Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie dziennika budowy po śmierci kierownika budowy

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-04-18

W 2004 r. uzyskałem pozwolenie na rozbudowę domu oraz budowę budynku gospodarczego. Prace rozpoczęły się w 2005 r., a zakończyły w 2008 r. Kierownik budowy zobowiązał się do załatwienia wszelkich formalności, niestety zmarł w 2008 r. W 2015 r. udało mi się odzyskać dzienniki budowy i okazało się, że ostatni wpis na rozbudowę domu jest z 2008 r., natomiast na budynek gospodarczy nie ma dosłownie żadnych wpisów. Co mam zrobić w obecnej sytuacji?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Na mocy przepisu art. 17 Prawa budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są:

 • inwestor,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant,
 • kierownik budowy lub kierownik robót.

Kolejnym podmiotem procesu budowlanego jest kierownik budowy (ewentualnie kierownik robót w sytuacji, gdy powierzono mu zadania związane jedynie z wyodrębnionym etapem procesu budowlanego). Jego rola jest bardzo ważna, gdyż jako jedyny uczestnik procesu budowlanego powinien stale przebywać na terenie budowy.

Obowiązki kierownika budowy: przed jej rozpoczęciem sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę danego obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem, w którym zapisuje się cały przebieg robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności, które miały miejsce podczas wykonania prac. Dziennik budowy, w rozumieniu wynikającym z treści art. 76 Kodeksu postępowania administracyjnego sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego podmioty, stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

O mocy dowodu zupełnego przyznanego dziennikowi budowy decyduje sposób jego prowadzenia, który powinien być zgodny z wymaganiami i ustaleniami zawartymi w odpowiednich przepisach prawa. Niestety wielu kierowników budowy nie prowadzi dziennika na bieżąco i wypełnia go dopiero po zakończeniu robót. Jest to działanie nie tylko wbrew prawu, ale także wbrew interesom inwestora.

Za dokonywanie niezgodnych z rzeczywistością wpisów, a zatem za poświadczanie nieprawdy w urzędowym dokumencie, kierownik budowy naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną i karną. Może stracić uprawnienia budowlane, a także w zależności od wagi dokonanych naruszeń podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, a nawet karze pozbawienia wolności do 5 lat. Osoby, które mu w tym pomagają lub namawiają, odpowiadają za współudział w przestępstwie.

Ponadto w grę wchodzi tzw. odpowiedzialność kontraktowa za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Można się domagać:

rękojmi, czyli usunięcia wad domu – jednakże musimy wskazać, które roboty zostały zrobione źle ma zostać naprawione,

zapłacenia kary umownej, pod warunkiem, że taka klauzula została zawarta w umowie podpisanej z kierownikiem,

realizacji naszych uprawnień z gwarancji – jeśli kierownik budowy nam taką gwarancję dał,

odszkodowania na podstawie art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego.

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna inżynierów budownictwa za szkody:

 • wyrządzone osobie trzeciej,
 • powstałe w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego (np. popełnienia błędu w projekcie, niedopełnienia obowiązków kierownika budowy), które musi mieć miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 • powstałe w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Górnym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i na każde zdarzenie jest przewidziana w umowie suma gwarancyjna, wynosząca równowartość w złotych 50 000 euro, która to kwota ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Wysokość sumy gwarancyjnej dla umów ubezpieczenia OC zawartych w:

 • 2004 roku – 235.445 PLN (tabela 1/A/NBP/2004: kurs EUR 4,7089),
 • 2005 roku – 203.890 PLN (tabela 1/A/NBP/2005: kurs EUR 4,0778),
 • 2006 roku – 193.050 PLN (tabela 1/A/NBP/2006: kurs EUR 3,8610),
 • 2007 roku – 191.395 PLN (tabela 1/A/NBP/2007: kurs EUR 3,8279),
 • 2008 roku – 179.875 PLN (tabela 1/A/NBP/2008: kurs EUR 3,5975),
 • 2009 roku – 208.605 PLN (tabela 1/A/NBP/2009: kurs EUR 4,1721),
 • 2010 roku – 204.620 PLN (tabela 1/A/NBP/2010: kurs EUR 4,0924),
 • 2011 roku – 198.110 PLN (tabela 1/A/NBP/2011: kurs EUR 3,9622),
 • 2012 roku – 223.200 PLN (tabela 1/A/NBP/2012: kurs EUR 4,4640),
 • 2013 roku – 203.355 PLN (tabela 1/A/NBP/2013: kurs EUR 4,0671),
 • 2014 roku – 208.155 PLN (tabela 1/A/NBP/2014: kurs EUR 4,1631),
 • 2015 roku – 215.390 PLN (tabela 1/A/NBP/2015: kurs EUR 4,3078).

W związku z powyższym mogą Państwo zwrócić się do ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania.

Szkody, które są skutkiem działań lub zaniechań ubezpieczonego w okresie:

od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2010 roku – należy zgłaszać do TUiR Allianz Polska,

od 01 stycznia 2011 roku – należy zgłaszać do STU Ergo Hestia.

W razie wątpliwości w kwestii wyboru ubezpieczyciela właściwego do przeprowadzenia likwidacji szkody można uzyskać pomoc pod nr tel. 22 540 75 00 (TUiR Allianz) lub tel. 801 107 107 (STU Ergo Hestia).

W przypadku, gdy roboty budowlane zostały wykonane w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu, będzie miało miejsce postępowanie naprawcze, które przejmują organy nadzoru budowlanego. W tej sytuacji uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego możliwe jest na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, po uprzednim doprowadzeniu wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Właściwe przeprowadzenie postępowania w sprawie użytkowania obiektu budowlanego zależy więc od oceny rodzaju zmian dokonanych przez inwestora podczas wykonywania robót budowlanych.

Przepisy ustawy Prawo budowlane nie przewidują trybu postępowania w przypadku nieprzedłożenia dziennika budowy, np. ze względu na jego zagubienie lub zniszczenie. Natomiast w takim przypadku nie można nakładać na organ nadzoru budowlanego obowiązku odtworzenia przebiegu budowy. Wobec tego na organie nie może ciążyć obowiązek przeprowadzenia postępowania zmierzającego do odtworzenia dziennika budowy.

Natomiast w wypadku braku dziennika budowy, w sytuacji ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, w celu udokumentowania określonych faktów, należy przeprowadzić postępowanie dowodowe w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – w celu ustalenia jego treści można dopuścić inne dowody (zob. art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Sformułowanie „w szczególności” oznacza, że nie jest to zamknięte wyliczenie środków dowodowych dopuszczalnych w postępowaniu administracyjnym. Dopuszczalne są zatem również inne środki dowodowe nienazwane, jeżeli mogą przyczynić się do wykrycia prawdy obiektywnej np. opinie instytutu naukowo-badawczego, plany, mapy, filmy, zdjęcia, taśmy nagrań itp. Należy zaznaczyć, że Kodeks przyjmuje zasadę równej mocy środków dowodowych, nie wprowadzając ograniczeń co do rodzaju dowodów, którym należy przyznać pierwszeństwo w ustaleniu istnienia danego faktu.

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego konieczne jest również w celu stwierdzenia, czy w związku z brakiem dziennika budowy nie doszło do naruszenia przede wszystkim przez osobę pełniącą, na poszczególnych etapach budowy, funkcji kierownika budowy, obowiązku prowadzenia dokumentacji budowy (art. 22 pkt 2), czy w ogóle obowiązku prowadzenia dziennika budowy (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) oraz obowiązku określonego w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, czyli że za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Budowanie ogrodzeń pełnych a miejscowy plan zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje stosowania ogrodzeń pełnych. Czy taki zapis w MPZP obejmuje też ogrodzenie pomiedzy sąsiadami, czy...

Wycięcie drzew bez zgody właściciela

Jakieś 2 lata temu bez zgody i wiedzy właściciela działki wycięto ponad 100 drzew o różnej grubości pnia: od 25 cm do ponad 100 cm. Ocena...

Umiejscowienie wywiewki wentylacyjnej przydomowej oczyszczalni ścieków

Czy w prawie budowlanym są jakiekolwiek uwarunkowania umiejscowienia wywiewki wentylacyjnej przydomowej oczyszczalni ścieków od granicy płotu sąsiada?...

Organizowanie imprez letnich na własnej łące

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą związana z organizowaniem cyklicznych imprez w okresie letnim. Działalność przez resztę roku będzie...

Dwa mieszkania połączone bez pozwoleń, jak je z powrotem rozdzielić?

Jestem najemcą mieszkania zakładowego stanowiącego własność spółdzielni. Tuż po wprowadzeniu się do tego mieszkania połączyłem je z sąsiednim...

Czy mogę dokończyć budowę domu po przepisaniu działki?

Rodzice rozpoczęli budowę domu, jednak później rozwiedli się. Budowa nie została oficjalnie zakończona. Działka została przepisana na mamę (jednak dom...

Oznaczenia działek w miejscowym planie

Projektant zaprojektował budynek usługowo-handlowy na dwóch działkach. Jedna w miejscowym planie jest oznaczona jako usługi i produkcja, druga MN,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »