Dobudowanie schodów zewnętrznych do domu

• Autor: Monika Wycykał

Problem dotyczy dobudowy schodów zewnętrznych do domu, którego ja i były mąż jesteśmy współwłaścicielami. Jestem w trakcie podziału majątku i będą 2 oddzielne wejścia do domu. Powiedziano mi, że żeby dobudować kilka stopni do domu muszę przejść całą procedurę, jaką przechodzi się przy budowie domu, włącznie z projektem schodów. Jestem ogromnie zaskoczona tak skomplikowanymi procedurami, a przede wszystkim dużymi kosztami. Zależy mi na jak najmniejszych kosztach, ponieważ posiadam niewielkie dochody. Czy żeby dobudować kilka stopni schodów do domu potrzebna jest cała skomplikowana i kosztowna procedura włącznie z projektem schodów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dobudowanie schodów zewnętrznych do domu

Wykaz robót budowlanych na które nie trzeba mieć pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. roboty budowlane można rozpocząć tylko na podstawie administracyjnej decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile przepisy prawa budowlanego nie przewidują wyjątku w tym zakresie.

W czerwcu 2015 r. mieliśmy do czynienia z dużą nowelizacją prawa budowlanego, która służyła odformalizowaniu inwestycji budowlanych związanych przede wszystkim z budową i przebudową domów jednorodzinnych — od ponad pół roku obowiązują zupełnie nowe regulacje, dlatego jeśli szukała Pani informacji na ten temat np. w Internecie, to wiele z nich może być już nieaktualnych. Jednak to, że ustawodawca postanowił ułatwić życie właścicielom domów jednorodzinnych i oszczędzić nieco udręki związanej ze żmudnymi procedurami administracyjnymi, wcale nie oznacza, że zapanowała zupełna dowolność w wykonywaniu robót budowlanych. W związku z tym należy trzymać się nowych procedur.

Wykaz robót budowlanych, co do których nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę, zawiera art. 29. Panią interesuje przede wszystkim ust. 2 komentowanego przepisu:

„2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie obiektów budowlanych;

1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;

1b) przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;

2) (uchylony);

3) (uchylony);

4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

7) (uchylony);

8) (uchylony);

9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;

11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a;

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;

13) (uchylony);

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

16) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych”.

Zobacz też: Plany budynków gdzie szukać

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 Zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego

Definicję „przebudowy” można znaleźć w treści samej ustawy. Zgodnie z art. 3 pkt 7a przebudowa to „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji”. Niestety, nie wiadomo, co dokładnie oznacza zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, ponieważ ustawodawca w Prawie budowalnym tego nie określił. Stąd też interpretacji pojęcia dokonują prawnicy oraz sądy: „W orzecznictwie sądowym przyjęto, że parametrem użytkowym i technicznym będą wszelkie wielkości, wyrażane w jednostkach miary czy też wagi elementów użytkowych, takich jak dach, okna, schody, oraz technicznych, takich jak ciężar konstrukcji czy odporność przeciwpożarowa, które występują w przypadku danego obiektu budowlanego (wyrok NSA z 4 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 493/2009, Lexis.pl nr 8038815; wyrok NSA z 25 stycznia 2011 r., II OSK 627/2012, Lexis.pl nr 5178274)” (zob. W. Piątek, Komentarz do art. 3 ustawy – Prawo budowlane, w: Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki).

Przeczytaj też: Schody zewnętrzne pozwolenie czy zgłoszenie

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Dobudowanie schodów do oddzielnego wejścia

W związku z powyższym należy przyjąć, że projektowane przez Panią dobudowanie schodów do oddzielnego wejścia będzie spełniało definicję „przebudowy”, a tym samym znajdzie zastosowanie art. 29 ust. 2 pkt 1b, który wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę przy przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Oczywiście jeżeli będzie Pani w stanie obiektywnie wykazać, że Pani zamierzenie budowlane nie spowoduje zmiany parametrów użytkowych lub technicznych budynku, nie będziemy mieć do czynienia z przebudową, ale wymaga to po pierwsze fachowej wiedzy technicznej, po drugie wiąże się z ryzykiem, że organy jednak będą innego zdania i uznają Pani działania za prowadzenie niedozwolonych robót budowlanych — a to, rzecz jasna, wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami przewidzianymi w Prawie budowalnym. Dlatego sugeruję przyjąć bezpieczną interpretację, że to jednak będzie przebudowa.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Co powinno zawierać zgłoszenie robót budowlanych?

Pomimo iż nie musi Pani w takim przypadku wszczynać złożonej procedury o wydanie pozwolenia na budowę (acz jest to dopuszczalne, nawet jeśli mamy do czynienia ze zwolnieniem z art. 29 Pr. bud.), to i tak jest Pani zobowiązana przestrzegać przepisów regulujących prowadzenie robót budowlanych w takich sytuacjach. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 „wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wymaga ich formalnego zgłoszenia właściwemu organowi. W każdym zgłoszeniu takiego typu należy:

  • określić rodzaj robót;
  • określić zakres robót;
  • wskazać sposób wykonywania robót;
  • wskazać termin rozpoczęcia”.

Ponadto trzeba dołączyć oświadczenie — pod rygorem odpowiedzialności karnej — o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 30 ust. 2 Pr. bud.), a także wszystkie dokumenty, które są wymagane akurat dla tego rodzaju prac. W przypadku przebudowy domu jednorodzinnego określa nam to przepis art. 30 ust. 4c: „do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Co zatem trzeba przygotować, by móc dokonać prawidłowego zgłoszenia robót budowlanych?

Art. 33:

„2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego”.

Zgłoszenia, razem ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami – w tym 4 egzemplarzami projektu budowlanego – należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 30 ust. 5).

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 6 „właściwy organ wnosi sprzeciw w następujących przypadkach:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Pr. bud., w miejscu, w którym taki obiekt istnieje”.

Poza tym organ może nałożyć na Panią – w drodze decyzji administracyjnej – obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Jak wynika z powyższej analizy, sporządzenia projektu budowlanego na potrzeby przebudowy wejścia do domu oraz umieszczenia schodów raczej nie da się uniknąć, ponieważ przepisy nie przewidują odstępstwa od tego obowiązku.

Przykłady

 
Adaptacja poddasza na cele mieszkalne

Pan Jan postanowił zaadaptować swoje poddasze, które dotychczas służyło jako strych, na dodatkową przestrzeń mieszkalną. W ramach prac budowlanych planował wykonać nowe instalacje elektryczne, sanitarne oraz ocieplenie dachu. Te działania, choć nie zmieniały kubatury ani liczby kondygnacji budynku, wymagały modyfikacji technicznych (nowe instalacje) oraz użytkowych (zmiana przeznaczenia pomieszczeń). Zgodnie z definicją przebudowy, Pan Jan musiał dokonać zgłoszenia prac budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

 
Wzmocnienie fundamentów

Właściciele zabytkowego domu zauważyli pęknięcia w ścianach parteru. Ekspertyza inżynierska wykazała, że fundamenty budynku wymagają wzmocnienia, aby zapobiec dalszemu osiadaniu i uszkodzeniom konstrukcji. Prace polegały na wzmocnieniu fundamentów za pomocą mikropali oraz betonowej ławy. Chociaż te działania nie wpływały na wymiary budynku, zmieniały techniczne parametry obiektu, w tym jego stabilność i nośność, co klasyfikowało je jako przebudowę.

 
Modernizacja instalacji grzewczej

Pani Anna zdecydowała się na modernizację starego systemu grzewczego w swoim domu. Stary piec na węgiel został zastąpiony nowoczesną pompą ciepła, a w całym domu zainstalowano ogrzewanie podłogowe. Ta zmiana nie wpłynęła na powierzchnię zabudowy ani wymiary budynku, ale znacząco zmieniła parametry techniczne (nowa technologia grzewcza) oraz użytkowe (poprawa komfortu cieplnego) budynku. W związku z tym, modernizacja ta była traktowana jako przebudowa zgodnie z przepisami prawa budowlanego, co wymagało zgłoszenia robót.

Podsumowanie

 

Zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która nie wpływa na jego charakterystyczne wymiary, stanowi przebudowę wymagającą zgłoszenia odpowiednim organom. Warto skonsultować swoje plany z fachowcem, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych i upewnić się, że wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. Przebudowa może obejmować różne prace, od adaptacji poddasza, przez wzmocnienie fundamentów, po modernizację instalacji, które poprawiają funkcjonalność i bezpieczeństwo budynku.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego przy przebudowie swojego domu? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism – szybka, wygodna i rzetelna pomoc dostępna na wyciągnięcie ręki. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
2. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 493/2009
3. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2011 r., II OSK 627/2012

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Monika Wycykał

O autorze: Monika Wycykał

Magister prawa z uzupełniającym wykształceniem w postaci magisterium z filologii polskiej. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aktualnie pozostaje doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa własności intelektualnej, poświęconą utworom piśmienniczym. Na swoim koncie posiada szereg publikacji o charakterze naukowym. Od 2012 r. pracuje jako prawnik w jednej z renomowanych katowickich kancelarii.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, konsumenckim, prawa własności intelektualnej, mieszkaniowym i gospodarczym, jednak nie boi się również mniej popularnych dziedzin prawa, sprawiających trudność innym prawnikom. Szczególnie lubi przygotowywać projekty ustaw, uchwał, umów, polityk, regulaminów i innych aktów.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »