Odległości między budynkami z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

• Data: 2024-05-16 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Budynki usytuowane na działce muszą spełniać zarówno wymogi techniczne, jak i normy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowe regulacje dotyczące minimalnej odległości między budynkami znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. W niniejszym artykule omówimy te przepisy. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Stefana.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odległości między budynkami z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

Pytanie pana Stefana dotyczyło odległości między budynkami. Pan Stefan poinformował nas, że na jego działce, w odległości pół metra od granicy, znajduje się dawno już wybudowany budynek gospodarczy o wysokości 5,5 m, bez okien i drzwi wychodzących na sąsiednią działkę. Pan Stefan wyjaśnił nam, że aktualnie nowy właściciel sąsiedniej działki rozpoczął prace budowlane na swojej posesji w odległości 4 m od granicy jego działki. W związku z tym zapytał nas, czy przy odległości między budynkami mniejszej niż 8 m (łącznie 4,5 m) może on w nowo budowanym obiekcie wstawić z tej strony okna. Chciał również wiedzieć, co mówią w kwestii odległości budynków przepisy przeciwpożarowe.

Usytuowanie budynków na działce- warunki techniczne

Kwestię odległości budynków na działkach regulują przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.

3. Dopuszcza się, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, dopuszcza się:

1) sytuowanie budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej;

2) nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi;

3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.

5. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2-4, powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

6. Odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

1) 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

2) 4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, dopuszcza się zmniejszenie odległości okapu zwróconego w stronę granicy działki budowlanej do 1 m.

8. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, nie może być sytuowany ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3.

9. Odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej, nie ustala się.

10. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1-9, nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.”

Jeśli obecnie budowany sąsiedni budynek nie jest budynkiem inwentarskim, wystarczy 4 m od granicy działki.

Zobacz też: Czy altana może być wybudowana w odległości mniejszej niż 3 m od granicy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na działce budowlanej

Jeśli zaś chodzi o przepisy przeciwpożarowe:

§ 271. [Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków]

1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej (E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m2 Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m2
      PM
  ZL IN Q £ 1.000 1.000 < Q £ 4.000 Q > 4.000
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q £ 1.000 8 8 8 15 20
PM 1.000 < Q £ 4.000 15 15 15 15 20
PM Q > 4.000 20 20 20 20 20

2. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.

3. Jeżeli co najmniej w jednym z budynków znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem, wówczas odległość między ich zewnętrznymi ścianami nie powinna być mniejsza niż 20 m.

4. Jeżeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni nie większej niż 65%, lecz nie mniejszej niż 30%, klasę odporności ogniowej (E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku należy zwiększyć w stosunku do określonej w ust. 1 i 2 o 50%.”

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego musi być wykonana z materiałów niepalnych, wzniesiona na własnym fundamencie opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej ściany.

W ww. rozporządzeniu są określone odległości dotyczące usytuowania budynku na działce i obowiązują one także w kontekście bezpieczeństwa ppoż. Wynoszą: 4 m od granicy dla ściany z oknami i 3 m dla ściany bez otworów.

Jedynie w przypadku usytuowania domu bezpośrednio w granicy działki od strony sąsiedniej działki musi być ściana oddzielenia przeciwpożarowego, spełniająca ww. wymagania.

Przeczytaj też: Okap dachu a granica działki

Przykłady

 

Przykład z osiedla mieszkaniowego

Podczas planowania rozmieszczenia domów jednorodzinnych deweloper musiał uwzględnić regulacje dotyczące minimalnej odległości między budynkami. Dzięki przestrzeganiu tych zasad każdy z domów miał dostęp do światła naturalnego i zapewniał mieszkańcom odpowiednią prywatność. Dodatkowo, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń, w przypadku domów zwróconych ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki, odległość budynku od budynku została zmniejszona do 3 metrów, co było zgodne z przepisami.

 

Przykład z zabudowy szeregowej

Architekci musieli zaprojektować domy w zabudowie szeregowej, które byłyby zarówno funkcjonalne, jak i zgodne z przepisami budowlanymi. Zaproponowali postawienie ściany oddzielenia przeciwpożarowego między budynkami, co pozwoliło na usytuowanie ich bezpośrednio przy granicach działek. To rozwiązanie nie tylko zoptymalizowało wykorzystanie przestrzeni, ale także zapewniło bezpieczeństwo mieszkańcom w razie pożaru.

 

Przykład z budowy domu na wąskiej działce

Właściciel niewielkiej, wąskiej działki postanowił wybudować dom jednorodzinny. Ze względu na ograniczenia przestrzenne konieczne było usytuowanie budynku w mniejszej odległości od granicy działki niż standardowe 4 metry dla ścian z oknami. Dzięki starannemu zaplanowaniu i wykorzystaniu przepisów pozwalających na redukcję odległości do 1,5 metra przy ścianie bez otworów udało się zaprojektować przytulny dom, który jednocześnie spełniał wszystkie wymogi prawne. 

Podsumowanie

 

Przepisy dotyczące usytuowania budynków na działce odgrywają dużą rolę podczas planowania budowy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wprowadza precyzyjne wytyczne, które muszą być stosowane przez deweloperów i właścicieli domów, aby ich projekty były zgodne z obowiązującymi normami. Dzięki temu możliwe jest tworzenie harmonijnych i funkcjonalnych przestrzeni mieszkalnych, które odpowiadają na potrzeby współczesnych użytkowników. 

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów dotyczących odległości między budynkami na sąsiednich działkach? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online! Oferujemy również pomoc w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i pism, aby Twoja inwestycja była zgodna z obowiązującymi normami. Nie czekaj – już dziś napisz do nas. Formularz kontaktowy znajdziesz pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »