Kiedy kontener jest budynkiem gospodarczym?

• Data: 2024-06-08 • Autor: Wioletta Dyl

Za 3-4 lata rozpocznę budowę domu na swojej działce. Tymczasem chciałem ustawić na niej kontener morski o wymiarach 12 na 2,5 m. Miałbym w nim mały warsztat do majsterkowania i część socjalną – miejsce do wypicia herbaty i zmiany ciuchów. Dowiedziałem się, że nie mogę tego zrobić ot tak. Czy rzeczywiście muszę zgłosić kontener jako budynek gospodarczy i dostosować go do wymagań? Nie zamierzam budować pod niego fundamentów, chcę go postawić na 4 płytach jumbo tylko pod narożnikami. Czy starostwo może mi zarzucić, że złamałem prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy kontener jest budynkiem gospodarczym?

Kontener jako tymczasowy obiekt budowlany

Niewątpliwie kontener, o którym Pan pisze, należy do tymczasowych obiektów budowlanych i taki ma też mieć charakter w planowanym zamierzeniu. Przepis art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) określa, czym jest taki obiekt: „tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe”.

Przepis, jak widać, wskazuje dwie kategorie budowlanych obiektów tymczasowych:

  • przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki;
  • niepołączone trwale z gruntem, takie jak między innymi obiekty kontenerowe.

Zatem kontener należy do tymczasowych obiektów budowlanych, charakteryzując się tym, że jest niepołączony trwale z gruntem, a jego montaż jest budową. Budową jest bowiem wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, przy czym wykonywanie obiektu w określonym miejscu może polegać na usytuowaniu obiektu, którego konstrukcja została wykonana poza miejscem budowy, co przecież może dotyczyć w szczególności kontenerów, barakowozów.

Zobacz też: Dobudowa ganku

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Budowa tymczasowych obiektów a pozwolenie na budowę

W art. 29 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy przewidziano, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy podanego w zgłoszeniu. A zatem, aby można było zakwalifikować tymczasowy obiekt budowlany do grupy wymienionej w art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy, konieczne byłoby spełnienie warunku „rozebrania lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu”. Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa przepisy Prawa budowlanego zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę kontenery w sensie ścisłym, tj. pojemniki do przechowywania towaru czy innych przedmiotów, ale nie obiekty, które z kontenerów jedynie (w sensie budulca) zostały wykonane, same zaś mają cechy budowli stanowiącej gospodarczą całość i wyposażonych w dostarczaną zewnętrznie energię elektryczną. Przedmiotowy obiekt z całą pewnością nie jest kontenerem. A zatem tymczasowy obiekt budowlany, który ma być usytuowany w jednym miejscu dłużej niż 180 dni, i spełnia cechy gospodarcze, przestaje być obiektem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego i wymaga pozwolenia na budowę jako tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ww. ustawy.

Zatem za niewymagające pozwolenia na budowę można uznać tylko takie kontenery, które służą realizacji innego obiektu w ramach prowadzonych robót budowlanych i są położone na terenie placu budowy. Jeżeli natomiast służą innym celom, ich budowa wymaga pozwolenia na budowę.

Przeczytaj też: Kara za domek narzędziowy

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane?

Niemniej jednak istotny jest jeszcze jeden aspekt: jeżeli przeznaczenie Pana kontenera wskazywałoby na charakter trwałości, to wówczas o konieczności uzyskania pozwolenia może decydować też powierzchnia użytkowa – pozwolenia na budowę nie wymaga bowiem budowa budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki – art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

(...)

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; (…).”

Należałoby przypomnieć w tym miejscu, czym jest budynek gospodarczy. Określenie takie znajduje się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.), aczkolwiek nie jest to definicja legalna z art. 29 P.b., ale mówi ono, że: „§ 3. ust. 8. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych”.

Czyli budynkiem gospodarczym jest budynek niemieszkalny, służący przede wszystkim do przechowywania rzeczy i wykonywania prac warsztatowych na potrzeby własne. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy „budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; (…)”.

Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale związany z gruntem. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 10 października 2012 r.

Zatem jak widać, dopóki Pana kontener nie uzyska statusu budynku, dopóty wymagane będzie pozwolenie.

Należy jeszcze podkreślić, że kontener, który nie jest budynkiem, a pełni taką funkcję użytkową, należy sytuować w odpowiednich odległościach od granicy z sąsiednią działką budowlaną, to jest zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Niestety ww. ustawa nie przewiduje innych postępowań dla opisanego przez Pana problemu.

Reasumując: jeśli kontener nie jest trwale związany z gruntem, jest tymczasowym obiektem budowlanym. Można go wybudować na zgłoszenie, jeśli ma zostać rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce przed upływem 180 dni. Jeśli ma stać w jednym miejscu dłużej niż 180 dni, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Zobacz również: Zgłoszenie postawienia kontenera

Przykłady

 

Kontener jako Tymczasowy Warsztat

Pan Jan postanowił ustawić na swojej działce kontener morski o wymiarach 12x2,5 m. W kontenerze urządził mały warsztat do majsterkowania oraz część socjalną. Kontener miał stanąć na czterech płytach jumbo, bez fundamentów. Pan Jan złożył zgłoszenie do starostwa, zaznaczając, że kontener będzie stał na działce mniej niż 180 dni. Dzięki temu nie potrzebował pozwolenia na budowę. Po zakończeniu prac przeniósł kontener w inne miejsce, unikając problemów prawnych.

 

Kontener jako Magazyn Narzędzi

Pani Maria chciała wykorzystać kontener do przechowywania narzędzi ogrodowych i materiałów budowlanych podczas budowy jej domu. Kontener nie był trwale związany z gruntem, więc Maria złożyła zgłoszenie w starostwie, planując przenieść kontener po 180 dniach. W ten sposób uniknęła konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, a kontener służył jej jako tymczasowy magazyn bez żadnych komplikacji prawnych.

 

Kontener jako Tymczasowe Biuro

Pan Adam, właściciel firmy budowlanej, potrzebował tymczasowego biura na placu budowy. Ustawił kontener, który nie był trwale związany z gruntem i zgłosił jego postawienie do starostwa. Kontener miał służyć jako biuro do zakończenia projektu, co zajęło mniej niż 180 dni. Dzięki zgłoszeniu i krótkoterminowemu użytkowaniu, Pan Adam uniknął konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Kontener został przeniesiony na kolejny plac budowy po zakończeniu prac.

Podsumowanie

 

Ustawienie kontenera na działce może być uznane za budowę tymczasowego obiektu budowlanego, co wymaga zgłoszenia w starostwie i ogranicza czas jego użytkowania do 180 dni. Jeśli kontener ma stać dłużej lub pełnić funkcję budynku gospodarczego, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Warto dokładnie zapoznać się z przepisami prawa budowlanego, aby uniknąć problemów prawnych.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i przygotowania pism, aby szybko i skutecznie rozwiązać wszelkie kwestie związane z ustawieniem kontenera na swojej działce. Oferujemy profesjonalne wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »