Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Hala namiotowa na zgłoszenie a podatek od nieruchomości

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-02-22 • Aktualizacja: 2021-03-10

Czy mogliby mi Państwo doradzić w sprawie hali namiotowej postawionej na zgłoszenie, gdy występuję w międzyczasie o pozwolenie na budowę? Mamy gospodarstwo rolne i prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą i właśnie ta hala namiotowa jest postawiona pod tę działalność, tzn. odpisany jest z niej VAT. Czy płaci się podatek od takiej hali od nieruchomości z metra? W urzędzie gminy powiedzieli, że jak będzie ta hala uznana jako budynek to tak a jak jako budowla to 2 procent wartości. Jak teraz zaliczyć ja jako budowla, pod jaka nazwa można wystąpić w warunkach zabudowy i później w pozwoleniu. Czy istnieją jakieś inne przepisy, że można nie zapłacić podatku z metra tylko jakiś inny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Hala namiotowa na zgłoszenie a podatek od nieruchomości

Opodatkowanie hal namiotowych

Już na samym początku muszę wskazać, że poruszona przez Panią kwestia, tj. czy hale namiotowe zaliczać jako budynek, czy budowlę, jest od wielu lat dyskusyjna i niestety po dziś dzień nie jest rozstrzygnięta. Zarówno sądy, jak i organy administracji orzekają różnie, brak jest jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie i wiele zależy od okoliczności każdego konkretnego przypadku – nie ma reguły. Tego typu obiekty mają bowiem różną konstrukcję budowlaną, a to zaś wpływa na, to jak będą opodatkowane.

Na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości co do zasady hale namiotowe mogą być kwalifikowane jako budynki, budowle bądź obiekty tymczasowe. Wynika to z tego, o czym wspomniałam na wstępie, czyli ze zróżnicowania stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów używanych przy ich budowie.

Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podatek od nieruchomości obejmuje zaś budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stanowi o tym art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości definiuje pojęcia: budynek i budowla w ustawowym słowniczku pojęć (art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.o.l.). W przypadku budynków za podstawę opodatkowania ustawodawca przyjął powierzchnię użytkową. Natomiast dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość. Należy podkreślić, że budowla podlega opodatkowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. A contrario tego typu rzeczy, niebędące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, nie stanowią przedmiotu opodatkowania. Inaczej jest zaś w odniesieniu do budynków lub ich części. Podlegają one bowiem opodatkowaniu niezależnie od tego czy ich posiadacz prowadzi działalność czy nie, ale i tu okoliczność władania nim przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący działalność gospodarczą wpływa na wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Skoro konstrukcja hal namiotowych jest różna, to nie można z góry powiedzieć, że obiekt budowlany o takiej nazwie jest budynkiem lub budowlą bądź też że np. w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Każdy tego typu obiekt wymaga indywidualnej oceny prawnej i faktycznej, co podkreśliłam na wstępie.

Definicje z Prawa budowlanego

Definicji przedmiotów opodatkowania, takich jak budynki i budowle, należy szukać w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 471 z późn. zm.). I tak, zgodnie z nią:

  • budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach (art. 3 pkt 2);
  • budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, np.: obiekty liniowe, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia (art. 3 pkt 3);
  • tymczasowy obiekt budowlany to obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, taki jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe czy obiekty kontenerowe (art. 3 pkt 5).

Już czytając same te definicje, widać, jak trudne jest wskazanie, czy hala namiotowa to budynek, budowla czy może tymczasowy obiekt budowlany. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09) oraz w uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 11/13) wskazano, że za budowlę można uznać tymczasowy obiekt budowlany tylko wtedy, jeśli został on wymieniony wprost w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej samej, będący wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym. Warunkiem jest to, aby stanowił całość techniczno-użytkową.

Skoro zaś hale namiotowe czy namioty nie zostały wprost wskazane w powołanych wyżej przepisach ustawy Prawo budowalne ani w załączniku do niej, to niestety, ale trudno przystać na to, aby hale namiotowe opodatkować jak budowle. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone także w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. (sygn. akt. III SA/Wa 1021/17), gdzie sąd wskazał, że jeśli hala namiotowa nie stanowi budynku ani obiektu małej architektury, to nie oznacza to automatycznie, że można ją zakwalifikować jako budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego.

Hala jako budynek lub tymczasowy obiekt budowlany

Niewątpliwie więc, aby wskazać, czy hala namiotowa jest budynkiem, czy tymczasowym obiektem budowlanym, należy ocenić, czy jest ona trwale związana z gruntem, czy posiada fundamenty i czy posiada dach. Jeśli tak to jest ona budynkiem i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jeśli nie, jest tymczasowym obiektem budowlanym i nie podlega opodatkowaniu w ogóle.

Z nowszych orzeczeń wskazuję na (niekorzystny dla Państwa) wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 stycznia 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 843/18), gdzie sąd uznał, że hala namiotowa jest budynkiem, bowiem posiada fundamenty zaś dla przypisania podłożu cech fundamentu nie jest konieczne zagłębienie (wkopanie) go w grunt. Fundamentem jest element konstrukcji budowlanej mający za zadanie przeniesienie ciężaru budowli na grunt; jest trwale związana z gruntem (techniczna możliwość przeniesienia obiektu na inne miejsce nie wyklucza uznania go za trwale związany z gruntem. Obiekt budowlany musi mieć na tyle mocne połączenie z gruntem, że odłączenie spowodowałoby zasadniczą zmianę w sensie technicznym. Np. uniemożliwiłoby ponowne posadowienie danego obiektu w innym miejscu bez konieczności ponownego przygotowania podłoża); posiada dach, gdyż w ocenie sądu nie ma znaczenia, czym budynek został pokryty, a istotne jest, aby pokrycie obiektu było stabilne, zabezpieczało wnętrze przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego i zanieczyszczeniami oraz że nie można ich uznać za tymczasowy obiekt budowalny, gdyż za taki można uznać wyłącznie namiot rozstawiany na odpustach, straganach, jarmarkach na krótki okres.

W innym nowym wyroku NSA z dnia 12.02.2019 r. sąd wskazał, że jeśli hala jest mocowana kotwami betonowymi, śrubami czy innymi środkami technicznymi do podłoża i ma metalową konstrukcję, która wydziela nieruchomość z przestrzeni (ścianami i dachem) to jest budynkiem (sygn. akt I OSK 1942/18).

Co więcej, doktryna stanowi, że ewentualnemu uznaniu hali magazynowej namiotowej za budynek nie stoi na przeszkodzie to, że powłoka ścian jest wykonana np. z blachy, drewna, plandeki czy też innych materiałów o podobnym charakterze. Najważniejsze jest to, aby rzecz spełniała kryteria określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Funkcję ściany mogą nawet pełnić filary czy słupy.

Analiza wyroków sądowych i poglądów doktryny wskazuje jednoznacznie, że hala namiotowa, posadowiona trwale na gruncie, posiadająca fundamenty (tę funkcję mogą pełnić stopy fundamentowe, bloczki fundamentowe i inne materiały, których zadaniem jest przeniesienie ciężaru obiektu budowlanego na grunt) oraz ściany i dach, powinna być uznana bezwzględnie za budynek. Nie można uznać hali za tymczasowy obiekt budowlany, bowiem tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, taki jak: strzelnica, kiosk uliczny, pawilon sprzedaży ulicznej i wystawowy, przykrycie namiotowe i powłoka pneumatyczna, urządzenie rozrywkowe, barakowóz, obiekt kontenerowy, wzniesiony na czas określony. Nie są to obiekty, które ujawnia się w ewidencji budynków. Mimo że w definicji tymczasowego obiektu budowlanego wymienia się przykrycia namiotowe, to nie można ich utożsamiać z halami magazynowymi namiotowymi. Wskazane przykrycia namiotowe to obiekty, które rozstawia się np. na odpustach, straganach, rynkach, podczas imprez okolicznościowych, na krótki okres.

Hala namiotowa jako budynek – podatek od nieruchomości

Podsumowując, należy niestety uznać, że w przypadku gdy dany obiekt budowlany jest trwale z gruntem związany, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty oraz dach, to powinien być traktowany jako budynek na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Okoliczność ta w zasadzie wyklucza jednoczesne zaliczenie go do innej kategorii obiektu budowlanego (budowli lub tymczasowego obiektu budowlanego), tak m.in. B. Pahl w FK 2017/9/31-39. Aby uznać Państwa halę namiotową za budowlę należałoby posiadać obiekt, który nie jest trwale związany z gruntem, nie jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, nie posiada fundamentów rozumianych tak jak przytoczyłam w opinii), nie posiada dachu (rozumianego tak jak wskazałam w opinii). W każdym innym przypadku halę należy traktować jak budynek i w ten sposób opodatkować.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne - ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »