Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Restauracja w kontenerach a pozwolenie na budowę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-09-30

Pytanie dotyczy konstrukcji kontenerowej. Planujemy na wynajmowanym terenie zbudować restaurację o powierzchni około 80 m2 + zadaszony taras. Ze względu na duże ryzyko i aspekty architektoniczne chcemy ten obiekt wykonać z kontenerów morskich. Jak w takim wypadku wygląda kwestia pozwolenia na budowę? Czy taki budynek można uznać za niezwiązany trwale z podłoże i ominąć konieczność uzyskania pozwolenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Restauracja w kontenerach a pozwolenie na budowę

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane „obiekty kontenerowe” oraz tymczasowe obiekty budowlane zdefiniowane są następująco:

Tymczasowym obiektem budowlanym – jest obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

(...)

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; (…).”

Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b,3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b oraz 28;

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a;

1b) budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-12a;

2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;

2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b i 28 oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 11 i 12; (…).”

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego – w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Odpowiedź na pytanie o techniczne możliwości postawienia restauracji z kontenerów zależy od tego, czy na terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Kontener może być usytuowany na 120 dni bez konieczności uzyskania pozwolenia. Jeśli będzie stał dłużej, albo zostanie uznane, że posiada instalacje i jest użytkowany jako restauracja, organ nałoży na Państwa obowiązki wynikające z Prawa budowlanego – tzw. procedurę legalizacyjną.

W myśl art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) – każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Jednym ze składników prawa własności nieruchomości jest prawo właściciela do jej zagospodarowania i zabudowy zgodnie z jego wolą (por. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2015, s. 57-58). Prawo to może być ograniczone postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz jego realizacja nie może naruszać chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Zatem odpowiadając na postawione pytanie: jeśli ma Pan zamiar prowadzić na stałe działalność gospodarczą – restaurację, w tych kontenerach, to proszę wystąpić o pozwolenie na budowę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Sklep na działce przeznaczonej na działalność nieuciążliwą

Posiadam działkę 20-arową. Jest przeznaczona pod działalność nieuciążliwą. Czy mogę na niej postawić budynek – na parterze byłby sklep spożywczy,...

 

Uciążliwe sąsiedztwo grill-baru - odprowadzanie dymu na działkę

Problem dotyczy sąsiada, który wybudował na swojej działce lokal usługowy – grill-bar. Znacznie podwyższył poziom gruntu na działkach, które mają...

 

Używana hala na stalowym mocowaniu – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Chciałbym postawić halę używaną 30x36 m na tak zwanych markach, czyli stalowych mocowaniach do gruntu. Dach byłby wykonany z płyt warstwowych....

 

Czy mogę prowadzić gabinet kosmetyczny w budynku mieszkalnym?

Czy w budynku mieszkalnym, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwala na prowadzenie działalności usługowej, mogę – po...

 

Budowa sali balowej w sąsiedztwie

Budowa sali balowej w sąsiedztwie

Właściciel działki w niedalekim sąsiedztwie (ok. 100 m) buduje salę balową. Okolica jest według planu zagospodarowania przeznaczona na działalność...