Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Montaż metalowych schodów zewnętrznych

• Autor: Wioletta Dyl

Mam pytanie w związku z montażem metalowych schodów zewnętrznych do budynku. Czy będzie potrzebne pozwolenie i projekt, czy wystarczy tylko zgłoszenie? Zamierzamy do balkonu na piętrze zamontować schody metalowe. Jest tam okno balkonowe, więc nie ma potrzeby poszerzania otworu – wystarczy wymienić je na drzwi.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Montaż metalowych schodów zewnętrznych

Dostawienie do domu schodów zewnętrznych jako przebudowa

Przystępując do przedstawionego problemu, ustalmy, że zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem robót określonych w art. 29-31.

W art. 29 zamieszczono listę nieskomplikowanych pod względem technicznym obiektów i robót budowlanych, które można wykonać bez pozwolenia. Art. 30 zawiera, które z tych robót wymagają zgłoszenia.

Dostawienie do domu schodów zewnętrznych jest traktowane jak przebudowa.

Zgodnie z art. 3 pkt 7a Pr. bud. przez przebudowę należy rozumieć „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji”.

A zatem to, co się nie może zmienić podczas takich prac, to:

1) kubatura, czyli objętość,

2) powierzchnia zabudowy,

3) wysokość, długość,

4) szerokość,

5) liczba kondygnacji.

Przebudowa jest więc czymś więcej, obejmuje bowiem wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu. Taka kwalifikacja robót oznacza, że wymagać one będą uzyskania pozwolenia na budowę. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że schody metalowe nie są budową stałą ani nierozbieralną, nie jest to obiekt kubaturowy, a nadto poprzez swoją konstrukcję nie dochodzi do naruszenia konstrukcji domu.

W przypadku zmiany okna na drzwi, o ile nie trzeba otworu poszerzać i brak jest ingerencji w nadproże, to również nie dochodzi tu do ingerencji w konstrukcję i nie jest wymagane pozwolenie.

A zatem przedstawiony zamiar dostawienia schodów metalowych może być realizowany na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. To drugie jest konieczne, jeśli obszar oddziaływania domu jednorodzinnego wykracza poza działkę, zaś gdy nie ma planu miejscowego, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. Jeśli nie wykracza – wystarczy zgłoszenie. W każdym z tych przypadków konieczny jest w zasadzie projekt przebudowy.

W sytuacji gdyby potraktować dostawienie metalowych schodów jako „montaż urządzenia na budynku” to do zgłoszenia nie byłby wymagany nawet projekt, ale wystarczyłaby mapka ze wskazaniem budynku z zaznaczeniem miejsca dostawienia schodów.

Zatem proponowałabym wypełnić wniosek/zgłoszenie i poczekać, jak się do tego ustosunkuje starostwo, tj. czy będzie wymagało projektu.

Zobacz też: Dobudowa schodów zewnętrznych na piętro

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Komentarze (1):


Adam

Ponadto wykonanie schodów zewnętrznych nie może być uznane za budowę (rozbudowę) obiektu budowlanego. Schody zewnętrzne stanowią wprawdzie element obiektu budowlanego, nie mają jednak wpływu na jego kubaturę - albowiem nie powiększają jego pojemności. Przytoczyć należy w tym miejscu stanowisko wyrażone przez NSA w wyroku z dnia 28 stycznia 2014 r. II OSK 2020/14, iż brak jest podstaw, aby termin \"kubatura\" używany w Pbud. rozumieć w sposób określony w § 3 pkt 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Skoro więc ustawodawca nie określił w ustawie definicji terminu \"kubatura\", to słowo to należy rozumieć tak jak w języku powszechnym, w którym z reguły kojarzy się z bryłą. W budownictwie można więc bez żadnej wątpliwości mówić o kubaturze obiektu budowlanego, posiadającego przegrody budowlane (podłogę, ściany, sufit), które wydzielają go z przestrzeni. Co istotne, nie każdy element obiektu budowlanego wpływa na jego kubaturę - czyli łączną pojemność obiektu. Z pewnością właśnie schody zewnętrzne nie wpływają na kubaturę obiektu, gdyż nie są częścią jego wewnętrznej pojemności. Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy podkreślić, że nie ma przy tym znaczenia istnienie nad schodami opartej na barierce z rur stalowych konstrukcji stanowiącej zadaszenie jednospadowe pokryte płytami poliwinylowymi przeźroczystymi, gdyż brak w tym przypadku bocznych płaszczyzn wydzielających taki obiekt z przestrzeni. Na skutek wykonania takiej konstrukcji nie zwiększyła się pojemność obiektu budowlanego rozumiana jako suma pojemności wszystkich jego pomieszczeń. Schody zewnętrzne nie zmieniają też powierzchni zabudowy. W § 8 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 462) wskazano, że część opisowa projektu zagospodarowania działki powinna zawierać w przypadku budynków - powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia. Charakterystyczne parametry użytkowe w budownictwie określone zostały w Polskiej Normie PN-ISO 9836, która wprawdzie nie jest aktem prawnym, jednak z celów i zasad, dla których utworzono zbiór Polskich Norm, jak również z regulacji zawartych w art. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) wynika, że jest to dokument przyjęty w drodze konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę, ustalający - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzających do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. Dlatego też pojęciu \"powierzchnia zabudowy\", które nie zostało zdefiniowane w ustawie, należy przypisywać takie znaczenie, jakie dla tego parametru przyjęto oficjalnie we właściwej Polskiej Normie. Zgodnie z punktem 5.1.2.2 powyższej Normy powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do tej powierzchni nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze. Zgodnie z powyższym, wykonanie schodów zewnętrznych nie może więc być traktowane jako rozbudowa obiektu budowlanego (także nadbudowa). Budowa schodów zewnętrznych nie jest także budową nowego obiektu. Schody nie stanowią bowiem odrębnego obiektu budowlanego, niezależnego od budynku już istniejącego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »