Kategoria: Roboty budowlane

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniszczenie robotami budowlanymi drogi dojazdowej przez gminę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-29

Mieszkam przy utwardzonej gruzem drodze. Gmina doprowadziła nią do naszych domów gaz, kanalizację i wodę, niszcząc przy okazji tych robót budowlanych drogę. Droga na skutek prac straciła przejezdność, bo jest gliniasta. Ciężkie wozy odbierają śmieci oraz opróżniają szambo. Obecnie nie przejadą, dziś ugrzęzła śmieciarka. Przepełnione szambo wyłączy mi mój dom z używalności, nie umyję się, nie skorzystam z toalety, nie zmyję naczyń. Jest ryzyko skażenia wód gruntowych, jeśli się przeleje. Nie mogę dojechać samochodem osobowym do domu, nie dojedzie do mnie karetka. Kto powinien naprawić nam drogę – firmy, które tu pracowały, czy gmina? Droga należy do gminy. Jesteśmy współinwestorami z gminą w zakresie wymienionych na początku inwestycji.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Co prawda dla zagadnień związanych z funkcjonowaniem dróg tego rodzaju przepisy zawiera ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), która nie tylko określa, kto i co obowiązany jest wykonywać w celu utrzymania właściwej komunikacji drogowej, ale też wskazuje w jakich sytuacjach organ może wydać decyzję. Ustawa ta wprowadza podział dróg na publiczne i wewnętrzne. Art. 1 wskazuje, że drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii następujących dróg, wymienionych w art. 2 ust. 1: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Drogi niezaliczone do żadnej z tych kategorii i niezlokalizowane w pasie drogowym powyższych dróg są drogami wewnętrznymi. Tak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy. Z art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy wynika, że remont, utrzymanie, ochrona dróg publicznych, właściwe utrzymanie nawierzchni i chodników, przeciwdziałanie niszczeniu, a więc zagwarantowanie przejezdności, należy do zadań zarządcy drogi, którym dla dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), powiatowych -zarząd powiatu, wojewódzkich - zarząd województwa, krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli zaś chodzi o budowę, remont, utrzymanie, ochronę i oznakowanie dróg wewnętrznych, to z woli ustawodawcy wyrażonej w art. 8 ust. 2 ustawy zadania te obciążają zarządcę terenu, a w przypadku jego braku – właściciela terenu. 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Możecie napisać do gminy oczywiście wezwanie. Działka drogowa stanowi własność gminy, zatem zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych gmina, jako zarządca drogi, ma obowiązek utrzymywać ją w należytym stanie, a także przeciwdziałać niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań gminy. Proszę zwrócić się do gminy z żądaniem przywrócenia przejezdności drogi gminnej, proszę się powołać się na to, że droga stanowi dojazd do posesji, nie dojeżdża tam śmieciarka ani szambiarka, a gmina jako właściciel ma obowiązek utrzymywać nieruchomość w należytym stanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »