Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utwardzenie ścieżki w zieleńcu miejskim a pozwolenie na budowę

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-03-09

Wykonuję projekt zagospodarowania zieleńca w mieście. Chcę zbudować plac zabaw, ścieżkę asfaltową (połączoną z chodnikiem działki drogowej) oraz boisko wielofunkcyjne. Czy na utwardzenie ścieżki (chodnika) potrzebne będzie pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Udzielona odpowiedź w pełni mnie satysfakcjonuje. Z całą pewnością będę korzystać z eporady24, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba.
Dorota, nauczyciel, 52 lata
Odpowiedzi na zadane problemy są naprawdę fachowe ale co cenię najbardziej to że są rzetelne.
Adam
Jestem zadowolony, szybka ,rzetelna odpowiedź, profesjonalna.
Andrzej
Bardzo fachowa i zrozumiała odpowiedz od prawnika
Hubert
Szybka i rzeczowa odpowiedź, w której odniesiono się do każdego mojego pytania. Jestem bardzo zadowolony i cieszę, że jest taki serwis. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż próba szukania i umawiania się z prawnikiem face-to-face.
Marcin
Wyczerpujące wyjaśnienia.
Jarosław, 55 lat, nauczyciel
Wszystko super
Ihor, 24 lata, przedsiębiorca
Drugi raz skorzystałam z porady prawnej ePorady24. W obu przypadkach porady udzielił mi p. Marcin Sądej. Sprawy bardzo dokładnie omówił, a na zakończenie wypunktował kolejne etapy postępowania. To co wydawało mi się dość zawikłane po przeglądaniu darmowych portali internetowych z poradami prawnymi, nagle stało się jasne i proste. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat

Grażyna, 58 lat, nauczyciel
Dla mnie wszystko jest super
IRENA, 65 lat, technik - ekonomista,obecnie na emeryturze
Szybka i terminowa obsługa. Jestem zadowolona z wykonania usługi. Dziękuję bardzo za pomoc.
Grażyna
Porada jaką otrzymałam jest wnikliwa i satysfakcjonująca. W wątpliwej sytuacji na pewno będę korzystała z Państwa usług
Joanna, księgowa, 58 lat
Wszystko jest tak, jak być powinno - SUPER!!
Grażyna, 60 lat, Asystent Prezesa
Moim zdaniem, po ustawie z 2013r. każdy ruch na rynku nieruchomości wymaga opieki prawno-podatkowej, a co najmniej konsultacji. Szukałem tej pomocy długo i z różnym skutkiem, Znalazłem ją w eporady24. Bardzo się cieszę.
Sławomir, 59 lat
Jestem zadowolony z porady.
Zbigniew
Polecam wszystkim co potrzebują szybkiej i profesjonalnej Pomocy Prawniczej. 
Edyta
Porada udzielona szybko oraz w bardzo przystępny sposób.
Agnieszka
Bardzo obszerna i wyczerpująca odpowiedz ale czekałem na nią dłużej niż 24 godziny.
Mirosław, 50 lat
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Po raz kolejny korzystam z Państwa porad i zawsze, tak jak tym razem, są profesjonalne rzeczowe i zrozumiałe. Nigdzie nie otrzymałam tak wyczerpujących informacji, które wyjaśniły moje wątpliwości. Jeśli będzie taka potrzeba, z pewnością poproszę Państwa o pomoc i będę polecać Państwa usługi moim znajomym! 
Zofia
Bardzo dziękuję za całą pomoc! 
Anna
Ważny element jest taki,że można zadawać wiele pytań w trakcie sprawy,za które nie trzeba dopłacać,wszystko jest w cenie. Kompetentni prawnicy,służący pomocą swoją wiedzą i doświadczeniem.
Marcin
Wszystko jest OK
Wojciech, 31 lat, Kierownik
Już korzystałem wcześniej i belek zadowolony.
Adam, 73 lata, Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Szybko udzielona odpowiedź, rzeczowo i zrozumiałe. Przystępna cena. Zdecydowanie polecam.
Monika, ekonomista, 44 lata
Opinia prawna była bardzo pomocna i szczegółowa.
Andrzej
Bardzo kompleksowa porada. Prawnik wykazał się wiedzą i cierpliwością odpowiadając na liczne pytania dodatkowe. 
Adam
zacytowane przepisy i bardzo klarowne wyjaśnienie
Zbigniew, 55 lat
Odpowiedź wyczerpująca, dziękuję
Kamila, 46 lat
Bardzo szybka i profesjonalna pomoc.
Piotr
Dziękuję za tak rzetelną i wyczerpującą odpowiedź na moje zapytanie. Jestem bardzo zadowolona z szybkiej odpowiedzi. Wystawiam najwyższą ocenę.
Elżbieta, emeryt, 62 lata

Dopuszczalność kształtowania sposobu zagospodarowania terenu, w tym regulacji dotyczącej terenów zieleni, otwartych i niezasklepionych, wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej „u.p.z.p.”). Zgodnie z art. 6 ust. 2 u.p.z.p. – „każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do: 1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich; 2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych”. Oznacza to, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: „plan miejscowy”) kształtuje, jako powszechnie obowiązujący przepis prawa, wykonywanie prawa własności, w tym przypadku przez gminę jako właściciela przedmiotowej działki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. podstawę planowania i zagospodarowania przestrzennego stanowią: zrównoważony rozwój i ład przestrzenny. W art. 1 ust. 2 u.p.z.p. wymieniony został ponadto przykładowy katalog (niemający charakteru numerus clausus) wartości innych niż wymienione w ust. 1 – zrównoważony rozwój i ład przestrzenny, które powinny być szczególnie uwzględnione w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są to między innymi wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; walory architektoniczne i krajobrazowe; wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Są one w wyraźny sposób powiązanej z kształtowaniem prawidłowej struktury przestrzennej miast w odniesieniu do zieleni i terenów otwartych. Plany miejscowe często podają minimalną powierzchnię biologicznie czynną, którą należy zachować na działce. Obowiązek wskazania powierzchni biologicznie czynnej w planie miejscowym wynika wprost z art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. W myśl tej regulacji w planie miejscowym obowiązkowo określa się m.in. „minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej”. Również zgodnie z § 4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy oraz wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej. Powierzchnia ta to najprościej mówiąc „tereny zielone”, a zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m², oraz wodę powierzchniową na tym terenie”. Plan miejscowy może też wprowadzać własną definicję tego pojęcia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Utwardzając grunt na działce, trzeba pamiętać, że nie można tych robót przeprowadzić na powierzchni większej, niż to wynika z planu miejscowego.

Co do samego utwardzenia, to postępowanie w sprawie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę określa art. 29, art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z poźn. zm.). Zgodnie z art. 29 ust. 2 Prawa budowlanego: „pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

[…]

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych […]”.

Utwardzenie powierzchni gruntu nie jest bowiem budową, lecz stanowi przypadek innych robót budowlanych. Przepisy nie definiują pojęcia utwardzenia powierzchni gruntu, niemniej orzecznictwo sądowe niejeden raz na ten temat się wypowiadało. Zgodnie z nim utwardzeniem są wszystkie prace, przy których wykorzystuje się materiały budowlane. Jest to więc np. ułożenie kostki brukowej, płyt betonowych, wysypanie kruszywa, wylanie płyty betonowej. Samo wyrównanie terenu to prace ziemne, które nie są robotami budowlanymi. Takie stanowisko zajął m.in. WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 25.09.2013 r. o sygn. II SA/Po 555/13. Natomiast WSA w wyroku z dnia 30 października 2014 r. – sygn. akt VII SA/Wa 885/14), dodał, iż ułożenie kostki, elementów betonowych czy płyt na uprzednio przygotowanej powierzchni zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – na działce budowlanej nie wymaga ani uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Z tego wynika, iż w sytuacji, gdy mamy do czynienia z działką budowlaną, nie ma konieczności przeprowadzania jakichkolwiek formalności w urzędzie. W opisanym przez Panią przypadku zakładałabym, iż jest to działka budowlana, ponieważ określenie obszaru jako przeznaczonego na zieleńce i parki wskazuje na inny status gruntu niż przeznaczony pod uprawę (działka rolna). Istnienie zieleńców ma bowiem na celu zapewnienie rozrywki i wypoczynku ludziom w warunkach miejskich.

Niemniej tylko utwardzenie można wykonać bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia. Trzeba przy tym pamiętać, że tak samo, jak w przypadku wszystkich pozostałych robót budowlanych niewymagających pozwolenia ani zgłoszenia, przy utwardzaniu bardzo istotne są zapisy planu miejscowego, który właśnie wprowadza wymogi dotyczące minimalnej, koniecznej do zachowania na działce, powierzchni biologicznie czynnej, o której pisałam wyżej. Ponadto należy pamiętać o tym, by tak ukształtować utwardzany teren, aby wód opadowych z tego utwardzenia nie kierować na działkę sąsiednią, chyba że posiada się zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości na takie odprowadzenie wód.

Utwardzenie gruntu na działkach budowlanych zaliczane jest zwykle do urządzeń budowlanych, czyli urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (np. place pod śmietniki). W takim przypadku utwardzenie pełni rolę podrzędną w stosunku do obiektu budowlanego znajdującego się na działce. Wynika to pośrednio z tego, że Prawo budowlane utwardzenie wymienia w ust. 2 art. 29, a nie w ust. 1, czyli tam, gdzie są roboty budowlane, a nie budowa obiektów. Niemniej jednak w rezultacie utwardzenia nie powinien powstać obiekt budowlany (budowla) wymagający pozwolenia na budowę. Ponadto gdy inwestycja będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000, może być potrzebne pozwolenie na budowę. Jeśli utwardzany teren znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, należy uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków, a następnie dokonać zgłoszenia.

Z oceny jednak sytuacji przedstawionej przez Panią wynikałoby, że w tym przypadku utwardzenie powierzchni na ścieżkę w zieleńcu nie będzie wymagało ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, oczywiście przy zachowaniu warunków planu miejscowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Budowa zewnętrznej klatki schodowej z oknem

Planuję budowę zewnętrznej klatki schodowej, przyległej do budynku. Odległość od tej klatki schodowej do granicy sąsiedniej działki waha się od 3,80 do 4,25 (jest pod kątem). W ścianie tej klatki schodowej jest okno. Okno jest w miejscu, w którym odległość od granicy wynosi ponad 4 m. Czy jest to dopuszczalne?

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę wydanego na poprzedniego właściciela

Miesiąc temu zakupiliśmy wspólnie z mężem grunt. Poprzedni właściciel miał już wydane warunki zabudowy, które na nas scedował. Jak się jednak okazało, nie wspomniał o tym, że na podstawie warunków zabudowy zostało mu wydane rok wcześniej pozwolenie na budowę. W akcie notarialnym kupna nie ma o tym wzmianki, jest informacja, że dla gruntu nie są wydane żadne decyzje. Problem w tym, że gmina oraz starostwo nie chcą uznać przepisania warunków, gdyż zostały „skonsumowane”. Poprzedni właściciel za przepisanie pozwolenia zażądał okrągłej sumki. Co możemy w tej sytuacji zrobić? Byliśmy przekonani, że kupujemy działkę z możliwością zabudowy. Czy można „wygasić” pozwolenie wydane na poprzedniego właściciela?

Postawienie kontenerów na działce rolnej

Posiadam działkę rolną, w okolicy działki różne zabudowy, jednak nie ma możliwości z wielu względów na przekształcenie działki na budowlaną, a tym samym na uzyskanie warunków zabudowy. Czy na takiej działce rolnej możemy postawić bez pozwolenia lub zgłoszenia np. kontenery, które nie są bezpośrednio związane z gruntem – w sensie na stałe? Czy na takiej działce możemy mieć zrobioną wystawę produktów na sprzedaż (np. mebli drewnianych)?

Zacienienie domu przez planowany budynek

Posiadam połówkę tzw. bliźniaka. Obecnie do mojej połówki będzie dobudowywał się deweloper, dla którego projektanci opracowali projekt składający z dwóch lokali mieszkalnych. Ściana pierwszego z lokali przylega do mojego domu i jest dłuższa o 80 cm. Natomiast druga część budynku będzie przesunięta o około 4 metry w stosunku do mojego domu. Takie usytuowanie spowoduje, że w znacznym stopniu zostanie ograniczony dostęp światła słonecznego do mojego domu i jego zacienienie. Czy Prawo budowlane zezwala na takie rozwiązanie?

Sąsiad nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci gazowej i wodnokanalizacyjnej

W listopadzie nabyłem działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Działka posiada dostęp do drogi i wszystkich mediów z prywatnej drogi sąsiada, który nie wyraża zgody na przyłączenie mnie do sieci gazowej i wodnokanalizacyjnej. Nie wydano mi warunków technicznych dla gazu i wodociągu, argumentując, że właściciel nie przekazał im tych sieci (podpisał umowę i miał to zrobić). Dla wodociągów ustanowiona jest służebność przesyłu. Mam sądownie ustanowioną służebność drogi koniecznej. Jakie kroki powinienem podjąć, by podłączyć się do mediów i rozpocząć budowę domu?

Zmiana inwestora i wznowienie budowy domu po latach

Kupiłem działkę budowlaną z rozpoczętą budową domu, stoją mury do wysokości stropu. Budowę przerwano przed ok. 15 laty, nie wiem dokładnie. Stan techniczny budowy jest dobry. Pierwotny właściciel wyjechał za granicą, nie posiada żadnych dokumentów, dziennika budowy. Nie pamięta nawet, kto był kierownikiem budowy. Zleciłem wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę, wykonano ocenę techniczną i inwentaryzację geodezyjną. Mam wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci, w akcie notarialnym jest uwaga, że na działce jest budowa budynku mieszkalnego, na którą wygasło pozwolenie na budowę. Co trzeba zrobić, aby mój wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę nie został wstrzymany i udzielono mi pozwolenia?Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »