Czy kontener morski ustawiony na bloczkach jest obiektem budowlanym?

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach betonowych, niezwiązany trwałe z podłożem, jest obiektem budowlanym? Oraz czy zadaszona przestrzeń między dwoma kontenerami (ok. 4 m) jest też obiektem budowlanym? Czy spawanie pękniętego, uszkodzonego zawiasu kontenera, w sytuacji awaryjnej, która groziła odpadnięciem drzwi tego kontenera, możemy uznać za drobną pracę remontowo-budowlaną, czy raczej za prace konserwacyjno-naprawcze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach jest obiektem budowlanym?

Kontener morski na bloczkach jako obiekt budowlany

Kontener morski ustawiony na bloczkach niezwiązany na stale z gruntem jest obiektem budowlanym.

Obiekt budowlany to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Z uwagi na brak stałego związania z gruntem jest tymczasowym obiektem budowlanym.

Zgodnie z definicją ustawową przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski.

W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że w przepisie art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane ustawodawca wyróżnił dwa rodzaje tymczasowych obiektów budowlanych, pierwszy – przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidzianym do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki (cecha tymczasowości), oraz drugi – niepołączony trwale z gruntem (cecha nietrwałości połączenia z gruntem), przy czym dla zakwalifikowania obiektu do jednej z ww. kategorii będą miały znaczenie przede wszystkim okoliczności faktyczne rozpatrywanej sprawy, jak również konstrukcja projektowanego obiektu budowlanego, ale też i zamiar inwestora [por. A. Despot-Mładanowicz, Komentarz do art. 3 ustawy Prawo budowlane, uwaga 6 oraz A. Kosicki, Komentarz do art. 29 ustawy Prawo budowlane, uwaga 24 (w:) A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Prawo budowlane. Komentarz, LEX online 2018 r.].

Zobacz też: Czy kontener jest obiektem budowlanym

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zadaszenie między dwoma kontenerami morskimi

Zadaszenie między budynkami może być uznane za wiatę.

W orzecznictwie sądów administracyjnych spójny jest pogląd, że pojęcie wiaty, którym posługuje się art. 29 ust. 1 pkt 2c Prawa budowlanego, nie zostało zdefiniowane. Przyjmuje się jednocześnie, że wiata, nie będąc budynkiem, nie powinna posiadać wszystkich cech, o jakich mowa w treści art. 3 pkt 2. Oznacza to, że jest ona obiektem budowlanym niezwiązanym trwale z gruntem lub niewydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych lub też nie posiada fundamentów lub dachu. Wystarczy przy tym, aby przynajmniej jedna z tych przesłanek została spełniona – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Po 1151/15; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt II SA/Kr 1471/17.

Stosownie do postanowień § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zakres jego stosowania obejmuje projektowanie, budowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynków, a wiata budynkiem nie jest. Inne budowle poddane są reżimom rozporządzenia wyłącznie wówczas, gdy spełniają funkcje użytkowe budynków. W analizowanej sprawie, zadaszenie tarasu nie spełnia funkcji budynku – w żaden sposób nie realizuje przeznaczenia, jakie przypisuje się budynkom; ma osłaniać przed warunkami atmosferycznymi taras, zapewniając komfort realizacji jego funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej. Trafnie tę kwestię ujął Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Warszawie w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r., sygn. VII SA/Wa 628/17, stwierdzając, że „o tym czy wiata pełni funkcję użytkową budynku decyduje przede wszystkim jej przeznaczenie. Spełniać funkcję budynku będzie wyłącznie wiata o przeznaczeniu innym niż rekreacyjno-wypoczynkowym (wiata składowa, czy magazynowa)”.

Przeczytaj też: Kara za postawienie kontenera

Roboty budowlane

Przyspawanie zawiasu nie jest robotami budowlanymi. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Roboty budowlane są złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań grupy ludzi.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »