dopuszczalnych w postępowaniu administracyjnym. Dopuszczalne są zatem również inne środki dowodowe nienazwane, jeżeli mogą przyczynić się do wykrycia prawdy obiektywnej np. opinie instytutu naukowo-badawczego, plany, mapy, filmy, zdjęcia, taśmy nagrań itp. Należy zaznaczyć, że Kodeks przyjmuje zasadę równej mocy środków dowodowych, nie wprowadzając ograniczeń co do rodzaju dowodów, którym należy przyznać pierwszeństwo w ustaleniu istnienia danego faktu.

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego konieczne jest również w celu stwierdzenia, czy w związku z brakiem dziennika budowy nie doszło do naruszenia przede wszystkim przez osobę pełniącą, na poszczególnych etapach budowy, funkcji kierownika budowy, obowiązku prowadzenia dokumentacji budowy (art. 22 pkt 2), czy w ogóle obowiązku prowadzenia dziennika budowy (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) oraz obowiązku określonego w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, czyli że za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »