Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę prowadzić gabinet kosmetyczny w budynku mieszkalnym?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-09-13

Czy w budynku mieszkalnym, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwala na prowadzenie działalności usługowej, mogę – po wcześniejszym zgłoszeniu w urzędzie – prowadzić gabinety kosmetyczne, korzystając z zapisów w prawie budowlanym zezwalających na taką działalność tylko na powierzchni do 30% powierzchni całkowitej budynku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

30% powierzchni budynku przeznaczonego na działalność usługową jest kryterium, przy którym budynek nie traci statusu budynku mieszkalnego. Jednak aby rozpocząć użytkowanie budynku czy jego części na cele działalności gospodarczej – usług, powinien Pan zgłosić zmianę sposobu użytkowania części budynku.

Według obecnie obowiązujących przepisów zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Art. 71 Prawa budowlanego nie wprowadza zamkniętego katalogu przesłanek świadczących o ewentualnej zmianie sposobu użytkowania, o czym świadczy użycie zwrotu „w szczególności” (zob. też wyrok NSA z 29 marca 2011 r., sygn. akt II OSK 553/10). Analiza stanu faktycznego jedynie pod kątem przesłanek wprost wymienionych we wskazanych przepisach nie jest zatem wystarczająca, bowiem także i inne przesłanki mogą świadczyć o zmianach relewantnych z punktu widzenia przywołanych wyżej przepisów. Orzecznictwo sądowe wskazuje, jakie jeszcze sytuacje mogą świadczyć spełnieniu takich przesłanek.

I tak, zgodnie z wyrokiem NSA z 10 grudnia 1990 r., sygn. akt IV SA 602/90, ONSA 1991/1/9, „przez zmianę użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 44 i 45 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (…), wymagającą zgody właściwego organu administracji, należy rozumieć nie tylko przeznaczenie obiektu do innego rodzaju użytkowania, lecz także zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu, jeżeli spowoduje to skutki określone w szczególności w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3, a także w art. 37 ust. 1 tej ustawy”.

Podobnie stwierdził WSA w Gliwicach w wyroku z 27 marca 2015 r., sygn. II SA/Gl 1362/14, przywołując przepisy Prawa budowlanego z 1994 r. Uznał, że „przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymagającą pozwolenia właściwego organu (obecnie wystarczające jest zgłoszenie – przyp. tut. Sądu) należy rozumieć nie tylko przeznaczenie obiektu do innego rodzaju użytkowania, lecz także zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu, jeżeli spowoduje to skutki określone w art. 71 p.b.” (także np. WSA we Wrocławiu w wyroku z 18 maja 2011 r., sygn.akt II SA/Wr 180/11; wyrok NSA z 29 marca 2011 r., sygn. akt II OSK 553/10).

Zgodnie z ust 4 art. 71 Prawa budowlanego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dopełnić przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. Nie znam treści planu zagospodarowania, ale może być to przeszkodą do uzyskania pozytywnej decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Otwarcie lokalu gastronomicznego bez zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu

Wynająłem lokal w apartamentowcu o pow. 100 m 2 , wiedząc o tym, że nie jest on przeznaczony pod gastronomię – to było po...

 

Uciążliwe sąsiedztwo grill-baru - odprowadzanie dymu na działkę

Problem dotyczy sąsiada, który wybudował na swojej działce lokal usługowy – grill-bar. Znacznie podwyższył poziom gruntu na działkach, które mają...

 

Używana hala na stalowym mocowaniu – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Chciałbym postawić halę używaną 30x36 m na tak zwanych markach, czyli stalowych mocowaniach do gruntu. Dach byłby wykonany z płyt warstwowych....

 

Restauracja w kontenerach a pozwolenie na budowę

Restauracja w kontenerach a pozwolenie na budowę

Pytanie dotyczy konstrukcji kontenerowej. Planujemy na wynajmowanym terenie zbudować restaurację o powierzchni około 80 m 2 + zadaszony taras. Ze...

Budowa sali balowej w sąsiedztwie

Budowa sali balowej w sąsiedztwie

Właściciel działki w niedalekim sąsiedztwie (ok. 100 m) buduje salę balową. Okolica jest według planu zagospodarowania przeznaczona na działalność...

Odległość od granicy budynku usługowego

Odległość od granicy budynku usługowego

Proszę o poradę w kwestii odległości od granicy działki budynku usługowego. Nieprzekraczalna linia zabudowy pozwala na zachowanie innych...