Zniszczenie robotami budowlanymi drogi dojazdowej przez gminę

Mieszkam przy utwardzonej gruzem drodze. Gmina doprowadziła nią do naszych domów gaz, kanalizację i wodę, niszcząc przy okazji tych robót budowlanych drogę. Droga na skutek prac straciła przejezdność, bo jest gliniasta. Ciężkie wozy odbierają śmieci oraz opróżniają szambo. Obecnie nie przejadą, dziś ugrzęzła śmieciarka. Przepełnione szambo wyłączy mi mój dom z używalności, nie umyję się, nie skorzystam z toalety, nie zmyję naczyń. Jest ryzyko skażenia wód gruntowych, jeśli się przeleje. Nie mogę dojechać samochodem osobowym do domu, nie dojedzie do mnie karetka. Kto powinien naprawić nam drogę – firmy, które tu pracowały, czy gmina? Droga należy do gminy. Jesteśmy współinwestorami z gminą w zakresie wymienionych na początku inwestycji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zniszczenie robotami budowlanymi drogi dojazdowej przez gminę

Przepisy funkcjonowania dróg publicznych

Co prawda dla zagadnień związanych z funkcjonowaniem dróg tego rodzaju przepisy zawiera ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), która nie tylko określa, kto i co obowiązany jest wykonywać w celu utrzymania właściwej komunikacji drogowej, ale też wskazuje w jakich sytuacjach organ może wydać decyzję. Ustawa ta wprowadza podział dróg na publiczne i wewnętrzne. Art. 1 wskazuje, że drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii następujących dróg, wymienionych w art. 2 ust. 1: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Drogi niezaliczone do żadnej z tych kategorii i niezlokalizowane w pasie drogowym powyższych dróg są drogami wewnętrznymi. Tak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy. Z art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy wynika, że remont, utrzymanie, ochrona dróg publicznych, właściwe utrzymanie nawierzchni i chodników, przeciwdziałanie niszczeniu, a więc zagwarantowanie przejezdności, należy do zadań zarządcy drogi, którym dla dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), powiatowych -zarząd powiatu, wojewódzkich - zarząd województwa, krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli zaś chodzi o budowę, remont, utrzymanie, ochronę i oznakowanie dróg wewnętrznych, to z woli ustawodawcy wyrażonej w art. 8 ust. 2 ustawy zadania te obciążają zarządcę terenu, a w przypadku jego braku – właściciela terenu. 

Możecie napisać do gminy oczywiście wezwanie. Działka drogowa stanowi własność gminy, zatem zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych gmina, jako zarządca drogi, ma obowiązek utrzymywać ją w należytym stanie, a także przeciwdziałać niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań gminy. Proszę zwrócić się do gminy z żądaniem przywrócenia przejezdności drogi gminnej, proszę się powołać się na to, że droga stanowi dojazd do posesji, nie dojeżdża tam śmieciarka ani szambiarka, a gmina jako właściciel ma obowiązek utrzymywać nieruchomość w należytym stanie.

Zobacz też: Kara za utwardzenie drogi

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »