Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy do budowy drogi wewnętrznej potrzebne jest pozwolenie?

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-06-29

Planuję budowę domu na działce rolnej, posiadam warunki zabudowy. Chodzi jednak o drogę dojazdową. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Połączenie jest zapewnione przez służebność gruntową wpisaną w warunkach zabudowy oraz w akcie notarialnym. Problem mam z uzyskaniem rzetelnej informacji na temat utwardzenia drogi dojazdowej – wewnętrznej. W urzędzie gminy uzyskałem informację, że nic nie muszę zgłaszać ani uzyskiwać pozwolenia, bo nie jest to droga gminna. Odesłano mnie do starostwa powiatowego, gdzie początkowo uzyskałem informację, że nie muszę nic zgłaszać. Natomiast wczoraj jeszcze raz zapytałem w starostwie i tym razem powiedziano mi, że nie istnieje nic takiego jak utwardzenie drogi, nie mogę nic zrobić bez projektu drogi i uzyskania pozwolenia na budowę oraz że nie mogę wykonać utwardzenia przy zastosowaniu gruzu, tak jak chciałem. Jak to rzeczywiście wygląda? Czy muszę wykonać projekt drogi, uzyskać pozwolenie na budowę? Jakich materiałów muszę użyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utwardzenie drogi, w tym również drogi wewnętrznej wymaga przeprowadzenia prac budowlanych, do których co do zasady wymagane jest uzyskanie decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę.

Zamierzone przez Pana przedsięwzięcie należy natomiast rozpatrywać w kategoriach spełnia przesłanek do zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Katalog prac budowlanych, których przeprowadzenie nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, został wyczerpująco określony w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

W odniesieniu do robót polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu, do zwolnienia z tego obowiązku odpowiednio stosuje się art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Przepis ten nie definiuje jednak rodzajów przedsięwzięć, które mogą skorzystać z procedury uproszczonej. Dla rozwinięcia pojęcia utwardzenia gruntu należy zatem sięgnąć po pogląd utrwalony w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zgodnie z tym stanowiskiem, ze zwolnienia w trybie art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy będzie można skorzystać, jeżeli zamierzone prace budowlane nie doprowadzą do powstania obiektu wymagającego pozwolenia na budowę (tak m. in.: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 maja 2016 r. – sygn. akt II OSK 1678/15).

Niewątpliwie tą hipotezą będą objęte obiekty stanowiące urządzenia budowlane, rozumiane jako elementy infrastruktury ściśle związane z innymi obiektami budowlanymi, zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

Ocena, czy obiekt spełnia to kryterium, mieści się w granicach tzw. uznania administracyjnego i dokonywana jest przez organ na gruncie każdego badanego przypadku w toku postępowania inicjowanego zgłoszeniem prac budowlanych. Zgodnie z powołanym wyżej poglądem orzecznictwa, samodzielność drogi, brak jej służebnej roli wobec innych obiektów budowlanych, a także parametry mogą wpływać na zakwalifikowanie jej jako obiektu wymagającego uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nie należy jednocześnie tracić z pola widzenia, że z procedury uproszczonej (zgłoszenia) skorzystać można wyłącznie w odniesieniu do prac budowlanych polegających na utwardzeniu gruntu na działkach budowlanych.

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że działka, w granicach której mają być prowadzone prace budowlane, jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów odrębnych, z czego należy również domniemywać, że opatrzona została tożsamym symbolem użytkowym w ewidencji gruntów i budynków.

Wymaga zauważenia, że niezależnie od możliwości wzniesienia budynku przewidzianej w decyzji o warunkach zabudowy, realizacja tego zamierzenia nie będzie prowadzić do zmiany kwalifikacji gruntu z rolnego na budowlany. W konsekwencji, do utwardzenia gruntu na nieruchomości rolnej nie będzie możliwe zastosowanie art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane, a zatem inwestor zobligowany będzie do uzyskania stosownego projektu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rodzaj materiału budowlanego do utwardzenia drogi nie jest przedmiotem ingerencji ustawodawcy. Co do zasady, rodzaj nawierzchni określać mogą przepisy obowiązującego na obszarze inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z Pańskich wyjaśnień wynika jednak, że budynek wzniesiony został na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a zatem zasadnym jest przyjęcie założenia, że nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym.

Należy również pamiętać, że utwardzenie drogi nie może naruszać m.in. stosunków wodnych – organ może zanegować projekt, jeżeli takich wniosków dostarczy analiza skutków przedsięwzięcia.

W przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, nieruchomość zmienia swoje przeznaczenie z rolnego na budowlane. Jeżeli procedura ta zostanie sfinalizowana, a nieruchomości nadany zostanie w ewidencji gruntów odpowiedni symbol użytkowy, wówczas działka nabędzie status „budowlanej” w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane.

Jednak, jak wskazałem, ze względu na potencjalne rozmiary przedsięwzięcia, utwardzenie drogi może zostać również uznane za inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę. W każdym przypadku ocena tego obowiązku należeć będzie do organu architektoniczno-budowlanego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rów na działce budowlanej a pozwolenie na budowę

Kupiłam działkę budowlaną, przez która na mapkach na samym środku przebiegał rów. W rzeczywistości rowu tam nie ma, rolnicy dawno go rozkopali....

 

Domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej

Posiadam domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej. Ostatnio czytałem na temat możliwości legalizacji obiektów budowlanych...

 

Podniesienie ściany kolankowej bez projektu

Inwestor podniósł ścianę kolankową bez projektu. Podniesienie to nie wykracza poza maksymalną wielkość w planie zagospodarowania. Dom w tym stanie...

 

Przesunięcie budynku o 1 metr

Dostałem pozwolenie na budowę domu na terenie bez planu zagospodarowania przestrzennego. Rozpocząłem budowę i zrobiłem zmianę, która interpretowana...

 

Warunki zabudowy dla 4 działek

W 2012 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki i ustalono, że inwestycja będzie obejmować 4 domy jednorodzinne. Dla terenu nie...

 

Gminna ewidencja zabytków a remont

Gminna ewidencja zabytków a remont

Wystąpiłem do urzędu ze zgłoszeniem wymiany połaci dachowej. W odpowiedzi otrzymałem informację, że budynek został wpisany do gminnej ewidencji...