Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odległość usytuowania budynku od granicy działki rolnej

Autor: Wioletta Dyl

Planuję budowę domu. Posiadam dwie sąsiadujące ze sobą działki – po 12 arów każda. Jedna z nich jest budowlana, druga rolna. Ze względu na ukształtowanie terenu chciałbym się wybudować przy granicy z działką rolną (dokładnie 10 cm od granicy). Czy trzeba zachowywać ustawowe 3–4 metry od granicy działki, jeżeli jestem jej właścicielem? Czy mogę się budować bezpośrednio przy granicy? [dołączam mapkę]

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odległość usytuowania budynku od granicy działki rolnej

Odległość budynku od granicy działki

Usytuowanie budynków na działce reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Artykuł 12 reguluje zasady ogólne, art. 13 określa odległości budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi umożliwiające wymagane naturalne oświetlenie dla tych pomieszczeń. Artykuły 271-273 natomiast określają odległości budynków względem siebie pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Podstawowe odległości, jakich budynek nie może przekraczać od granicy działki, to 4 m (gdy budynek zwrócony jest ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy działki) i 3 m (w przypadku gdy ściana ta nie posiada otworów okiennych i drzwiowych).

Istotne w opisanej sprawie jest to, czy na przedmiotowym terenie nie mają zastosowania inne przepisy. Mogą być to regulacje dotyczące:

· zagospodarowania przestrzennego,

· ogólnych przepisów techniczno-budowlanych,

· związane z ochroną przeciwpożarową.

W planach zagospodarowania przestrzennego (jeśli dla danej gminy planu nie ma, to w wystawionych dla działki warunkach zabudowy), mogą pojawić się dodatkowe ograniczenia w lokalizacji projektowanej zabudowy. Ograniczenia te mogą być związane z:

· linią zabudowy,

· nieprzekraczalną linią zabudowy,

· obowiązującą linią zabudowy.

Zobacz też: Minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki rolnej

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dotyczy to szczególnie odległości od drogi, co u Pana nie występuje. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli usytuowanie Pana przyszłego domu jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub działka ma szerokość do 16 m, to wybudowanie budynku w granicy działki (bez zachowania wymaganych odległości) jest jak najbardziej dopuszczalne i zgodne z prawem. Natomiast w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o którym Pan nie wspomina) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu może nastąpić jedynie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przeczytaj też: Odległość zabudowy od drogi gminnej

Granica z własną działką rolną

Z uwagi na fakt, że usytuowanie przez Pana budynku mieszkalnego miałoby nastąpić inaczej, niż jest to określone ogólnymi przepisami ww. rozporządzenia, należałoby we wniosku o wydanie decyzji taki stan sprawy zaznaczyć. Warto we wniosku podkreślić, iż rozporządzenie dotyczy odległości między sąsiadującymi budynkami, a więc odległości od granic działek budowlanych, natomiast nie odnosi się ono do granicy działki rolnej, dodatkowo należącej do Pana. Fakt, iż ta druga Pańska działka jest rolna (wyłączona spod zabudowy), stanowi okoliczność przemawiającą na Pana korzyść. Zatem w tych okolicznościach sprawy wniosek o wydanie decyzji dla planowanego usytuowania budynku innego niż wynikałoby to z przepisów ww. rozporządzenia, winien być rozpatrzony pozytywnie.

Zobacz również: Budowa na granicy działki

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »