Czy do budowy drogi wewnętrznej potrzebne jest pozwolenie?

• Autor: Filip Syrkiewicz

Planuję budowę domu na działce rolnej, posiadam warunki zabudowy. Chodzi jednak o drogę dojazdową. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Połączenie jest zapewnione przez służebność gruntową wpisaną w warunkach zabudowy oraz w akcie notarialnym. Problem mam z uzyskaniem rzetelnej informacji na temat utwardzenia drogi dojazdowej – wewnętrznej. W urzędzie gminy uzyskałem informację, że nic nie muszę zgłaszać ani uzyskiwać pozwolenia, bo nie jest to droga gminna. Odesłano mnie do starostwa powiatowego, gdzie początkowo uzyskałem informację, że nie muszę nic zgłaszać. Natomiast wczoraj jeszcze raz zapytałem w starostwie i tym razem powiedziano mi, że nie istnieje nic takiego jak utwardzenie drogi, nie mogę nic zrobić bez projektu drogi i uzyskania pozwolenia na budowę oraz że nie mogę wykonać utwardzenia przy zastosowaniu gruzu, tak jak chciałem. Jak to rzeczywiście wygląda? Czy muszę wykonać projekt drogi, uzyskać pozwolenie na budowę? Jakich materiałów muszę użyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy do budowy drogi wewnętrznej potrzebne jest pozwolenie?

Przesłanki do zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - utwardzanie gruntu na działce budowlanej

Utwardzenie drogi, w tym również drogi wewnętrznej wymaga przeprowadzenia prac budowlanych, do których co do zasady wymagane jest uzyskanie decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę.

Zamierzone przez Pana przedsięwzięcie należy natomiast rozpatrywać w kategoriach spełnia przesłanek do zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Katalog prac budowlanych, których przeprowadzenie nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, został wyczerpująco określony w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

W odniesieniu do robót polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu, do zwolnienia z tego obowiązku odpowiednio stosuje się art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Przepis ten nie definiuje jednak rodzajów przedsięwzięć, które mogą skorzystać z procedury uproszczonej. Dla rozwinięcia pojęcia utwardzenia gruntu należy zatem sięgnąć po pogląd utrwalony w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zgodnie z tym stanowiskiem, ze zwolnienia w trybie art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy będzie można skorzystać, jeżeli zamierzone prace budowlane nie doprowadzą do powstania obiektu wymagającego pozwolenia na budowę (tak m. in.: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 maja 2016 r. – sygn. akt II OSK 1678/15).

Niewątpliwie tą hipotezą będą objęte obiekty stanowiące urządzenia budowlane, rozumiane jako elementy infrastruktury ściśle związane z innymi obiektami budowlanymi, zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

Warto przeczytać: Kara za utwardzenie drogi gminnej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ocena obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przy utwardzani gruntu na działce budowlanej przez organ architektoniczno-budowlany

Ocena, czy obiekt spełnia to kryterium, mieści się w granicach tzw. uznania administracyjnego i dokonywana jest przez organ na gruncie każdego badanego przypadku w toku postępowania inicjowanego zgłoszeniem prac budowlanych. Zgodnie z powołanym wyżej poglądem orzecznictwa, samodzielność drogi, brak jej służebnej roli wobec innych obiektów budowlanych, a także parametry mogą wpływać na zakwalifikowanie jej jako obiektu wymagającego uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nie należy jednocześnie tracić z pola widzenia, że z procedury uproszczonej (zgłoszenia) skorzystać można wyłącznie w odniesieniu do prac budowlanych polegających na utwardzeniu gruntu na działkach budowlanych.

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że działka, w granicach której mają być prowadzone prace budowlane, jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów odrębnych, z czego należy również domniemywać, że opatrzona została tożsamym symbolem użytkowym w ewidencji gruntów i budynków.

Wymaga zauważenia, że niezależnie od możliwości wzniesienia budynku przewidzianej w decyzji o warunkach zabudowy, realizacja tego zamierzenia nie będzie prowadzić do zmiany kwalifikacji gruntu z rolnego na budowlany. W konsekwencji, do utwardzenia gruntu na nieruchomości rolnej nie będzie możliwe zastosowanie art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane, a zatem inwestor zobligowany będzie do uzyskania stosownego projektu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rodzaj materiału budowlanego do utwardzenia drogi nie jest przedmiotem ingerencji ustawodawcy. Co do zasady, rodzaj nawierzchni określać mogą przepisy obowiązującego na obszarze inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z Pańskich wyjaśnień wynika jednak, że budynek wzniesiony został na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a zatem zasadnym jest przyjęcie założenia, że nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym.

Należy również pamiętać, że utwardzenie drogi nie może naruszać m.in. stosunków wodnych – organ może zanegować projekt, jeżeli takich wniosków dostarczy analiza skutków przedsięwzięcia.

W przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, nieruchomość zmienia swoje przeznaczenie z rolnego na budowlane. Jeżeli procedura ta zostanie sfinalizowana, a nieruchomości nadany zostanie w ewidencji gruntów odpowiedni symbol użytkowy, wówczas działka nabędzie status „budowlanej” w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane.

Jednak, jak wskazałem, ze względu na potencjalne rozmiary przedsięwzięcia, utwardzenie drogi może zostać również uznane za inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę. W każdym przypadku ocena tego obowiązku należeć będzie do organu architektoniczno-budowlanego.

Warto przeczytać: Pozwolenie na budowę a szerokość drogi dojazdowej do działki

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Filip Syrkiewicz

O autorze: Filip Syrkiewicz

Filip Syrkiewicz – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada wieloletnie doświadczenie w orzecznictwie administracyjnym, współpracownik kilku renomowanych kancelarii prawnych, specjalizuje się w materialnym i procesowym prawie cywilnym i administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyk prawa nieruchomości (publiczna gospodarka nieruchomościami, przekształcenia własnościowe, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wywłaszczenia), autor szeregu publikacji z zakresu prawa nieruchomości.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »