Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabudowa bliźniacza, przepisy

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-09-18

Posiadam dom piętrowy, jednorodzinny o zabudowie bliźniaczej. Mój sąsiad kilka lat temu dostawił jedną kondygnację, przyłączając się do ściany mojego domu i na kilka lat budowę wstrzymał. Obecnie na jego wniosek wszczęto postępowanie w sprawie rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Według nowego projektu ma to być dom wyższy od mojego. Czy Prawo budowlane na to zezwala? Nadmieniam, że w takim przypadku ścieki z dachu sąsiada będą spływały na moją ścianę, tym samym niszcząc mój dom. Czy sąsiad nie ma obowiązku zadaszenia swojego domu na wysokości mojego dachu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Akty prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami)

2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.; „Rozporządzenie”)

Jeśli nie ma planu miejscowego albo nie zawiera on zapisów pozwalających na podwyższenie budynku, nadbudowa domu przy granicy w taki sposób, aby przewyższał on drugą część bliźniaka, będzie możliwa dopiero po uzyskaniu zezwolenia na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych. Zezwolenia takie wydaje organ, który udziela pozwolenia na budowę (starosta powiatowy), po uzyskaniu zgody ministra infrastruktury. Trzeba jednak złożyć w tej sprawie wniosek z uzasadnieniem.

Przede wszystkim musimy pamiętać, że w świetle Prawa budowlanego nadbudowa jest traktowana na równi z budową. Prawo budowlane stanowi bowiem, iż ilekroć w ustawie jest mowa o budowie, należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego. Przepisy prawne odnoszące się do budowy, będą zatem również dotyczyć nadbudowy.

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia w zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273 rozporządzenia, dopuszcza się nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną (a więc w odległości 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy lub 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy), o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych.

Ze względu na dobrosąsiedztwo należy pamiętać o przesłanianiu i ograniczeniu nasłonecznienia budynku sąsiada. Należy zbadać te parametry, żeby uniknąć oprotestowania naszej inwestycji przez sąsiada. Sposób określania tych wskaźników opisuje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt przebudowy domu powinien być poprzedzony wykonaniem inwentaryzacji budowlanej na podstawie pomiarów w naturze. Każdy przebudowywany budynek powinien dodatkowo zawierać opinię i ocenę stanu technicznego, a sam projekt musi być opracowywany w większej skali niż standardowy projekt, mianowicie w skali 1:50.

Odpowiadając na pytanie – sąsiad powinien otrzymać zezwolenie na dostawienie się, w którym określa się, w jakim terminie nastąpi budowa. Po uzyskaniu zezwolenia będzie on mógł dobudować się do Pana budynku jedynie w zakresie jego gabarytów tj. wysokości.

Sąsiadujące ze sobą budynki powinny mieć zbliżoną wysokość i długość, nie ma jednak wymogu, aby były to lustrzane odbicia tego samego projektu. Nie muszą też być realizowane według jednolitej koncepcji architektonicznej. W świetle obowiązujących przepisów można się dobudować do ściany budynku sąsiada na całej jej długości i wysokości. Wymiary jednego budynku wyznaczają wielkość drugiego segmentu – nowy dom nie powinien być większy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niezgłoszenie części budynku do użytkowania

Dostałem karę 50 000 zł od PINB za niezgłoszenie części budynku do użytkowania. Adwokat prowadził moją sprawę nieprofesjonalnie i przegrałem,...

 

Rozbiórka budynku na podstawie zgłoszenia

Czy rozbiórka budynku przylegającego do budynku na sąsiedniej działce na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi, na które nie wniesiono sprzeciwu, nie...

 

Budowa domu na nie swojej działce – jakie formalności?

Budowa domu na nie swojej działce – jakie formalności?

Czy jest możliwość budowy domu na nie swojej działce? Syn otrzymał w spadku po babci dużą działkę wraz z domem i zabudowaniami...

Warunki zabudowy a studium zagospodarowania przestrzennego

Posiadam ukończony i odebrany dom jednorodzinny. Budynek powstał na działce rolnej jako zabudowa zagrodowa. Po geodezji powykonawczej działka ma oznaczenie...

 

Zgoda na budowę przed wejściem w życie MPZP

Moje pytanie dotyczy prawa administracyjnego i związane jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) wydanym dla miejscowości,...

 

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę wydanego na poprzedniego właściciela

Miesiąc temu zakupiliśmy wspólnie z mężem grunt. Poprzedni właściciel miał już wydane warunki zabudowy, które na nas scedował. Jak się jednak...

 

Okno dachowe a zachowanie odległości 4 metrów od granicy działki

W projekcie budowlanym jest montaż okna dachowego w połaci dachowej w odległości 0,8 m od granicy działki w części klatki schodowej. Obiekt to...