Kiedy kontener jest budynkiem gospodarczym?

• Autor: Wioletta Dyl

Za 3-4 lata rozpocznę budowę domu na swojej działce. Tymczasem chciałem ustawić na niej kontener morski o wymiarach 12 na 2,5 m. Miałbym w nim mały warsztat do majsterkowania i część socjalną – miejsce do wypicia herbaty i zmiany ciuchów. Dowiedziałem się, że nie mogę tego zrobić ot tak. Czy rzeczywiście muszę zgłosić kontener jako budynek gospodarczy i dostosować go do wymagań? Nie zamierzam budować pod niego fundamentów, chcę go postawić na 4 płytach jumbo tylko pod narożnikami. Czy starostwo może mi zarzucić, że złamałem prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy kontener jest budynkiem gospodarczym?

Kontener jako tymczasowy obiekt budowlany

Niewątpliwie kontener, o którym Pan pisze, należy do tymczasowych obiektów budowlanych i taki ma też mieć charakter w planowanym zamierzeniu. Przepis art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) określa, czym jest taki obiekt: „tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe”.

Przepis, jak widać, wskazuje dwie kategorie budowlanych obiektów tymczasowych:

  • przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki;
  • niepołączone trwale z gruntem, takie jak między innymi obiekty kontenerowe.

Zatem kontener należy do tymczasowych obiektów budowlanych, charakteryzując się tym, że jest niepołączony trwale z gruntem, a jego montaż jest budową. Budową jest bowiem wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, przy czym wykonywanie obiektu w określonym miejscu może polegać na usytuowaniu obiektu, którego konstrukcja została wykonana poza miejscem budowy, co przecież może dotyczyć w szczególności kontenerów, barakowozów.

Zobacz też: Dobudowa ganku

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Budowa tymczasowych obiektów a pozwolenie na budowę

W art. 29 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy przewidziano, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy podanego w zgłoszeniu. A zatem, aby można było zakwalifikować tymczasowy obiekt budowlany do grupy wymienionej w art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy, konieczne byłoby spełnienie warunku „rozebrania lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu”. Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa przepisy Prawa budowlanego zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę kontenery w sensie ścisłym, tj. pojemniki do przechowywania towaru czy innych przedmiotów, ale nie obiekty, które z kontenerów jedynie (w sensie budulca) zostały wykonane, same zaś mają cechy budowli stanowiącej gospodarczą całość i wyposażonych w dostarczaną zewnętrznie energię elektryczną. Przedmiotowy obiekt z całą pewnością nie jest kontenerem. A zatem tymczasowy obiekt budowlany, który ma być usytuowany w jednym miejscu dłużej niż 180 dni, i spełnia cechy gospodarcze, przestaje być obiektem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego i wymaga pozwolenia na budowę jako tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ww. ustawy.

Zatem za niewymagające pozwolenia na budowę można uznać tylko takie kontenery, które służą realizacji innego obiektu w ramach prowadzonych robót budowlanych i są położone na terenie placu budowy. Jeżeli natomiast służą innym celom, ich budowa wymaga pozwolenia na budowę.

Przeczytaj też: Kara za domek narzędziowy

Kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane?

Niemniej jednak istotny jest jeszcze jeden aspekt: jeżeli przeznaczenie Pana kontenera wskazywałoby na charakter trwałości, to wówczas o konieczności uzyskania pozwolenia może decydować też powierzchnia użytkowa – pozwolenia na budowę nie wymaga bowiem budowa budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki – art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

(...)

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; (…).”

Należałoby przypomnieć w tym miejscu, czym jest budynek gospodarczy. Określenie takie znajduje się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.), aczkolwiek nie jest to definicja legalna z art. 29 P.b., ale mówi ono, że: „§ 3. ust. 8. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych”.

Czyli budynkiem gospodarczym jest budynek niemieszkalny, służący przede wszystkim do przechowywania rzeczy i wykonywania prac warsztatowych na potrzeby własne. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy „budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; (…)”.

Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale związany z gruntem. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 10 października 2012 r.

Zatem jak widać, dopóki Pana kontener nie uzyska statusu budynku, dopóty wymagane będzie pozwolenie.

Należy jeszcze podkreślić, że kontener, który nie jest budynkiem, a pełni taką funkcję użytkową, należy sytuować w odpowiednich odległościach od granicy z sąsiednią działką budowlaną, to jest zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Niestety ww. ustawa nie przewiduje innych postępowań dla opisanego przez Pana problemu.

Reasumując: jeśli kontener nie jest trwale związany z gruntem, jest tymczasowym obiektem budowlanym. Można go wybudować na zgłoszenie, jeśli ma zostać rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce przed upływem 180 dni. Jeśli ma stać w jednym miejscu dłużej niż 180 dni, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Zobacz również: Zgłoszenie postawienia kontenera

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »