Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dobudowanie schodów zewnętrznych do domu

Monika Wycykał • Opublikowane: 2016-06-01

Problem dotyczy dobudowy schodów zewnętrznych do domu, którego ja i były mąż jesteśmy współwłaścicielami. Jestem w trakcie podziału majątku i będą 2 oddzielne wejścia do domu. Powiedziano mi, że żeby dobudować kilka stopni do domu muszę przejść całą procedurę, jaką przechodzi się przy budowie domu, włącznie z projektem schodów. Jestem ogromnie zaskoczona tak skomplikowanymi procedurami, a przede wszystkim dużymi kosztami. Zależy mi na jak najmniejszych kosztach, ponieważ posiadam niewielkie dochody. Czy żeby dobudować kilka stopni schodów do domu potrzebna jest cała skomplikowana i kosztowna procedura włącznie z projektem schodów?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. roboty budowlane można rozpocząć tylko na podstawie administracyjnej decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile przepisy prawa budowlanego nie przewidują wyjątku w tym zakresie.

W czerwcu 2015 r. mieliśmy do czynienia z dużą nowelizacją prawa budowlanego, która służyła odformalizowaniu inwestycji budowlanych związanych przede wszystkim z budową i przebudową domów jednorodzinnych — od ponad pół roku obowiązują zupełnie nowe regulacje, dlatego jeśli szukała Pani informacji na ten temat np. w Internecie, to wiele z nich może być już nieaktualnych. Jednak to, że ustawodawca postanowił ułatwić życie właścicielom domów jednorodzinnych i oszczędzić nieco udręki związanej ze żmudnymi procedurami administracyjnymi, wcale nie oznacza, że zapanowała zupełna dowolność w wykonywaniu robót budowlanych. W związku z tym należy trzymać się nowych procedur.

Wykaz robót budowlanych, co do których nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę, zawiera art. 29. Panią interesuje przede wszystkim ust. 2 komentowanego przepisu:

„2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie obiektów budowlanych;

1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;

1b) przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;

2) (uchylony);

3) (uchylony);

4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

7) (uchylony);

8) (uchylony);

9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;

11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a;

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;

13) (uchylony);

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

16) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych”.

 

Definicję „przebudowy” można znaleźć w treści samej ustawy. Zgodnie z art. 3 pkt 7a przebudowa to „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji”. Niestety, nie wiadomo, co dokładnie oznacza zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, ponieważ ustawodawca w Prawie budowalnym tego nie określił. Stąd też interpretacji pojęcia dokonują prawnicy oraz sądy: „W orzecznictwie sądowym przyjęto, że parametrem użytkowym i technicznym będą wszelkie wielkości, wyrażane w jednostkach miary czy też wagi elementów użytkowych, takich jak dach, okna, schody, oraz technicznych, takich jak ciężar konstrukcji czy odporność przeciwpożarowa, które występują w przypadku danego obiektu budowlanego (wyrok NSA z 4 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 493/2009, Lexis.pl nr 8038815; wyrok NSA z 25 stycznia 2011 r., II OSK 627/2012, Lexis.pl nr 5178274)” (zob. W. Piątek, Komentarz do art. 3 ustawy – Prawo budowlane, w: Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki).

W związku z powyższym należy przyjąć, że projektowane przez Panią dobudowanie schodów do oddzielnego wejścia będzie spełniało definicję „przebudowy”, a tym samym znajdzie zastosowanie art. 29 ust. 2 pkt 1b, który wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę przy przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Oczywiście jeżeli będzie Pani w stanie obiektywnie wykazać, że Pani zamierzenie budowlane nie spowoduje zmiany parametrów użytkowych lub technicznych budynku, nie będziemy mieć do czynienia z przebudową, ale wymaga to po pierwsze fachowej wiedzy technicznej, po drugie wiąże się z ryzykiem, że organy jednak będą innego zdania i uznają Pani działania za prowadzenie niedozwolonych robót budowlanych — a to, rzecz jasna, wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami przewidzianymi w Prawie budowalnym. Dlatego sugeruję przyjąć bezpieczną interpretację, że to jednak będzie przebudowa.

Pomimo iż nie musi Pani w takim przypadku wszczynać złożonej procedury o wydanie pozwolenia na budowę (acz jest to dopuszczalne, nawet jeśli mamy do czynienia ze zwolnieniem z art. 29 Pr. bud.), to i tak jest Pani zobowiązana przestrzegać przepisów regulujących prowadzenie robót budowlanych w takich sytuacjach. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 „wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wymaga ich formalnego zgłoszenia właściwemu organowi. W każdym zgłoszeniu takiego typu należy:

  • określić rodzaj robót;
  • określić zakres robót;
  • wskazać sposób wykonywania robót;
  • wskazać termin rozpoczęcia”.

Ponadto trzeba dołączyć oświadczenie — pod rygorem odpowiedzialności karnej — o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 30 ust. 2 Pr. bud.), a także wszystkie dokumenty, które są wymagane akurat dla tego rodzaju prac. W przypadku przebudowy domu jednorodzinnego określa nam to przepis art. 30 ust. 4c: „do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Co zatem trzeba przygotować, by móc dokonać prawidłowego zgłoszenia robót budowlanych?

Art. 33:

„2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego”.

Zgłoszenia, razem ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami – w tym 4 egzemplarzami projektu budowlanego – należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 30 ust. 5).

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 6 „właściwy organ wnosi sprzeciw w następujących przypadkach:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Pr. bud., w miejscu, w którym taki obiekt istnieje”.

Poza tym organ może nałożyć na Panią – w drodze decyzji administracyjnej – obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Jak wynika z powyższej analizy, sporządzenia projektu budowlanego na potrzeby przebudowy wejścia do domu oraz umieszczenia schodów raczej nie da się uniknąć, ponieważ przepisy nie przewidują odstępstwa od tego obowiązku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »