Czy do budowy drogi wewnętrznej potrzebne jest pozwolenie?

• Data: 2024-06-01 • Autor: Filip Syrkiewicz

Planuję budowę domu na działce rolnej, posiadam warunki zabudowy. Chodzi jednak o drogę dojazdową. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Połączenie jest zapewnione przez służebność gruntową wpisaną w warunkach zabudowy oraz w akcie notarialnym. Problem mam z uzyskaniem rzetelnej informacji na temat utwardzenia drogi dojazdowej – wewnętrznej. W urzędzie gminy uzyskałem informację, że nic nie muszę zgłaszać ani uzyskiwać pozwolenia, bo nie jest to droga gminna. Odesłano mnie do starostwa powiatowego, gdzie początkowo uzyskałem informację, że nie muszę nic zgłaszać. Natomiast wczoraj jeszcze raz zapytałem w starostwie i tym razem powiedziano mi, że nie istnieje nic takiego jak utwardzenie drogi, nie mogę nic zrobić bez projektu drogi i uzyskania pozwolenia na budowę oraz że nie mogę wykonać utwardzenia przy zastosowaniu gruzu, tak jak chciałem. Jak to rzeczywiście wygląda? Czy muszę wykonać projekt drogi, uzyskać pozwolenie na budowę? Jakich materiałów muszę użyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy do budowy drogi wewnętrznej potrzebne jest pozwolenie?

Przesłanki do zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - utwardzanie gruntu na działce budowlanej

Utwardzenie drogi, w tym również drogi wewnętrznej wymaga przeprowadzenia prac budowlanych, do których co do zasady wymagane jest uzyskanie decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę.

Zamierzone przez Pana przedsięwzięcie należy natomiast rozpatrywać w kategoriach spełnia przesłanek do zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Katalog prac budowlanych, których przeprowadzenie nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, został wyczerpująco określony w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

W odniesieniu do robót polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu, do zwolnienia z tego obowiązku odpowiednio stosuje się art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Przepis ten nie definiuje jednak rodzajów przedsięwzięć, które mogą skorzystać z procedury uproszczonej. Dla rozwinięcia pojęcia utwardzenia gruntu należy zatem sięgnąć po pogląd utrwalony w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zgodnie z tym stanowiskiem, ze zwolnienia w trybie art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy będzie można skorzystać, jeżeli zamierzone prace budowlane nie doprowadzą do powstania obiektu wymagającego pozwolenia na budowę (tak m. in.: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 maja 2016 r. – sygn. akt II OSK 1678/15).

Niewątpliwie tą hipotezą będą objęte obiekty stanowiące urządzenia budowlane, rozumiane jako elementy infrastruktury ściśle związane z innymi obiektami budowlanymi, zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

Warto przeczytać: Kara za utwardzenie drogi gminnej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ocena obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przy utwardzani gruntu na działce budowlanej przez organ architektoniczno-budowlany

Ocena, czy obiekt spełnia to kryterium, mieści się w granicach tzw. uznania administracyjnego i dokonywana jest przez organ na gruncie każdego badanego przypadku w toku postępowania inicjowanego zgłoszeniem prac budowlanych. Zgodnie z powołanym wyżej poglądem orzecznictwa, samodzielność drogi, brak jej służebnej roli wobec innych obiektów budowlanych, a także parametry mogą wpływać na zakwalifikowanie jej jako obiektu wymagającego uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nie należy jednocześnie tracić z pola widzenia, że z procedury uproszczonej (zgłoszenia) skorzystać można wyłącznie w odniesieniu do prac budowlanych polegających na utwardzeniu gruntu na działkach budowlanych.

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że działka, w granicach której mają być prowadzone prace budowlane, jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów odrębnych, z czego należy również domniemywać, że opatrzona została tożsamym symbolem użytkowym w ewidencji gruntów i budynków.

Wymaga zauważenia, że niezależnie od możliwości wzniesienia budynku przewidzianej w decyzji o warunkach zabudowy, realizacja tego zamierzenia nie będzie prowadzić do zmiany kwalifikacji gruntu z rolnego na budowlany. W konsekwencji, do utwardzenia gruntu na nieruchomości rolnej nie będzie możliwe zastosowanie art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane, a zatem inwestor zobligowany będzie do uzyskania stosownego projektu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rodzaj materiału budowlanego do utwardzenia drogi nie jest przedmiotem ingerencji ustawodawcy. Co do zasady, rodzaj nawierzchni określać mogą przepisy obowiązującego na obszarze inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z Pańskich wyjaśnień wynika jednak, że budynek wzniesiony został na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a zatem zasadnym jest przyjęcie założenia, że nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym.

Należy również pamiętać, że utwardzenie drogi nie może naruszać m.in. stosunków wodnych – organ może zanegować projekt, jeżeli takich wniosków dostarczy analiza skutków przedsięwzięcia.

W przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, nieruchomość zmienia swoje przeznaczenie z rolnego na budowlane. Jeżeli procedura ta zostanie sfinalizowana, a nieruchomości nadany zostanie w ewidencji gruntów odpowiedni symbol użytkowy, wówczas działka nabędzie status „budowlanej” w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane.

Jednak, jak wskazałem, ze względu na potencjalne rozmiary przedsięwzięcia, utwardzenie drogi może zostać również uznane za inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę. W każdym przypadku ocena tego obowiązku należeć będzie do organu architektoniczno-budowlanego.

Warto przeczytać: Pozwolenie na budowę a szerokość drogi dojazdowej do działki

Przykłady

 

Budowa Drogi Dojazdowej na Działce Budowlanej

Pan Janek kupił działkę budowlaną, na której zamierzał wybudować dom. Do działki prowadziła wąska, nieutwardzona ścieżka. Janek postanowił utwardzić drogę, aby ułatwić dojazd ciężarówkom z materiałami budowlanymi. W urzędzie gminy poinformowano go, że nie potrzebuje pozwolenia na budowę, ponieważ jego działka jest budowlana. Jednak w starostwie powiatowym dowiedział się, że musi zgłosić zamiar utwardzenia drogi i przedstawić projekt budowlany, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Okazało się, że w przypadku działek budowlanych, przepisy mogą być różnie interpretowane w zależności od lokalnych regulacji.

 

Utwardzenie Drogi na Działce Rolnej

Pani Anna posiada działkę rolną z warunkami zabudowy, na której planuje postawić dom. Droga dojazdowa do działki była nieutwardzona, więc Anna postanowiła ją utwardzić przy użyciu gruzu. W gminie powiedziano jej, że nie potrzebuje żadnych formalności, ponieważ droga nie jest publiczna. Jednak w starostwie poinformowano ją, że musi uzyskać pozwolenie na budowę i przedstawić projekt drogi. Utwardzenie drogi na działce rolnej wymagało więcej formalności, ponieważ działka ta nie była formalnie przekształcona na budowlaną.

 

Droga Wewnętrzna w Osiedlu Mieszkaniowym

Firma deweloperska budująca osiedle mieszkaniowe postanowiła utwardzić drogi wewnętrzne na terenie inwestycji. Początkowo deweloper uzyskał informację, że nie potrzebuje pozwolenia na budowę, ponieważ drogi te nie są drogami publicznymi. Jednak podczas kontroli przez nadzór budowlany okazało się, że utwardzenie tych dróg wymagało zgłoszenia prac budowlanych i uzyskania odpowiednich zezwoleń. Firma musiała przedstawić projekty dróg oraz uzyskać pozwolenie na ich budowę, aby móc kontynuować prace zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Podsumowanie

 

Uzyskanie pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej zależy od specyfiki działki oraz lokalnych przepisów. W przypadku działek rolnych i dużych inwestycji utwardzenie drogi zazwyczaj wymaga przedstawienia projektu i uzyskania pozwolenia. Zawsze warto zasięgnąć dokładnych informacji w odpowiednich urzędach, aby uniknąć komplikacji prawnych.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i sporządzania pism, aby uzyskać profesjonalne wsparcie w kwestiach związanych z budową dróg wewnętrznych i uzyskiwaniem pozwoleń. Zapewniamy rzetelną i szybką pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2016 r. – sygn. akt II OSK 1678/15

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Filip Syrkiewicz

O autorze: Filip Syrkiewicz

Filip Syrkiewicz – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada wieloletnie doświadczenie w orzecznictwie administracyjnym, współpracownik kilku renomowanych kancelarii prawnych, specjalizuje się w materialnym i procesowym prawie cywilnym i administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyk prawa nieruchomości (publiczna gospodarka nieruchomościami, przekształcenia własnościowe, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wywłaszczenia), autor szeregu publikacji z zakresu prawa nieruchomości.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »